سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- چرا اقای  ناتانی هو- مناسب ترین فرد برای اسرائیل است- مقدمه اول باز گردیم به تاریخ-درقرن هیچدهم-تمام جهان از یکناسونالیست محافظه گر افراطی داشت هیچ کس حاضرنبود زیر لوای کشوری دیگربرود درایران همین طور بود که رهبران ان از علما ی اسلامی بودند روسیه از غرب کمی عقب افتاد وان زمان شهرت علمی وادارکشور متعلق به المان بود وعلم درانجا شکوفا بود بعضی از دانشمندان روسی به المان رفتند کهازانها الهام بگیرنند پطربزرگ مسئله رافهمید بین مسکو وپطرزبرگ شاهراه –ام –اه است وسطان یک - شهر عظیم ساخت- بنام ": نووگوورد –اوبلاست-": اوبلاست یعنی –مرکز ستراپ ویا مرکز ولایت ویا پایتخت- ساختمان عظیم ومرکز عظیم اداری وتحقیقاتی بسرعت رشد کرد وروسیه رابه راحتی کنترول میکرد وپیشرفت محیرالقول داشت ومسکو شهر متوسط بود واینها ادعا کردند ما هیچ نیازی به غرب نداریم چون تجربیات زیادی داریم وما بایدفرهنگ خودمان راغنی کنیم ومادراینده المان رابه راحتی خواهیم گرفت وتعدا زیادی حزب بر همین اساس بوجود امدند  وترکیه پان ترکیسیم دادواشتباه بزرگی کرد چون بالکان اسلاو هست – روس ها پان اسلاو دادند وبایاد بالکان را ازدست  ترک ها خارج کرد وسیدجمال اسدابادی رحمت الله علیه پان اسلامی-سر داد دراوپا فرانسویان بسیارمیخواهند مستقل الرای باشند- دراروپای شرق- این نقش را لهستانی باز میکیند- لهستای هاهم اسلاو هستند- به اوکراین وبلاروس گفتند شما

بی خود جزو روسیه بزرگ شدید- یا مستقل باشید ویاباهم یک بلوک درست میکنیم که انها زیربار نرفتند- المانها به لهستان پیشنهادادند که به المان بپوندد- انها گفتن مرز المان میتواند باالمان همکاری کند هردو کینه لهستان  رادردل داشتند دلیل این مخالفت این بود علاوه بر استقلال طلبی- در روسیه واقمارش  دین ارتدوکس برکاتولیک برتری داشت ولی درلهستان کاتولیک بر ارتدوکس برتری داشت لهستانی ها افراد شورشی ومتعصب بار میامدند علاوه انها بین ارتدوکس وکاتولیک چالش سخت بود بین یهودومسیحیت چالش سخت بود وشکست پان اسلاو روسیه عاملاش لهستان بود لذا یهودیان لهستان بهترین جا ب رابرای انها اسرائیل بود اغلب مسیحیت لهستان مسلط برتورا بودند واکثر یهود لهستان مسلط برانجیل بودند- حال اقای نتان نیا هو ریشه لهستانی دارد وعموی ایشان که پدر همسر سوم ایشان سارا ناتیانهو است از بزرگان یهود بخصوص استادمسلط برتورا وانجیل درلهستان بوده وهم از طرف شوروی زجر کشیده است وهماز دست مسحییان متعصب لهستانی که تمام سعی میکند خاطرات خوداش رابنویسد وتمام کتب یهود ومسحیت را حفظ است ودو پسر ایشان درمسابقه درانجیل شناسی در مسابقات سراسری دربیرستانی همیشه اول میشدند ود دانشگاه هم درس ادیان شناسی خواندند ودرانجیل وتورات تخصص گرفتند جهان انروز وحتی ایران کم بیش چنین بود- جناب اقای نتانیا هو یکفرد تا حدودی استثنائی  کمی غیر نرمال است ایشان بدرستی مطابق روحیات به ارتش پیوست مداراج کماندوئی را طی ورسید به کماندومعمولی متخصص گشت فرودگاه نظامی رسید مدارج راطی کرد یک تیپ کماندوئی در اختیار ایشان بود که درتمام نبرد شرکت کردبعنوان خط شکن فقط دریک نبرد گلوله ای به شانه ایشان خوردحالا چرابه این راحتی پیروز میشد درضمن مقاله روشن میشود- خانم فعلی ایشان روانشناسی خوانده است که این روانشناسی عنواناش روانشناسی بادستگاه دارای تکنولوژی پیچیده است- وشاگردممتاز دانشگاه بوده است سمت ایشان بالابرد روحیات عوامل جاسوسی وضد جاسوسی فرودگاه هم ازلحاظ هوشی وهم اعتماد بنفس وارامش وبعد روانشناسی بالنین برای کمک کردن به افراد معلول وبچه های شرور وسپس راهمنای خانواده برای برطرف کدن بحرانهای خانواده درنتجه ادم فکوری است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99