سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—من د رلندن در یک دیبرستان درس میخواندم- اوائل کاری به چیزی نداشتم فقط سرکلاس بروم وبر گردم- دبیرستان دوتیکه بود که توسط یک حیاط یامحوطه مشترک  داشت ولی هرکس دربخش خوداش بود- روزی من یک راهروی را تعقیب کردم—در ته راهرو درب یک سالن متوسط بود کف ودیوارها همه سیاه تندی داشتند ومن حدس زدم برای تائتر ساخته شده است البته انروز پنچره ها باز بود نورکافی داشت- تا من به انجا رسیدم دوپسر دبیرستانی ز سالن خارج شدن ودرب اصلی راهرو به سمت راست باید پیچیده میشد نزدیک درب یک جوان دبیرستانی سال اخر دبیرستان سیاهپوست بالباس موج دار که بنظرمن  نانوئی شده بود که بقول خارجیان ابی –سیاه  که تعریف ان کمی مشکل است بسیار شیک پوشیده بود وپیراهن هم تیره بود ایستاده دست هاذ کمی از پهلوی باز وچوب شده به یک دختر خانمی که روبرو بود که در سن سال دوم راهنمائی بود- بسیارزیبا روی لباس سفید  متعلق به اشراف مثلا قرن هیجدم لباس تا روی کفش کشیدهشده بود وچین های بسیار ظریف زیبا داشت ویک کلاه حصیری گل دار که بیشتر امریکائی ها روی سر گذاشته بود- سر پائین حالت معصومانه بسیارزیادی داشت جوان سیاه پوست باخشم به نگاه میکرد که درغرب نشان عشق شدید  سرخورده است- وبعد از مدتی حالت پکر گرفت چشمان به سمت من متمایل شد دختر خانم به بدنش یک منحی داد که ناف اوج ان بود سرپائین برد وکم کم بالا ودرضمن جوان سیاهوپوست باجدید خم شد ایشان رابغل کرد ودختر خانم کلاه را بادست راست برداشت ودر کمر ایشان حلقه زد وهرد درحال بوسه ایستائی پیدا کردند من هاج واچ بودن نقش بازی میکنند ویا درمحافل  رسمی بدین نحواست- یکی پسری که احتمالادیپلم را ازاین مدرسه گرفته بوددرانگلستان شاگردانی از دبرستان فارغ التحصیل میشون میتوانند ازهمه کلاس استفاده کنند نیاز ه معرفی اداره اموزش وپروش ندارند- دم درب ایستاده بوده ومن نظارت میکرده است  ولبخند میزده است وارام ارام به من نزدیک شده بود- ناگهان من سرم رابه راست برگردانم دیدم ایشان کنار دست من است ولبخند درچهره دارد  به ایشان گفتم ایندونفر تائر بازی میکنند؟؟ گفتند نه- ایشان ادامه داد یک فیلم درامریکا ساخته شده است که بازیگران کلیدی ان  بازی اولیه داشتند- فیلم از لحاظ منتقدین خوب بوده است وجریان فیلم این بوده است دوجوان مرد وزن درجوانی باهم ازدواج میکنند جناب مرد کری مناسب دران شهرپیدا نمیکند وچالشی شروع میشود به ایالتی دیگربروند زن جوان قبول نمیکند لاجرم از هم دور میشوند وایشان دریک شرکتی کار مناسب پیدا میکند وبا افراد ان شرکت وبخصوص ریس شرکت دراسین مورد وموارد دیگر وارد چالش میشوندفقط باتلفن باهم ارتباط داشتند- سرانجام ان مرد موفق میشود یک الونک درت کند وخانم هم موافقت میکند به ان ایالت بر ود زمانی که اقا به فرودگاه میرسد خانم از سالن خارج شده درمحوطه فرودگاه بوده است درانجا همدیگربغل میکنند ومیبوسند این پلان ویا صحنه مورد انتقاد منتقدین قرار گرفت که بقول ظریفی خیلی مقوائی بود- به احتمال زیاد یک مجله امریکائی مینویسد هرکس این صحنه را باز سازی زیبا کند فقط به یک نفر جایزه بسیارکلان خواهد داد- گروه زیادی درغرب خواستند شانس خودرا ازمایش کنند ازجمله افراد این دبیرستان من گفتم اینجاکه تعداد کمی بودند ایاشان گفتندشما دیر امدید نزدیک زنگ مدرسه است دوروز دیگر ساعت فلان اینجا باشید که همیشه اینجاغلغله است امروز غلغه  وگروهی کار میشود وبیشترین انها ازاستادهائی بهره میبرنند ولی سرانجام هرکس طرح خود را مینویسد ولی اگربرنده شد بین اعضای گروه پول تقسیم میشود- حق با منتقدین بود زیرا درهمین دبیرستان اگر این پچلان به دانش اموزی خاصی میدانند به مراتب بهتر از انها بازی میکردند ومن احتمال میدهم بهترین طرح را انتخاب کنند برای نسخ های بعدی برش داده وازنوع بازی کنند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99