سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—موضوع فرهنگ وارشاد وخصوصیات انها- به نظرحقیر این دو یکی نیستند بلکه فرهنگ استراتژی رامشخص میکند وارشاد تاکتیک وتکنیک عملی- اولی اصول است دومی فروع است فرض کنید فرهنگ فلسفه عاشورا رامشخص میکند وارشاد چگونه روضه ان خوانده شود غالبا علوم نظری انهم دسطح بالا براییک عده قابل فهم است وشیرین است وبرای دیگران خسته کنند وحتی مکن است زدگی هم ایجاد کند- قبلا دانشجویان دانشگاه معقول ومنقول تهران که نیمی از انها کارمندان بعضا عالی رتبه بودند که بنظریک غول انها گرگان روزگا بودند که ساواک را درستی میخوردند که ساواک مسئله را فهمیده بود یکروز به جای استاد یک کلاس فوق الیسانس یک نماینده خودرا فرستاد بود وایشان فرموده بودند ما بامشکلاتی روبرو شدیم که محتوای حرف اش این بود- که ماجون همسایه شوروی هستیم ودرجرگه غرب هم هستیم خون شوروی بجوش امده است یاباید ما درجرگه شوروی باشیم یا بی طرف شویم وگرنه ول کن مامعله نیستند وبه هیچ طریقی به صراط المستقیم بر نمی گردند- لذا دارند کمونیست را درایران ازهرطریقی شدت میدهد واین مسئو لیت اول کار شما است دوم کار ما است ومقداری من هم مایه فکری رامیدهم کهبعدا خواهم گفت که مرغ پخته میخندند پیشرفت کشاورزی انها تماما ازطریق جاسوسی از ایران بوده است-که بنام خودشان شروع تمام ئکردند وما کشف کردیم اولین انها درباره گوجه فرنگی بده است که از طریق مرز ما باشوروی کسب کردند این گروه خاصی بعضی از انها اگرمن که یکی ازانهارا دیدم تصور میکردم پسراقای مانر و بلندا است موی بلند سر مرغی زده لباس مارک ایشان بهفامیل دران کلاس بود فرمودبود اینجا حوزه نیست که راجع به طهارت ونجاست نوشت درضمن این تحقیقات کتاب شود طلبه نمیخواند من بچه را روشن کردم عنوان های شیک کهدرغرب خریدار دارد ودرایران هم دو چندان خریدار دارد مثلا رواشناسی جناب غزالی درمقالیسه روانشناسی غرب ونظریات دانشمندان غرب جناب غزالی دراین مورد که ایشان پنج دبیرستان وپنج موسسه دیگر درتهران رفته بود ودراینباره سخنرانی کرده بود وهر جلسه پنچهزارتومانگرفته بود وگفته بود در ادامه به غرب هم رفت این پایان نامه روی چشمان خودشان خواهند گذاشت تازمانی که درایران هستم قیمت این سخنرانی به دهزار تومان خواهند رساند-بگذریم از قران که فصاحت وبلغت همراه دارد ارشادبر خلف فرهنگ باید بسیارجذاب باشد وقابل فهم باشد-تا انجا که ممکن استگروه زیادی را جذاب کند فیسبوکی باشد- تساهل وتسامح درمسائل فرهنگی وارشادی یک اصل اسلامی استولی اصلی است بسیارحساس وبسیاردقیق- فرد نمیتواند تا درسطح اجتهاد دراینموردنرسیده باشد نظریاشخصی خواش برای خوداش مهم است واین امر یک کار اجتهادی است که میبایست مطابق اجتهاد رهبرمعزز ومکرم عمل شود- مانند امربه معروف ونهی از منکر-مانندمداحی وکتب فقهی نوشتن چهرچوب ران باشد حال سیلقه وذوق میتواند شخصی باشددریک موسسه درس میدادم که شبانه هروزی داشت- غالبا بچه های مستضعف بود یکی از این بچه درحالی دراش خیلی خوب بود ولی کمیب روانی بود از کمد ها بچه پول برمیداشت دومیرفت ساعت گرانبها میخرید ولی نمیگفت من برداشتم تابچه ها متوجه میشدند وگاهی هم ادای بعضی دبیران درمیاورد دبیرمحترم مشاورهمخالف اخراج ایشان بود روزی یک دانشجونزد من امد که جریان اخیر ایشان چه بوده است- شایعات زیاد بودمن جریان ر ا گفتم چندی بعد امد وبه من گفت شمادرستی گفتید ومن موضوعات ایشان را به روزنامه فارسی خارح ایمیل میزنم گفتم کاری درست نیست خیبلیتعجب کرد وفرمودند مسئله مهمی نیست ولی فرمودند دیگر چنین نخواهم کرد- یک روز من رادیو اسرلئیل داشتم گوش میکردم تصور من این بود که از این موضوع داردبهره برداری میکند-ارشاد هم خصوصیات مطلق وکلیت یلیسی را وهم امنیتی-دار ما چرا برخلاف غرب مسائل پلیسی وامنیتی خلاف شرع وقوانین حوق بشر میدانیم وجودانها غیر ضروری است وفلسفه انها محدودبخودشان هست؟؟- بقول یک دنشجوی دکتری ایران در دانشگاه لندن – اثبات یک حکم فقهی بنابرگفته پدر درحد سختی ساختن بمب اتمی است- جناب حضرت سلمان وحضرت پطروس کبیر که ازرهبران الهی ناب خودپیروی کردند درحد بمب هیدروژنی است!

ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99