سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه دیدن فیلم ": سالت:" نظریات شخصی است- انقلاب اسلامیایران امریکا را شوکه کرد- مدتها است که امریکا ازعالم واقعیتها وحقیقت ها عبور کردهاست وبه علم خیال وبریده از واقعیت ها است وهمچنان مغز خودرا طلائی میداند ودارای تمام تخصص های دنیا در دست او ست ونمیخواهد به دیگران اجازه تجربه بدهد فقط نقش دیگران کشف منابع مانند نفتایت ومابقیه کارباید بدستایشان باشد یک متخصص برجسته غرب در باره امریکا میگوید که که هرم باید قاعده پهن وراس باریک داشته باشد در امریکا دارد برعکس میشود ونمیشود حتی انرا با چراثقال عظیم هم اورانگهداشت اروپائیان به امریکا هشدار میدادند که تکان اوپا شروع شده است وباید فکری برای خوداش بکند زیرا سی درصد قدرت اقتصایاش را ازدست میدهد وهند وژاپن وچین هم به زودی تکان خودشان را شروع میکنند ولی فکر نمیکرد ایران هم تکان خوداش را به این زودی شروع کند ونتایچ عظیمی را بوجود اورد- وقتیکه انقلاب شد امریکا باید مدتها وارد جنگ سرد شود ولی به سرعت سفارت امریکا درایران مقدمات براندازی سریع را شروع کردوانهم بسیار ناشیانه بودن انکه امریکا را تطیهر کند ودست فرامسانری های خوداش وشاه را روکند که هیچگاه نکردهاست ومیخواهد انها را حتی اگر بتواند قهرمانهم خواهد کرد درمقابل رو شدن دست غرب شیطنت کرد افکار مارکسیستی را درایران به صورت فرانسوی وارد کرد چون سرنخ در دست خوداش بود ومیدانست نسل جوان چپ میشود بزرگ که شد دواتیشه غربی میشود وبه جای انکه براندازی را میبایست از تهران شروع کند از اطراف واقوام شروع کرد که به راحتی قابل مهار شده بودند با تسخیر لانه جاسوسی این قدرت جادوئی ذوب شد وبرچسبی که بعدها متوجه عظمتاش شد:" واسنادی که از لانه جاسوسی فاش شدامریکا را باانفعال کشاند در ارتش ها این قانون هست که باهمسایگان زمانی که دوست هستند باید تمام اطلاعات ونقاط ضعف را بشناسند که زمانی دشمن شدند بلافاصله ازان استفاده کنند برای امریکا هم مرزی وجودندارد لذت بالفاصله بعد ازانکه ریگان به قدرت رسید برنامه دراز مدت برای سرنگونی ایران تهیه شد وهر رئیس جمهوری که درامریکا امد دنبال ان کار گرفته است باز بچگی کردند تصور کردند که ایران ضعیف است جنگ را انداختند وچون شکست خوردند وارد جنگ سرد شدندکه یک شاخه ان رسانه ها وفیلم است وژانر فیلم های شیطان را ساختند که ان برچسب را به مخالفین خودشان بزنند این شیطان در مرحله اول مرد است ولی بعد با استنباط که شیطان زن هم میتواند باشد که به همان اندازه مرد قوی است بخصوص که کمتر شناخته شده است وارد کرد زیرا حجاب وزن مسلمان بعنوان یک عامل نیرومند وارد میدان شد بعد از عظمتی که مرحوم حضرت ایتالعظمی هادی معرفت در براه حقوق اسلامی بیداد کرد وزنان درجهان غرب قدرت پیدا کردند وقدرات رسانهای مانند بی بی سی به ضعف کشیده شد وتعداد انجمنهای زنان مبارز درامریکا واروپا رو به گسترش بود ومحل اتکای خودشان را ایران انقلابی میدانستند- دراین این سری فیلم ها را باسبک اکشن وهیچان به نحو خاصی ساخته میشود زیرا بقول کارشناسان فیلم غرب شستشوی مغزی فوقالعاده دارد ویک تز را دنبال میکند- که سرانجام شیطان برنده میشود؟ باید گفت کور خواندید شیطان همیشه بازنده است ولی تعداد انها زیاداست واز قدرت فریب بالا وامکانات زیادی برخورداراست که سرانجام بازنده است زیرا قدرت خداوند ونیوری که به یاران خوداش میدهد غافل هستید-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99