سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله  الرحمن الرحیم-حاشیه ای بر مقاله کشتارپاریس وتکرارفاجعه بار حرف های درست- به نویسندگی – امین بزرگیان-انسانها- مداوم بدنبال الگوها هستند واین الگوها ر اساسی بقول نویسنده مثبت ونفی بوجود می اید- والگوهای منفی – بقول نویسنده جنبه مواد مخدر دارد- این مواد مخدر ساده نیست بسیار پیچیده است- جنبه فریب ان بسیارقوی است اخیر ا ئیک روزنامه اسرائیلی یک سایت دین شناسی رابخصوص درجنبه  مسیحیت  ان سایت در روزنامه خود گذاشته است-تحلیلی که ایشان بیان کرده است دقیقا تحلیل گران مسیحیت به همه این نتجه رسیدند وان تحلیل این است دوجنبه متضاد باهم ترکیب میشود که جامعه را فریب میدهد- جنبه اول زمینی کردن دین مسیحیت بخصوص درتوحید ونبوت وشخص حضرت مسیح علیه السلام است که بعد توسط پولس نبی به اوج میرسد وجنبه دیگر- پاپ جای مسیح علیه السلام است بدون انکه اخلاق حضرت مسیح علیه السلام راداشته باشد ویا ترسی از خداوندمنان وحضرت مسیح علیه السلام داشته باشد وهرنوع مزخرفات رابه اسم دین که مردم ساده لوح به راحتی میپذیرند وارد دین میکنند وبیشتر معجزات دلیل مادی خاص برای انها میسازند ولی برای امروز قابل قبول نیست وبقول ایشان از موادمخدر که همیت ساز بود میپرنددرحقیقت سیاست اسارت بار اول میپذیرند وسپس انرا نفیه میکنند وبعدا دوباره بدنبال یک الگوی جدید رهائی بخش میگردند وکسانی قبلا انها رافریب داده بودند همان حقه رامیزنند وعکس العمل متقابل را سرلوحه خود قرار میدهند تاریخ بیان میکند- بزرکترین روشنفکران ودانشمندان در واتیکان بوجودامد ومبارزه از همان جا شروع شد وبعدا جهانی شد ولی حرکت دلائل مختلفی ان بیان کردند از نظر اسلام از تفزیط به افراط واز افراط به تفریط است مداوم انسان میخواهدتجربه کند که درحقیقت به نقطه تعادلی که پویائی بیاورد برسد ولی انرا پیدا نمیکند واین علم تنها دروحی ناب است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99