سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-مجری صدا امریکا با یک خانم حقوق دان ایرانی بحث وچالش از سنگسار کردند—وفرمودند من زمانی که میشونم شخصی را سنگسار میکنند تن من میلرزد؟؟ دقیق است واسلام همین را میخواهد که تن انسان بلرزد- ظریفی الیت فرمودند –خوف –ترس نیست شرم است که درباره انهم انشا الله بحث میشود فرض کنید جناب اقای ترومن ریس جمهورفقید امریکا کهدستور پرتاب بمب اتمی درژاپن صادر کرد اثبات شود نیازی نبود ویا کاری غلط است وقرارباشد ایشان رادرجمع هشتادضربه ظشلاق بزند  تن اقا میلرزد؟؟!! واین امرخلاف انسانیت است؟؟!! دستور سنگسار درتمدن های سابق غیر دینی برای دزدان وراهزنان بوده است- درتورات بای همین مسئله زنای محصنه بوده است ودردین مسیحیت هم چون حضرت مسیح علیه السلام که یک –واو- تورات راتغیر نمیدهم پسدرمسیحیت بوده است و.دراسلام وجود دارد از این که یک قانون الهی است هیچ شکی نیست- وهرکس  قانون الهی مسخره کند خداوند هم به ریش میخندد وهم اورا مسخره ومجازات میکند- در زمان مسیحیت- یهود به مجازات سنگسار عمل نکرد- وبقول یکی از علما فرمودند دران زمان هرمردی هردختری ویاز نی را کمی وسوسه میکرد تن به زنا میداد با وجود انکه این کارا زشت میدانستند!! وبه همین علت حضرت مریم سلام الله علیها راخداوندمنان انتخاب کرد تا الگوی پاکی  وعفت  وایمان باشد زیرا ازتمام زنان ان عصر زیباتر بوده است ودر قیامت برای مردان حضرت یوسف علیه السلام وبر ای زنان حضرت مریم سلامالله علیها بعنوان نمونه عرضه خواهند شد نمونه دیگر قبل از صفویه حکم زنا تعطیل شد در شهرستان کوچک کازرون دراستان فارس حجم سنگنی از فحشا وجوداشته است تا زمان اواخر قاجار درمان قعطی سوزاک وسفلیس که به ان مرض –کوفت-میگفتند وجود نداشت ولی اگر دراوائل متوجه میشدند فرد را اخته میکردند ولی برای زنان کاری نمیتواستندانجام دهند ودرحالیکه عامل انتشار بیشتر زنان بودندتا مردان ولی زمانی در کازرون شاه اسمعیل بیان کردند که احتمال حمله تیمور زیاد است وبر ادران سنی فریب انهاراخواهند خورد تا انجا که میتوانید افراد شیعه کنید یک درویش که ان زمان دراویش جز علما محسوب میشدند فرمودند از فردا فحشا تعطیل وهرکس مرتکب شود مجازات اسلامی خواهد شد وازدواج موقت جایگزین شد ریشه فحشا بسرعت خشک شد- درتهران بعلت عدم کنترول فحشا به او رسید وزنان ومردان سفلیسی وسوزاکی غالبا درخیابلن انها گدذائی میرکردند واگراوقات کناردیوار رودخانه تجریش همراه جذامیب ه زندگانی میکر دند سفیر جدید انگلستان که به ایران امد وچون از جریان مطلع بود مقداری از قرص های موثر انزمان باخوددارد واز حجم اینهمه مریض مات ومبهوت شد وبقه انها قرص میداد وتعدایدی هم معالجه شدند پس نقش زنان در شیوع امراض وفساد جنسی بیشتر از مردان است- فرمودند  بعنوان مثال دزدی درغرب بعلت فقر نیست بعلت فقر کسی نیاز  بهدزدی دارد ومیابیست زندگانی تامین شود وهمه تکلیف دارند که مشکلرا حل کنند ولی اگر کسانی مشکل راحل کردند از گردن انها ساقط میشود- بعضی  دزدی برای انها لذت اور است- یکی دلی شیوع دزدی به یک فرهنگ اخته ویا مشوفق بر میگردد که اول بایداین فرهنگ  را تغیر داد درعصر جاهلیت اعراب دزدی شان داشت وحکمت داشت وجزو سنت بود لذا همرا با تغیر فرهنگ ورفع موانع فقرکه فقیرترین زندگانی متعلق به شخص پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وسپس خاندان علی علیه السلام بود لذا دزدی  باانهم کبکه  وشوکت بزودی برچیده شد وتعدادی کهدست انهابریدهع شد بسیاراندک است وامروزه درکشورفلک زده عربستان هم بسیاراندک است- امروزی درامریکا دزدی از حدهای کوچک از حد گذشته است که شرکت ها گزارش نمیدهند وانفرد پیدا میکنند وبانفردصحبت میکنندوبه انها کمک ماهیانه میدهند ودرانگلستان هم چنین بود- اخیر یک سیاه پوست را درامریکاکشتند که یک پاکت سیگاردزدی بود ولی انهم مشخص نشد ما که نبایدخودمان را فریب دهیم اینکه فرمودند قاضی درایران بدون چهار شاهد بعلت انکه خوداش درک است که که فلان خانم شوهر دار بامرد دیگری رابطه داشته است- سنگسار شده است از لاحظ اسلامی غلط است وچهار شاهد عادل میخواهد ولی من در وزنامه خواندم دریکی شهر شمال که تصور میکنم- رشت بوده است اقائی که طرفدار شاه بوده است به یک دختر خانم رافریب میدهد برای انکه رژیم بر گرد چاره نیست که فساد جنسی شود ومن خانه ای دراختیار شما میگذارم بعضی دختران وخانم ها به فحشا دعوت کن وبرای انکه کسی متوجه شودشما بافلان اقا درمحضر ازدواج کن که چناچه پی بردند بگومن برای عملخیر که مردان بازنان برای ازدواج اشنا کنم این کارا شروع کردم وخودات هم وارد ماجراشو- ایشان میگوید کم منرا معاف کن ایشان میگوید ممکن است افراد مشکوک شوندوفکر کنند که کار سپاه است وایاشن سه خانم ودختر فریب میدهد ومداوم از اقایان درخواست میکرده است خانم های شماهم دراین امر مشارکت کنندویکی از اقایان کهحال من فراموش کردم به چه علتی میرود وگذارش میدهد وقاضی چند سپاهی به انه خانه میفرستدکهانها پس چند دقیقه منصرف میشوند- وایشان را دستگیر میکنند وان خانم فاسده هرگز حاضر به توبه نمیشود وتا اخر مرگ از رژیم فاسد شاهنشاهی دفاع میکند حکم اول اش زنای محصنه است وحکم دوم اش مفسد فی الرض است وامروزه مرض ایدز یک علت اش همین روابط جنسی مشکوک است وراه درمان قعطی پیدا نشده است وبرای حفظ نسل بایداز شیوع ان جلوگیری کرد-لذا چند منفر به طریق سنگسار کشته شوند تا نسل سالم بماند تمام عقلا جهان به ان رای خواهند داد- در روزنامه ها خواندم یک دریک روستای ترکیه دختر یک مرد با مردان ارتباط داشته است وزنان دهکده جریان به پدراش خبر میدهند که این دختر مردان راهم فریب خواهد داد وامرض ایدز دراین روستا وجود نداشته ودرحا ل شیوع –ا میفرمایدمن روشنفکر هستم  وبه دادگاه مراجعه میکنم- زنان میگویند ترکیه چون میخواهد جزو اروپا شودقوانین اروپارا رعایت میکند وچون دختر سن بلوغ دارد ازاد  است وتوفردی بیغریت هستی وسرانجام پدراش روزی به بهانه ای دختراش را به به مرزعه میبرد .دست و.پای اورا میبندد وباتراکتور بروری حشد او حرکت میکندواورادفن میکندوموردتشویق روستا واقع میشود وما میبایست ازخر شیطان غرب پائین بیایم وهرگز خودرا روشنفکتر  ودلسوزتر وانسان تروعاقترازخداوندمنان نداینم وگرنه احمق درجه یک هستیم- دریک سایت که فیلتر شکن میفروشد- تبلیغ میکند که شما بااین فیلتر شکن میتوانید دختری که میخواهد باشما ازدواج کند ایمیل اورا چک کنید که باپسر دیگری رابطه نداشته باشد؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99