سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نقدی بر  سریال تعبیروارونه یک  رویا-فیلم های جاسوسی جزو فیلم هائی هستند که انسان را منجمد میکند سئوالات زیادی در ذهن مطرح میکند- انسان وارد یک فضای غیر قابل باور میسازد- یکنوع احترام وافتخار .سپاسگذاری بای قهرمانی که درحفظ امنیت وقانون تلاش میکنند در مقابل کسانی  وطن فروش هستند وقانون شکن هستند وبرای دشمنان برده شده اندیابرای دنیاویا عقاید بسیار سخیف واحمقانه وبچه گانه وظالمانه اتش را بدرون خود اوردهان که تصور میکنند که انهارا گرم میکند وضربات دیگران دفع میکنند درحدی نیستند که نور که از صاعقه بیرون میاید هم باران میسازد وهم روشنائی میدهد وهم برای دشمنان حق حرارت ایجاد میکند که درون حق ایجاد میشود وسپ به پیامبران  اعظام صلواته الهعلیه واله والسلم جاری میشو وسپ به اولیا الله وازان سپس به مومنین انتقال پیدا میکند جبر بر ان است که ان اتش خاموش شود که بنفع کافرین هم هست مدتی درخلا هستند نور را میبینند یا مومن میشوندویا اتشی جدید تولید میکنند واین سیر همچنان ادامه دارد- قران مجید هم دستور تسامح وتساهل میدهد وهم خطوط قرمز مشخص میکند چنان که کافرین از خط قرمز عبور کنند برنامه تنبیه ویاحذف انها در دستور الهی رقم میخورد- این نوع فیلم ها همراه با احساسات شدید- حتی رسیدن به لبه پرتگاه که نمیدانند کدام یک پیروز میشوند مسلم است به خاطر پهنان کاری وسختی کارکه بقول نصیری معدوم که علم میگوید اسرائیل ولبنان پیام دادند که شصت وهفتادتا از کسانی که دوره اموزش انها با فلسطینان لبنان تمام شده است به ایران به سلامت رسیدند وبه ان واحد ها خبر سلامتی خودرا اعلام کردند انها سوزن دریک انبار کاه نیستند بلکه سوزن در دریا هستند وما هیچ مقرارتی نداریم وشاه باید سریعا از سفر نوشهر باز گرد وجلسه گرفته شود ومقررات ودستورا لازم راصادر کندوقوانین  وسازمانی مربوطه را ایجاد کند شاه درنوشهر ووقتیکه از جریان مطلع میشود سخت عصبانی میشود که قرارنیست تابستان ما بکاری مشغول شویم به یک کلانتری بگوئید حساب انها برسنداین بیچاره نمیدانست که اگر انها به امریکا میرفتند پشت انها میلرزید!! گرچه زیادچیزی بلدنبودند وما از دویست وپنچاه فاکتور که باید لحاظ شود فقط سیزده فاکتورتعلیم داده شده بود گرچه کتاب پیشرفته پنتاگونکه شخصا بدستور جناب سرهنگ دراین مورد مطالعه کردم تاز ساعت مقرر به 54 فاکتور رسیدم ولی بعلت انکه بقول جناب سرهنگی  نمیشدانها رمان وارخواند هرکس چننی کند نسل زیادی را مثل اب خوردن بکشتن میدهد واین کتب مانند توضیح المسائل دینی است که دلیل انها مشخص نیست ودوازده سال باخواند ن ریاضیات پیچیده وریاضیات احتمالات فوق العاده پیچیدهوعلوم دیگرباخواند-شود- من درامریکا برای هرکدام از این فاکتورصد سئوال کردم تا حدودی درمن جا بیفتد- رسیدن به مرز اعتماد واطمینان کاریبس مشکل است البته نقاط ضعف وقوت ما مشخص میشودوپیروزی امر پیام جددی برای دشمنان دارد باعث حفظ امنیت وازدیادقدرت میشود که سیاست مارا بهتر به پیش میبردوچهره تزئین شده دشمنان مارا بهتر مشخص میکند که انهارا به درد سر میاندازد درضکن افسردگی- وتولید یک دوره سختی وفشار وایجاد فضای دلهره وترس وایجاد گیچی ولی سعی برای رسیدن بهدف که همچنان ادامه دارد وکشف توطئه ها افراد امنیتی را به قهرمان کشورتبدیل میکند و نیرنگ ها .تاکتیک های دوپهلورا خنثی میکند


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99