سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحم الرحیم-نظریات شخصی است-درباره  اعداد- تا انجاکه من مطلع هستم-دونوع ان بسیار مهم – اولی – منطقی – قراردادی-دومی- منطقی- علمی- درنوع اول مثال از ارتش میزنم- واحدهای ارتش دارای چه عددی باشند مثلا گروهان چند نفر باشد وگروهان به چند دسته تقسیم کنیم- قبلا درارتش ها سه دسته وجود داشت  دسته راست ودسته مرکزی ودسته چپ هرکدام چندنفر باشد در این مورد تحقیقات انجام شده است به عدد طلائی معروف است که باید انرا بدست بیاورند- ویا ود مقدار وزنه  های سنجش به نهصد رسیدند کم کم زیاد کردند تا به هزار رسیدند البته درغرب عدد ده را میگویند ":میستری :":دارد یعنی رمز وراز دارد وبعضی ها معتقد هستند که از لحاظ علم حساب دارای بهترین خواص است- یا مثلا در کتب علمی تعاریف از سه درصد بیشتر نشود نوع دوم که در اسلام عدد چهل است  نشان دهند ان است انسان وارد شناخت پیچیده میشود- ویا در اسمان جناب اقای راسل دوعدد در ذهن من است که تردید از من است یکی سی و.پنچ که بیشتر این عدد باشد ودومی شصت وپنج عدد طلائی دراسمان استدانشمندان گفتند تا پنچ درصد ستارگان  بهم بخورند بشرط انکه ستارهای جدیدی بوجود بیاید که امده است نظم جدید  ایجاد میشود ونظم تکاملی در اسمان بدین نحو است مانند پوست انداختن حیوانات وانر ژِی  های متمرکز در کنار کهکشان بی جهت نیست برای ساخت ان ستارگان است که اتفاقا از روی حساب وکتاب است مانند کهکشان شیری عدد  چهل در روسیه شهرت دارد که ازاثر اسلام است- میگویند اگر اینه شکست هفت سال بدبختی خواهد امد نظر این حقیر این است مه هفت سال باید پول جمع کرد تا ان اینه را خرید واین امر نشان چپاول پانزده برابر میزان هزینه برای خرید یک اینه رانشان میدهد- اما در طهارت با اب در ظرف بعضی  سه مرتبه بصورت متعارف وبعضی پنچ مرتبه  که به نظر میرسد امکان انرا دارد که ظرفیت ظروف فرق میکرده است یک عدد علمی است اما رکعات نماز وتعدد –دور یا شوط حج که هفت بار است یک عدد طلائی قراردادی است- ومیبایست ما از اعداد قراردادی  قرانی واسلامی دراستفاده زیادبکنیم


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99