سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-مسئله حجاب-ارژانتین- قبلا جزو بلوک غرب بود وامریکائی میگفتند ارژانتین از نژآد ما است ومتحد ما است وهگی دستمان دریک ظرف است وسرنوشت ما بهم گره خورده است پول های زیادی به ظاهر وام دادند وموردخرج انهم را مشخص کردند که بخشی ازان درباره ارتش بود ویکسری کارخانجات که از رده خارج شده بود وکم بهره بود واجناس ساده ای رابوجود میاورد به ارژانتین دادند هیچگونه زیرساخت مهم اقتصادی درهیچموردی حتی کشاورزی ندادند- وارژانتین درمسئله بهداشت واموزش مداوم روبه ضعف  بود ومردم بسمت شهر ها وسپس پایتخت روان بودند خانم ریس جمهور اخیرارژانتین قبلا یک سمت حزبی داشت وباتحقیقات کرد متوجه شد که این وام هارا پرداخت نمیشود کرد ومداوم با ریس حزب در کنکاش وچالش بودتا انکه ریس حزب یک وقت ملاقات باریس جمهوری وقت گرفت وایشان به نزد جناب ریس جمهور رفت وجریان گفت ایشانخندید وفرمودند ما با امریکا هم نژاد هستیم ومطالبی گفته شد اینکه این وام هستندوپرداخت باید بشود بر ای خارجیان است وامی قرارنیست پرداخت شود- همینکه انقلاب شد وباند امریکا بکنار رفت امریکامصر شد که وام هارا بایدپس بدهیدگفتند بسیارخوب طبق یک برنامه ما پس میدهیم جناب امریکافرمودند که طلبکار باید برنامه ریزی کند نه بدهکار فعلامقداری از پشتوانه ارزی بدهید وقیمت دلار مداوم بالابرد هر چنروز نسبت به پول ارژانتین بالامیرفت مردم وحشت کردند وپول خودشان به دلار تبدیل کنند تا سیصدبرابر رسید وسرانجام به کسانی دلار میدادند که تحصیل کرده امریکا باشند وسفرانها به امریکا برای امریکا سودمند باشد ویابرای پزشکی به امریکا بروند ومانند ان مردم ارژانیتن از چپ و.راست وحتی مافیا متحد برعلیه امریکا شدنداکه انزمان یکجور چپاول میکرد وحالا به نحو دیگری چپاول میکند بقدری پول جمع کردند که دیگرانبارها جا نداشت وترسیدند ودرهمان مقدار ایستادند وبعدا هم مجبور شدند به سمت افت برونند- اما اسپانیا-نفت رامداوم گران کردند ومداوم میگفتند تکنولوژی مارابخرید که همه سودببرنند علاوه بر نفت قعطات وتکنولوژی همه چیز روبه گرانی گذاشت ومداوم کارخانجات مدرن امریکااین کارخانجات را با مشکل ربرو میکرد ومیبایست به طریق خیلی گران انرا کارامد کنند امریکا چون میخواستند از طریق نفت پول جنگ دربیاور همه اش میگفتند منافع ما ایجاب میکند سرانجام اسپانیا فرمودند ماروپائی متحد میشویم ومیلیون ها نفر جهان ازاد رادرتحقیقات شریک میکنیم وشماربه گرد میگذاریم که مجبورشوید ماشین مارابخرید-0 اما هند سازمان جاسوسی هند میفرماید تمام غربی هادرهند جاسوسی میکنند ومیلیونها نفربرای غرب جاسوسی میکند که انهارابدام میاندازند وباگرفتن یک عدم جاسوسی رها میکنند وانها بلافاصله جاسوسی میکنند- دلیل ترس هند از غرب این است کارخانجات مدرن ندهند وازهند خرید نکنند وازهمه مهمتر این است غرب هرایرادی که هند بگیرد هزاران نفرانرا قبول دارند یک سیستم واحدی ندارد- درنتجه سیستم جوابگوی که ملت هند همه قبول داشته باشند ندارند-چندی پیش من سری به سایت منافقین درماهوار زدموسط بحثی که یک سمینار درالمان بود که مناسبت حقوق زن گرفته شده بود ونمایندگانی از ارژانتین واسپانیا وهند وغیر شرکت کرده بودند- وهمه جزو سران حقوق بشر در کشور خود بودند مقلات به انگلیسی بود وبه فارسی ترجمه میشود این سه مقاله یک –واو- اختلاف نداشت- دلی اش روشن است که اختلاف اثر کاررا کم میکند وتاثیرانچنان میگذارد وبحث بیادهمچنان ادامه پیدا کند تا به اصول مشترک دیدگاهی برسد- درهرسه گفته شد حجاب اختراع اخوندهای رژیم اسلامی است- بعد این حجاب تحمیل شود که برخلافنظر غرب وجهان ازاد وسازمان ملل متحد است بایادازادی لباس باشد وما وجهان غرب وجهان ازاد وسازمان ملل متحد ازنظریات لبیرالسیم وقانونمدار وانسانیت والای خانم رجوی حمایت میکنیم من هماجا فهمیدیم که این دیکته راامریکا ساخته است- یک جوان امریکائی یک کامنت گذاشته در یکموضوع حجاب اری ویانه ایشان فرموده است که لباس ازاد است حجاب لباس سادهای است کههدف اش یکهدف بسیارخوب است بسیاری از افریقا بالباس عجیب غریب وارد امریکا میشوندکه هیچ فلسفی وحکمتی ندارد واینکه گفتن حجاب باعث مسلمان شدن غربی است دروغی بیش نیست زیرا غربیان سالها درکشورهای اسلامی برای مدت زیادی زندگانی کردند ومسلمان نشدند واین یک توهین بهمردم غرب است ولی من دردانشگاه با مسلمانانکردم بسیارمنطقی وشناخت انان از امریکا بیشتراز من بودحال شما یک حجاب با شروط اسلامی ولیمطابق سلیقه غرب درست کنید وقال این قضیه بکنید- اما موضوع کجا است غرب زمانی که دشمنی میکند تمام عیار دشمنی میکنددراوائل انقلاب مداوم مطبوعات غرب صحبت میکردندکه چرا یک وزیر کاپشن چینی وکره شمالی میپوشد این نشانه ضدیت باغرب واعلان جنگ باغرب است منافقین تاز مانی جناب صدام بود یا کپشن بود ویالباس کاربود به محض انکه به سمتعرب رفتند کت ودامن وکراوات وسربسبک غربی زدن باب شد-دم خروس اینجا است کهخانم رجوی روسری دارد وهمه9 دختران وزنان هممیبایست روسری قرمز برسرکند چرا این ایراد به ایشان نگرفتند که سمبل لیبرالیسم غربی هستند گرچه اخیرا چند دختر جوان بودن حجاب نشان میدهند وهیچگاه مسیری  انها طی کردند وعلت ضدیت حکومت مشعش اسلامی با انها بر سرچیست مورد توجه نبوده است-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99