سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-سخنان از منبع فیاض ولایت المسلمین-عزیزان من! انقلاب یک حادثه درتاریخ ایران فقط نبود-: این یک حتدثه درتاریخ جهان ودرتاریخ بشریت بود{ بقول امام الراحل عظیم الشانرحمت الله علیه –یوم الله بود- نگرش الهی تغیر اساسیکرده است}بر روی این نکته من تکیه وتاکید میکنم" این شعار نیست این دقیق دریک حقیقت است. که این حادثه( رئیسی) در تاریخ بشریت است هرچه زمان بیشتر بگذرد- بیشتر این حقیقت  روشن خواهد شد-{ از  سیمای وعمل کرد- دشمنان میتوان بهترین ارزیابی را کرد- کهحاظر هستند هرکس فقط به ایران فحشا بگوید ولو به غربیان هم فحش وناسزا بگویدبه انها کانال ماهوارهای میدهند بعنوان ازادی کلام؟؟!!-} امروز  راه علی وفاطمه وائمه همان راه امام خمینی است –اگر کسی این رانداند ونفهمیده باشد : باید دربصیرت  خوداش تجدید نظر کند{ الیت های ایران وغرب بفهمند- که امام باقرعلیه السلام برای انکه مردم روستائی برای انها نزد ایشان امدن مشکل بوده است عالمی رابه انجا گسیل دادند وفرمودند همان توجه  وشانی که برای  من قائل هستید برای ایشان هم باید قائل شوید وان اطاعتی که ازمن میکنید- از ایشان بکنید!! یکیاز عظمت مرحوم مجاهد الشهید حضرت ایت الله نمر باقرالنمررحمت الله واسعه ایشان با قاچاقچیانی که درایران اول برای پول ودوم برای نابودی انقلاب موادمخدر پخش میکنند یکی میدانید؟؟!!)-هرچه داریم باید در این راه اینها خرج کنیم این- ان چیزی است که این علقه(علاقه) رامعنا میبخشد-هیت های نمیتوانند سکولار باشند هیت امام حسینعلیه السلام سکولار مانداریم! هرکس علاقمند به امام حسین علیه السلام است_یعنی علاقمند به اسلام سیاسی است-اسلام مجاهد است اسلام مقاتله- اسلام خوندادن است اسلام جان دادن است معنای اعتقاد به امام حسین این است-{ بقول حضرت ایت الله معزز جناب اقای حائری شیرازی- امام حسن علیه السلام – امام حسین علیه السلام-هم بودند بقول مجاهد کبیر حضرت مجتبی نواب صفوی ان بزرگوار کاری شتابزده وسطحی  وبی عمق انجام ننموده است –وان شخصیت متین واستوار در طول زمان درمورد:فدائیان اسلام:: بسیار دقت وکاوش نموده وباحوصله وژرف نگری اندیشیده وپس از سالها برسی وتامل وازمودن ها انها_ به این نتجه انقلابی رسیده بود-که اگر مشی مماشات وتسامح!! با حکومت در"چهارچوب اصول مشروطیت:" نتچه نداد-بهترین ومتقی ترین ومخلص ترین نیروهای جامعه بارای ایجاد تغیر وتحول_ همین فدائیان اسلام هستند-نقل قول میشود حضرت شیخ عباس قمی عالم ومرجع ومحدت مشهر صاحب کتاب مفاتیج الجنان که ازبرکات ایشان است به مشهد مقدس مشرف میشوند به درخواست عموم به الجبارپیش نماز میشوند وبعداز نماز به نظرحقیر منبر درسمت چپ لبه شبستان مسجد گوهر شادبوده است به خواست منبری بروند وایشان شروه به وعظ میکنند قبلاز ایشان درحدود صدنفر حتمی بعنوان  ایامی خاص پرچم اورده بودند ولی نقشه انها این بود که چناچه زنان بی حجاب وارایش کرده داخل شوند پرچم هارا از چوب خارج کنند وانها را وادار به خروج کنند درحالیکه ان بزرگوار درحال وعظ بود انها چنین کردد خدمه وسه پلیس فرار کردندوبه کلانتری خبر دادند- پلیس به کماندو ها پلیس چند ماشین نیروفرستاد ودستور دادند قلع وقمع کنند انهاوارد بارگاه شدند وشروع به تیراندازی کردند وانزمان میکروفن وجوداشت جناب عظمت شخ عباس قمی رحمت الله علیه  فرمودند چه خبر شده است؟؟ عد ه ای جریان را گفتند- ایشان فرمودند- وای برما که عاملین امر به معروف ونهی از منکر  درحال ارشادهستند وما انهارا تنها بگذاریم وبروید پلیس را خلع السلاح کنید مردم گفتند که کلانتری ها کمک خواهند کرد وایشان فرمودند انهاراهم خلع السلاح کنید پلیس شنید وبه سرعت خواست مردم را در صحن مسجد گوهر شاد حبس کند ویک تیراندازی به سمت بالای منبر کرد که جای اش هم اکنون وجود دارد مردم هجوم اوردند وبادادن کشته وارد صحن شدند ومداوم کشته میداد تا وارد خیابان شدندبه سمت کلانتری ها هجوم اوردند وجنگ مغلوبه شد وپس از مدتی به طریق بهتری شروع شد){در خاطرات استاد معزز حضرت ایت الله بهشتی رحمت الله علیه  که استاد ایشان حضرت ایت الله العظمی شهید مجاهد اگاه بزمان ومجهز به تدبیر وحکمت سرشار رحمت الله علیه- ان معظم له فرمودندکه":دیگر  بعداز اعدام نواب رحمت الله علیه وهمراهان او من وشما برای چه زندهایم –زندگانی ارزشی ندارد-)


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99