سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-افسانه-تاریخی جناب مرجع موید؟؟- از اهواز ما گروه –گروه با مینی بوس به جبهه اندیمشک میرفتم- خوب گروه ما گروه دانشجوئی خاص بود-در طو ل راه یک تانکرو ی تانک برکنار اطاق که کنار اش یک تلنبل اب کش ایستاده بود من خیلی تعجب کردم که شکار راحتی برای جنگنده ها است ودر طول را تانک بر هابدون گارددر حرکت بودند- راننده ما یک جوان گروهبان سه نظامی بود یک نگاهی به اسمان کرد وفرمدذند یک میگ بالای سرما است –احتیاطا شهادت را بگوئید  وما میگ را میدیدم  چند لحظه بالای سرما بود وایشان فرمودندباز بر میگردد- بچه ها گفتند کناری نگهدار وما دراز کش کنیم- ایشان فرمودند فایده ای ندارد با موشک ماشین میزدوبا مسلسل شمارا میزند بیاد بمن به سمت کوه بروم نزدیک کوه امن است اما زمین ها تازه از عراق پس گرفته شده است احتمال مین دارد رسیدیم به یک جاده خاکی نظامی ومن گفتم حال شماداخل چاده خاکی شو ایشان فرمودند تمام این کوه ها نیروخوابیده است کنار کوه شمارا دستگیر میکنند وچها وهشت ساعت سیم وجیم میکنند واز ده طبقه قبلا شما بایاد اجازه داشته باشی که بقول دربچه ها درجبهه ده میز ولی من کنار تلنبل می ایسدم وشما ظرف پنج دقیقه وضو بگیرید وبعد ایشان داستان هم قطاران خود که دراین جاده به اسمان بیان کرد که اخرین ان خودایشان با یکراننده نظامی کهاخرین سفر خود را میکرد که خداحافظی کندکه باز نشست شده است میگ رفت وما کنار جاده دراز کش کردیم مینی بوس زد ودرهمان زمان موشک خورد وتا امروز  هرجا خواسته بزند یا قبلا ویابعد موشک خورده است لذا صرف نمی کند فقط برای گزارش دادن جبهه میاید وباز امد ورفت-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99