سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- - قبل از انکه وارد بحث اصلی شوم- بخش ششم-مسئله دیلکتیک- یکی از مشکلات بشر درابن است که رشد علمی اش به تدریج به سمت تکامل میرود وجوبر است تاانتهای علم نرفته است از علم خود تعریف بدست بدهد وکاربرد بگیرد ودرترکیب از عوامل محدود شروع کند وبه تدریج تعداد انها را زیادکند امروزه درسطح لیسانس در دانشگاه لندن پنچ عامل را میتواند ترکیب کند- در قرون اخیر است که تازه دانشمندان فهمیدند هر فومولی محدودیت دامنه دارد قبلا تصور میکردند که هرفومولی در عمق پنج متری دریا کشف کنند در سرتاسر دریاها واقیانوسها صادق است وپیچیدهترین علوم بشری خود انسان است وبالاتر ازان شناخت خداوند وبرداشت از متون مذهبی است بخصوص از کتب عهدین اینکه خداوند میفرمایدشماها رامن بوجود اوردم مبدا شما ها من هستم وسرانجام وعایت شما باز خودمن هستم که درتمام کتب الهی است برداشت های بسیار متنوع مختلفی پیدا کردهاست بعضی از جمله اشاعره وجناب هگل از ان جبر مطلق درک کردهاند وانسان نادان به جای انکه عقلای زمان را درک کند به بزرگان سابق دلخوش میکند وبر انها منجمد میشوند در زمان بسیار قبل انسانها هوائی نظر میدادند وهرکس نظر خوداش راداشت وکم کم نظر دیگران را هم درک میکردند وبعد ازمدتی به دنبال به فکر پیدا کردن دلیل بودن که بسیار کودکانه واحمقانه بوده است مگر درمسائل بسیار ساده وبیضرراین مسائل در خانواده بعدها درفامیل وسپس در قوم وفبیله مطرح میشود که پایه منطق ریخته میشود ومتوجه میشود که درک علمی کار اسانی نیست وهرچه زمان گذشت است متوجه گشت که علم عمق زیادی دارد واز راهای ومسیر درک یکی گفتگو با افراداست که دیالوگ به زبان غربی گفته میشود این دیالوگ ها از نظمی برخوردار نبود وکم کم فکرپیدا کردن قواعدی براین شدند که دانشمندان یونان در این را پیشتاز بودند وبیشتر دیالوگ نفی مورد توجه واقعشد که دونفر باهم سر موضوعی باهم مجادله علمی کنند که استدلال یک دیگرر ا نفیه کنند وهرکس نتوانست ازعخده پاسخ براید لاجرم باید دلیل واستباط دیگری را بپذیرد- ولی امروزه دیالوگ مثبت یا پیستونی است به این معنی که فوتبالیست را درنظر بگیرید او توسط یک مربی که از اوبالاتر بوده است به این جایگاه رسیده است وبعد یک فوتبالیست بالاترمیتواند سبب ارتقا اوشود وهردو برای بهتر کردن تکنیک ها وتاکتیک با روش دیالوگ خطای هودیگر را پوشش دهندکه سنتز قضیه است وسمبل میزان ودرجه تمدن امروز است-بعدا کهردو نفر نسبی اطلاعاتی دارند وبه نسبت خطائی هم دارند یعنی نسبت یگ دیگر انتقاد دارند بعد ازمدتی زمان اقای هگل که فرد باید رای خوداش را باانتقاد نگاه کند یعنی علوم دیگران را لحاظ کند وانر ابمثابه انتقاد دیگران ازخود تلقی کند مومنین خدمت جناب ابو حنیفه رسیدند که فتوایش براساس معیار عقلانی بود گرچه به خطا میرفت ولی تحول قابل ملاجظه ان زمان میتوان قلمدادکرد به ایشان گفتند که فتوای حضرت والا مقام بی بدیل امام صادق علیه السلام راهم متذکرشو ایشان فرمودند من یکدفعه رای خودم را میبنیم ویک دفعه دیگر رای امام علیهالسلام را میبنیم وبین هرودو مناظری بوجود میاورم وسرانجام رای خودم را ترجیح میدهم این عمل در زمان هگل شروع که بنام تز وانتی تز وسنتز نامیده شد که درعلوم هیچکس دقیق نمیتواند رای داشته باشد البته امروز فرق کرده است دانشچو به این سادگی نمیتواند با استاد سنتز دهد انگلیسی ها میگویند که سمانی تمام راها را تست کردید تازه علم یافتن شروع شده است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99