سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-جریانات پاریس-نظریات شخصی است- در حدود دویست نفر از سوریه به فرانسه باز گشت کردند که بدستور فرانسه بوده است که انها از طریق بلژیک بر میگردند با تمام تجیهزات میگردند- عده کمی هستند که واقعا طرفدار داعش هستند که چند مورد دربلژِیک مسئله ساختند- این گروه که در پاریس مسئله ساختند از موارد قبلی  تجربه  اموختند که زمانی که بر میگردند خودشان راباید به سازمانهای مثلا پلیسی معرفی کنند ومدتی هم تحت نظر هستند- لذا دربلژِیک ماندند بادوستانی که درپاریس داشتند طرح را امده کردند- که برق اسا عمل کنند وخودشان را به پلیس معرفی نکنند- در اروپا بخصوص فرانسه پلیس امریکا چندین نمایندگی دارد که بر این موضوعات دقت کامل دارد که به ان اتاشه میگویند انهاهم گول خوردند- تاکتیک متخصصین میفمانید یکنوع تاکتیک درحقیقت روسی است که به تاکتیک چچنی در سوریه شهرت پیدا کرده است وخوداین متخصص درچچن دوره اش گذارنده است- زیادانرا باز نکردند ولی مختصر  پراکنده مطالبی گفته اند لباس پلیس خاص را پوشیدند وارد محل کنسرت که یک ساختمان یک تائر شدند ودر داخل محوطه بیرونی سالن شروع به تیراندازی کردند مردم فکر کردند پلیس با ترویست هادر گیر شده است- پلیس داخل سالن هم همین فکر کرده است عدهای فرار کردند وسپس انها وارد سالن شدند وپلیس را زدند وسپس جوانان را تصادفی موردحمله قراردادند وشعار دادند وغیره- در ان محوطع یک رستوران کامبوجی کهدرپاریس شهرت داشته است به نظرحقیر محل گشت پلیس مخفی پاریس بوده است درلند بعضی پاپ-میکده- این چنین است- ده نفر انجا گشتند وپلیس متوجه شده است وبه جمعیت داخل خیابان تیراندازی نکردند مگرانکه مشکوک شده باشند تعدادنه نفر است به یک محله حمله ورشدند که دلیل ان هنوز مشخص نیست ومهمترین مسئله استادیوم بوده است دونفر قراربودهکه وارد استادیوم شوند ودرانجا کمربند خودرا منفجر کنند وچون میدانستند داخل جمعیت دستگاه تشخیص میدهد دستگیر میشوند وتعداد کمی کشته میشوند منتظرمیمانندکه همه بروند وچون اقای اولاند در استادیوم بوده است تعدادپلیس مخفی دراطراف استادیوم بوده است وقتیکه میخواهند به سمت استادیوم بروند انها مشکوک میشوند وبه نز دانها میایند انها اگر کلت میکشیدند سرانجام گشته میشد دراعداد انها قبل چهارنفر گفتند ولی بعددا گفته شده سی نفر کشته شدند- تاکتیم مشخص است به محض به بخواهند از وارذدشمد تشخیص داده میشد وانها درگیرمیشدند وان افراد را میگشتند و وارد ولی دراین حالت وقتی که افراد به انها نزدیک میشوند کمربندهارا منفجر میکنند- سرانجام کفر-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99