سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-خدمت برادران افغانی سلام عرض میکنم- اولا دستورات اسلامی را دقیقا یاد بگیرید سپس عمل کنید بسیار دقیق ومدرن است از خودتان راه وروش درست نکنید – که چهره اسلامی را در داخل وخارج مخدوش وغیرموجه نشان داده شود- واز جامعه نترسید جامعه بسیار باهوش و.بسیار روشن است ویابتدریج روشن  خواهد شد که ماغت ومبهوت کند عالمی را- همه کس هم قرار نیست بهشت بروند- افراد به مرور زمان تحت تاثیرات کفر طاغوتیان گذشته هستند که کم کم باید انهارا با روش های اسلامی روشن کرد زمان میطلبد-در اسلام درچند موارد به ظاهر رفتار بامجرمین کمی خشن بنظر میرسد- که بظاهر غیر موجه است- مانند سنگسار کردن- دراتش انداختن- از کوه پرتاب کردن- انهم درموضوعاتی خاصی است- که امروزه اثبات میشود بسیار خطرناک هستند- درنگلستان درمهد کودک ها به دختر بچه ها تچاوز میشود ازدولت خواستند که مهدکودکدرست کند اخیرا یکی ازانها افتتاح شده است-درانگلستان زمانی که جرم زیاد شد تحقیقات نشان داد دوعامل بسیار مهم است- یکی لذت گناه- دوم جسارت- افراد جامعه همیشه بعضی فکر میکنند که این افراد بسیارجسور هستند ومنطق قوی دارند- زیرا بسیار لاف میزنند ودلیل تراشی میکنند- باید این دو ثابت شود که اینطورنیست-در زندان هیچکدام حاضر به مصاحبه نبودند اما جسارت مقداری شکنجه را باب کردند وکم کم شایعه کردند که شکنجه قوه جنسی راکم میکند شنوائی وبینائی را کم میکند – اختلال درراه رفتن ایجاد میکند کم کم متوجه شدند که تاثیرا دارد- چند روز پیش در اینترنت نوشته شده بود که برای بعضی از ازندانیان واکسن ضد مرض میزنند ولی انها رابشدت گوشه گیر میکند واز اجتماع میترسند اینهم تاکتیک بدی نیست ولی باید عوامل ایجاد جرم را اگر هست برطرف کنند در سنگسار این مسائل بخوبی روشن میشود وفرد مجرم هم ترس خودرا اشکار میکند وهم بی منطقی اش امید است دیگر بعضی خطاها تکرار نشود-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99