سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-تحلیلی برمقاله یک الیت اسلامی – جنابی فرمودند که که یک الیت مسائل فلسفی اسلامی را به نحوی حل کردند- فرمودند- باز خوانی متن قدسی بی انکه بنای ان ویران شود وگوهرهای ناب ان زیر اوار پریشانی ها وناتوانی ها وکژ خوانی ها مدفون بماند؟؟ که بنظر حقیر اتفاقا مدفون شده است!!- ادامه میدهند- علاوه بردرکضرورت مسئله ولیاقت گره گشاهی بیان وبنیان ویژه میطلبد که برخورداری از انها برقوت تاثیر گذاری اراء انجناب افزوده است-  بقول عالمی ما گاهی یکطرف معادله رابخوبی درک نمیکنیم ویامتوجه نیستیم کم میگذاریم یا زیادمیگذاریم- حل ان زمان غلط است- فلسفه نمیتوانداعجاز را بادرک بشری تبین کند درک فوق متافیزیکی میخواهد- این نوع نگرش ها به نظر حقیر بعلت مطالعات درغرب است که بایدمطلب را بخوبی درک کرد- تابخوبی درک نشود مشکل افرین میگردد- در غرب پدر دلسوزتر از مادر وفدا کار تر از مادر است البته کدام دلسوزتر هستند موردی است-دلیا انها این بوده است کارها درانگلستان برای مردان اغلب بسیار مشکل بوده است مثلا در استخراج موادی که بسیار خطرناک بوده است مانند زغال سنگ عمر کم میکرده است به انواع امراض ریوی دچار میشدند واز ادرامد خود اندکی برای خود مصرف میکردند ویا دریانوردی فوق العاده سخت بوده است  وزمانی که بیشاز دوماه هوا شرجی میشده است در داخل اب دریا قرار میگرفتند وخودکشی میکردند ویا پول یک سال را میگرفتند به خانواده میدادند بعلت سختی کار  درجزیره ای فرار میکردند ومکن بود که هرگز به خانه باز نگردند ومسائل دیگرلذا پدر سمبل دلسوزی هم مطرح میشد لذا به خداوندمنان از این جهت هم پدر میگفتند لذا جناب مرحوم دکتر بازرگان رحمت الله علیه اصرارداشت که به خداوندمنان پدر بگوید مضوع رویا رسولانه- مطلب از این قرار است که هرکس درزندگانی خود یک رویادارد یعنی یکسری ارزو ها وامیال کهمیخواهدبه انبرسد ویک سناریو دارد که داستان زندگانی ان فرد رابیان میکند- بالاترین ومهمترین رویا ها متعلق به خداودمنان وسپس پیامبران اعظام صلواته الله علیهم اجمعین است که رویا انها تحقق پیدا میکند- درباره پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نقل شده است ایشان که به غار حرا میرفتند از این که وضعیت مردم مکه وحتی میتوان گفت جهان از خط قرمز عبور کرده بود نگران بودند ومیخواستند  درجهت سلامت وکمال بشر گام هائی بردارند که این رویا تحقق پیدا کرد- در کتبمقدس یهودیت ومسیحیت تحقیق نشان میدهد که مداوم پیامبران اعظام صلواته الله علیهم اجمعین میفرمانید خداوند منان چنین میخواهد ویا حکمت اش این است ویا  این امر مطابق دستورالهی است ویا مانندان- نتجه این میشود که پیامبران  صلولته الله علیهم اجمعین به حقایقی از طرف خداوند منان مطلع شدن وحال درشرایط وموقعیت ها از ان علوم استفاده میکنند بله یک بعد پیامبر ان این چنین است پیامبران که ربات نیستند مثلا حضرت موسی علیه السلام از طرف خداوندمنان کلیات وعلومی درباره فرعون یاد گرفت ولی دیگر خودایشان است تشخیص میدهد بافرعون چگونه تعامل وتقابل کند-  اما دربارا پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تاحدودی مطلب فرق میکند قران تمام کلام الهی است وتفسیر  قران هم کلام وعلم الهی است  وبر خوردار از علم غیب هم است ولی دربرخورد با افراد انجا حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم تشخیص میدهدکه هرفردی چگونه تعامل وگفتمان ویا تقابل داشته باشد مسائل فوق درک بشری مانند معاد  ویابهشت وجهنم که مساول فوق متافیزیکی است بیان الهی کافی است ولی رویت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم هم میتواندتاثیر مضاعف بگذارد

 

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99