سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمان الرحیم-عرفان چیست-باالهام گرفتن از حضرت اقای خلیل بهرامی قصر چمنی-عرفان از دیدگاهی فرضی   معرفتی ومقامی است که دران جهان در نزد قهار رحمان بدست میاورد میخواهد دراین دنیا بدست اورد- مرجله اول مومن- درجایگاه عاد وزاهد بودن استکه بهشت را بدست اورد": منفعتها": وجهنم رااز خود دور کند- ضررها-منبع  تمام مراحله بهترین ان منبع وحی است- که میبایست از نظر – معرفت وعلم وحکمت ودیدگاه نظری وعملی در این جهان به ان لباس عینیت وواقعیت بخشد ودر این جهان از عوامل مانع کننده ومخالفت کننده وایجاد ازار واذیت ساز وبوجود امدن غفلت که بعضی عامل انرا شهوات میدانند که فردرا از رسید ن به مقصود باز میدارد  که سرنجام عذاب پشیمانی وعذاب مجازات الهی دارد محو ونابود سازددراین مرحله انسان حکم تاجر وتجارت کردن دارد نیمه ای برای ونیمه ای برای خود است-در تمام مراحل درک عمیق- بدست اوردن ملکات اخلاقی- واگاهی ومعرفت های لازم ضروری است- درحالیکه این مرحله- مرحله اول عرفان است مرحله دوم –مرحله متکلمان است- که میخواهند ازتقلید واطلاعات ساده وسطحی بگذرند واگاهی های خودرا بسط- دهند واز طریق عقل وارد شرع شوند ویکنوع استدلال برای شرع اول از خودشرع وسپس عقلی که شرع قبول که مقدماتش درشرع است سودبجویند- اینان هم ممکن هست تاجر باشند- ولی بعضی حجاب هارا کنار زدند وبعضی تاریکی هارا یا تشخیص دادند ویابهتر درک کرده اند- وپی به بعضی دقایق ولطائف وحکمت هاوعلوم هم نایل شدند- مرحله بالاتر فلیسوفان وفقها ودانششمندان برجسته علوم الهی هستند- که به این نتیجه رسیدند- که درک حقایق هستی  وانسان چونسرچشمه از ذات صفات الهی سرچشمه گرفته است وقدرت وعلم ومشیت الهی درتمام مخلوقات جاری وساری استوشناخت بدون درک ذات بخصوص صفات الهی ممکن نیست که به نتیجه دلخواه بی انجامد درذات وصفات الهی  سیرزیادی میکنند- اینان هم ممکن است تاجر باشند واین مراحل - مراحل عرفان هم هست- درنتجه نجات انسان وتشخیص درک صحیح از علط وموانع پیجیده بهتر میشود وپیدا کرن راه برای او اسانتر  وبهتر میسر میشود—ولی مرحله اخر-عرفان است که خودرابقول جناب سعدی کشته است- عاشقان گشتندگان معشوق اند-برنیاید زگشتگان اواز- هرچه هست او است- همیشه دربارگاه وجودمطلق بایدبود واورا نظار ورصد   باید کرد- درتمام این مراحل یک وجه اشتراک است- اول -من عرف نفسه- اول بایدنفس خودرا شناخت- دوم این ایه- انما اعظکم بواحده ان تقوموا الله مثنی وفردا- یک راهنمای کلی خداوند منان میکند بخاطر خداوند منان قیام کنید-اول دوتایئ(جمع) وسپس فردی- زیرا انسان درمرحله اول استادمیخواهد اسوه اگاه میخواهد واگر استادنبود خود را استاد کند که دربعضی موارد امکان ندارد این جا است که وسیله میخواهد مهمترین مسئله استاد است سومزدرتمام مراحل قیام مطرح است  ساده نخواهد بود-چهارم درهمه مراحل به نسبت رشد باطنی بسیاراهمیت دارد که درعرفان به اوج میرسد- تجلیات الهی هدایت گر است وکمک دهند که برای فرد حکم فرقان دارد وتشخیص میهد چه هدفی را بیان میکند درخشش جدیدی به انسان میدهد- ودرنتجه  اتش ی دردل میاورد که سرانجام تمام منیت را میسوزاند وهر انگیزه دیگری نابود ومحو میکند- وانچه میطلبد طبق دستورالی وموجب رضایت الهی است که قرب  نزدیکتری راموجب میشود- به ان کمالات ونعمتها اعتنائی ندارئ ولی شکر گذار است چون نجات بخش از دور شدن است رضایت درقرب الهی است ثنویتی درکارنیست وسهمی برای خودندارد جز لقا الله-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99