سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- یک مرکز بزرگ اسلامی دربمبی است که یک کانال ماه واره ای بنام ": پیس تی وی: هم دارد جلسات بزرگ وعظ هم دارا است وسئوال وجواب هم دارد- دختر خانمی فرمودند من نزدیک رهبر مذهب مسیحیت رفتم-وگفتم این چه مطلبی نادرستی است که حضرت مسیح علیه السلام را خداوندمنان وزاده حضرت مریم علیها لسلام میدانید ایشان فرمودند- که خداوند منانرا محدود نفرمائید؟؟!! حال شما پاسخ  برای ایشان رابدهید- ایاشن فرمودند که خداوندمنان سکس ندارد- پس اول هرکس را برفرض خدائی کند بر اساس حکمتی است در انبیا گذشته حضرت ابراهیم علیه است شیخ النبی بوده اند چرا ایشان را روح خدائی نداد بقول قدیمی شرب الیهود که نیست یا شهر شام که نیست کارخداوندمنان حساب وکتاب دارد  ایشان اضافه کردند چرا تنها حضرت جبرائیل علیه السلام روح خدائی داد به مابقیه فرشتگان هم میداد خداوندمنان از هرمخلوق تعدادزیادی ساخته است بایداضافه کرد  اولین مخلوق الهی چهاره معصوم هستندکه  بالاترین درجات رادارند که به بندگی مطلق خود نسبت به خداوند منان افتخار میکنند وسپس دوفرشته لوح وقلم است که برتر از حضرت جبرائیل علیه السلام هستند دربین فرشتگان عرشی حضرت اسرافیل علیه السلام بر ترین است ویا مساوی است ایاشن درکتب مسیحیت مبرز هستند فرمودند درجا  جای انجیل امده است کهچون پدر نمیخواهد منهم نمیخواهم یاپسر نمیخواهد یعنی من عبد الهی هستم درثانی خداوندمنان حضرت مریم سلام الله علیها بر ای خود انتخاب کرد وحضرت مسیح علیه السلام مانند حضرت مریمی علیه السلام برای خودانتخاب یاخلق میکرد- درثالث به فرزندان بنی اسرائیل گفتند فرزندان خداوندمنان پس همه انها بیادروح خدائی داشته باشند نه تنها یک مسیح علیه السلام این یک لقب ادبیاتی بوده است مسیحیت بدروغ انرا عینی کردندر دین هندو شیوا خدا است فرزندانی دارد که ایشان نام برد  که انها هم روح خدائی دارند پس باید قبول کرد  جز شعار دلیل دیگری نیست بودا گفتند روح خدائی داشته است  مکن است بعضی ها فردا بگویند گاندی هم روح خدائی داشت قابل اثبات نیست ریس انها جناب دکتر حسین ذاکری است فردی ایشان فرمودند درانگلستان میگویند یا مسلمان است یاانگلیسی است مانند دودریا اب شور وشیرین دارد  قابل ترکیب شدن نیست وراجع خدائی خدائی حضرت مسیح علیه السلام سئوال کرد ایشان فرمودند قدیمی ترین کتب مذهبی مال هندو ها است درکتاب های متعدد هندونان مبردند وبا ذکر صفحه کهخداوندمنان نه پدر دارد ونه مادر دارد نه فرزند دارد ونه شبیه موجود ی است واز کتب مسیحیت از انواع اقسام این مطلب را بیان کردند-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99