سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اخیرا در رسانه های خواندم- که درسنگال 165000نفر شیعه شدند ودرنیجریه نوزده میلیون- ودرغنا وتونس هم تعداد قابل ملاحظه شیعه شدند- من که مات ومبهوت هستم اگربرای هر کدام یک میلیون دلار هزینه میشد که شیعه شوند  باز جای تعجب داشت- برای درک موضوع – کشورهای مسلمان عرب وغیره  که قبلا جزو کشو رهای مستعمره شده غرب بودند بسیاری از انها مایل هستند که دوباره مستعمره غرب شوند- وبقول انگلیسی  ها بسیار از انها دوزیست هستند تابعیت غربی دارند وپاسپورت کشور خود راهم دار هستند وبیشترافکارانها که میتوان گفت هسته فکری وجهان بینی انها سکولار غربی است- وعوام انها هم که کمتر تحت تاثیر غرب هستند با سبک غربی تاحدودی رشد میکنند  ویکنوع تعصب مذهبی ولو رقیق هم دار هستند که اخیرا وهابیت که اشاره خواهم کرد چرا موفق شده است پیدا کردند درهرحال شیعه درنزد انان مردود بود زمانی که اقای عباس مدنی درالجزایر یک بساط اسلامی راه انداخت سکولاریسیم درمقابلش جبهه گرفت وکم کم باضعف ربرو شد دست به اسلحه برد که اشتباه زیادی کرد درالجزایر سه نوع روزنامه دارند یکی عربی که سطح پائین الجزایر انهارا میخواند ویک به زبان فرانسوی کهمعتدل است بین اسلام وغرب سطح متوسط انرا میخواند ویک هم به بزبان فرانسوی که هسته سکولار غرب است واسلام درحاشیه است که کلاس بالای الجزازیر انرا میخواند یک خانمی یک روزنامه به این سبک را ه اندخت به زبان فرانسه نوک پیکان کوبیدن اقای عباس مدنی بود روز به روز شهرت پیدا کرد تبدیل به روزنماه اول الجزایر شد که درفرانسه هم محبوبیت زیادی داشت ایشان راخوانستند ترور کنند بعداز ترور ناموفق بی بی سی با ایشان مصاحبه کرد  درضمن فرمودند شمارابربر ها وحشی ها ترور کردند وچون نتوانستند محوبیت شمارا ببینند ومابرای شما کمک تبلیغاتی میکنیم ومقداری از روزنامه شمارامیخریم ودرانگلستان میفروشیم سنگال تمدنش کمی کمتر از الجزایراست- دو وسه بارهم باایران شاخ وشانه کشید- چند روز پیش  درکانال فرانسه بیست وچهار ساعت به زبان انگلیسی یک اقا ودوخانم از گروه مذهبیون تصور میکنم همگی کاتولیک بودند البته من وسط بحث رسیدم- از انها سئوال کرده بود که جریان اخیرا که پاریش رخ داده بود از نظر مذهب تجزیه وتحلیل کنند ونظرشان درباره مهاجرین مسلمان بیان کنند جناب اقا باترس که کاملا درچهره ایشان مشخص بود فرمودند تمام ایدان بدنبال صلح هستند ان خانم پیرزن با چشمهای دریده شده به ایشان نگاه میکرد ولی مادرجهان بینی اختلافاتی داریم  مثلا درحجاب اختلافات فاحشی داریم ولی ما کلیسا ها را روی مهاجرین تاحدودی باز کردیم ولی متاسفانه اقدامات ما کمتر از سازمانهای – ان-جی –او- هستند سازمانهای غیررسمی مثبت وانها بشدت از ورود مهاجرین استقبال میکنند ول یما چنین رفتاری نکردیم ان خان پیرزن کنتول خوداش را  دست دا وگفت اف بر انها( اف فول)  انها خودرا جهادی میداند ییعنی ادمکش دیگر ما امنیت نداریم ونمیتوانیم با شرایط فعلی  حتی یک رستوران برویم شما ازنها پشتیبانی میکند ومجری ازاین شان سئوال کردبه نظر شما چه بایدکرد ایشان فرمودند به دریا برسید وراه ندهید  ت در دریا بمیرند وچیزی مثبت ویامنفی جناب مجری از ترس نگفت دراین شرایط شیعه شدن نشان میدهد افراد از مذهب خود وبخصوص سکولار غربی گذشته اند واین امر عظمت اسلام رابخوبی روشن میکند که این پدیده راباید بدقت مطالعه کرد وریشه های انرابدست اورد واین امرفرق میکندبایک فرد مسلمان که درکشورخود شیعه شده است قابل ملاحظه است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99