سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-برادران سایت کلمه-جنابی بیان کردد- دوازده تا ازانجمن علمای سنی از کشورههای مختلف مثلا مراکش –عراق تا نپال حمله به یمن شیعی باهمکاری سازمان ملل وامریکا وغرب که انها هم مهر تائید دادند یک ایران مسلمان وروس کمونیست؟؟موافق یمنی های حوثی هستند- حوثی ها معتقد به شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها وامامت علی علیه السلام هستندپس مورد رضایت نسبی حضرت فاطمه سلام الله علیها هستند وان گروه جنابعالی مورد غضب هم خداوندمنان وحضرت فاطمه سلام الله علیها هستند وبسیار بیسواد وجناب کار هستند جوانان مراکشی نزد علمای خودشان رفته بودند که این پادشاه حسن مراکشی دارد جنایت میکند گفته بودد  ولی امر مسلمین است اگر همه مارا سوار کشتی کند وسط دریا غرق شویم اشکال دارد وانهائی مخالفت میکنند به هرطریقی میتوان کشت  کانال تلویزونی –بی-بی سی فلیمی از جنایت وادم کشی پادشاه سابق نشان داد که بسیار وحشتناک بوده است وتعدادعظیم بودبهخاطر چندرغاز اقایان ساکت بودند وعذر خواهی هم از مردم نکردند طلبکارهم هستند مابقه هممین طور- جناب پادشاه سابق عربستان بیست وپنج زن عقدی داشت درحالیکه چهارتا بیشتر نمی تواند  داشته باشد تکنیک اقا این بود که دختر یک قبائل مسلمان بعنوان کنیز؟؟ که دراسلام این امر حرام است که زن ازاد را کنیز خطاب کنی ومعامله کنیزی کنید ولی به محض انکه فرزند پیدا میشود کنیز ام ولد میشود وازاد میشود وعقدی میشود بادی از چهارتا بیشتر نشضود  تا کنیز است تاحدودی حکم متعه رادارد ولی بهمحض انکه ام ولد شد به نظرحقیر که علم اندک دارم باید ان ام ولد ب بشرطی که چهار زن دارد طلاق دهد وسپس ایشان راازدواج موقت کند این امر ساده رادرک نمیکنندچه برسد به سیستم های اقتصادامریکا اگر ازسازمانهای بزرگ اقتصادی مانند فولاد نودونهدرصد از سود مالیات نگیردور شکسته است الان هم ورشکسته است وبه همین دلیل- ذوب اهن امریکا نمیتواند تحول و.پیشرفت .باز سازی اساسی کند وعقب افتاده است ایا این سرمایه داری است یا سوسیالیسم- حکومت غرب مسیحی نیست مسیحیت که بمب اتمی بر سر مر دم بپاخواست نمیز  د- باران مایه شیمیائی مضر بر سر مردم نمیریزد- حضرت علی علیه السلامدر زمان احتضار به امام حسن علیه السلام فرمودند پس از من باخوارج کاری نداشته باشید ولی حساب معاویه رابرسید یعنی خوارج بهتر از معاویه بودند- اما روسیه پنچ میلیون کمونیست رسمی داشت وبیست میلیون طرفدار ثبت شده داشت ومابقیه مذهبی بودندالان کمونیست حزب حاکم ندارد  ونمیتوان روسیه راکمونیست دانست ولی کره شمالی تا زمانی باما بر اساس عقلانی عمل میکند میتوان وحدت داشت ولی بامسلمانی بر اساس عقل وحی ناب عمل نمی کند نمیتوان وحد داشت وچناچه حربی وجنگی شد باید با اوجنگید تا ادم شود واین امررا اقایان درک نمیکنند


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99