سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به سیاست عربستان درباره یمن- اقای  عادل الجبیر سفیر عربستان در واشنگتن فرموده اند- که عربستان درمنطقه هیچگونه جاه طلبی ندارد؟؟!! اگر میداشت چکار دیگری میکرد؟؟ تمام زیرساخت ها ومراکز غیر جنگی را مورد حمله بیشرمانه قرارداده  است کهدلیل منطقی ونظامی وشرعی ندارد واز اقلام جنایات جنگی است واضافه کردن طوفان قاطعیت قانون  ومشروعیت جهادرا دریمن باز میگرداند- مگر جهاد اجازه میدهد به یک کشور مسلمان حمله ورشد مسائل داخلی یمن چه ربطی به عربستان دارد- اضافه میکند که عربستان میخواهد القاعده از شبه جزیره عربستان اخراج کند دروغ به این بزرگی کسی را گمراه نمیکند ویمنی ها بخوبی میداند چگونه باید القاعده رااز یمن خارج کنند- وباز اضافه میکند عربستان وکمک موثر امریکادر جنگی برعلیه گروه ترور است که این گروه ترور علاوه بر القاعده خود حوثی ها را دربرمیگیرد زیرا شهرهای انان زیر کوبش قرار داده است ایا یک امت برای احقاق حق خود گروه ترور هستند؟؟ نبرد هوائی برعلیه حوثی هاشامل اهداف بسیاری میشودگروه های شیعه جهادی   وارتش طرفدار ریس جمهور صالح در موقعیت ضعیفی هستند ایشان را مردم باتظاهرات میلیونی غیر قانونی شدن ومیبایست حکومت را ترک کنند که کردند ودیگری حقی ندارند دفاع از انان بر خلاف حکم الهی است مانند جناب عثمان که خلع شدند ومعاویه علیه لعنت میخواست دخالت کند وهم چنین خوارج که شما دقیقا همان منش سیاسی رادارا هستید!! اقای الحبیر گفت که عربستان دریک جنگ نیابتی بر علیه ایارن نیست واینهم یکدروغ بزرگی است شما ایران دشمن درجه اول خود میدانید وعلنا بیان میکنید ودرضمن درمدت زیادی شما اثبات کردید بودن اجازه امریکا اب نمیخورید ایشان ایران رامتهم کرد که ارتش یمن را مسلح میکند- وباز گفتند  عربستان همیشه سعی کرده است که یک رابطه بهتر باایران را بوجود اورد ولی ایران جواب مساعد نداده است –عربستان تاکتیک منحوس صدام که یک تاکتیک غربی است را اجرا کرده است درظاهر  روی خوش نشان میدهد ولی درباطن بدنبال جنگ افروزی است تا به جنگ منجر شود بتواند با قدرت نظامی به اهداف خودبرسد-اقای الحبیر به خبرنگاران گفتند من هیچگاه روش خصمانه باتهران نداشتیم- ولی ایران همچنان سکوت  ونه گفتمان سیاسی را درباره یمنرا ادامه میدهد- که انرا برای یمنی ها ذخیره کرده است اینهم یک دروغ است ولی یمن نیازمند قیم نیست ویک کشور مستقل غیر وابسته است- او همچنین گفت جریان سیاسی ممکن است بتواندموقیت یمن را بهبود واستحکام بخشد – پس اسین حملات بر ای استحکام بیشتر سیاست عربستان دریمن است؟؟


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99