سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به اخبار-در دیلی تلگراف یک خبر داغ نشریافته است- که جناب اقای ":البرتو-نیسمن": در سن 51 یکسالگی که یک دههدرباره -1994 رخ دادمرده درخانه اش یافت شد- که یک بیمارستان یهودی بود- برای کارشناسان بخوبی روشن بود که این کارایران نیست-برای انکه روی مهمات حساسیت زیاد است- در کشورهای پیشرفته بیشتر نبوغ انان در ارتش است-ودولت ها وبخش خصوصی ومردم کمک فراونی به ارتش ها میکنند-درسرکلاس دانشگاه لندن-خانم استادمیفرمودند دانشگاه نظامی": سن سیر: فرانسه که بسیار مشهور است ومردم وبخش خصوصی انرابه اینجا رسانده است- زمانی بیمارستان این دانشگاه ده تامیکروسپ الکترونی ازمردمخواست- ظرف دو روز 600 عدد خریدند- انگلستان هم همینطور است ولی اخیرابعلت انکهتمام پول ها درجهت بمب اتمی استمردم وحشت کردنداز کمک وجلوگیری جنگ های استعماری دارنداز کمک کردن خودداری میکنند هربخش مرز درکشرهای پیشرفته بین دوتاسه سال تخصص های فوق تخصص میخواهد- بله باتفنگ وچاقوبمب بنزینی حمله شده بود احتمال چنین امری از ایرن میرفت ولی درحدودسیصد کیلو مودادمنفجره سواره یک ونی متعلق به بیمارستان بوده است درپارکنیک قرار میگیرید ومنفجر میشود که کار ایران نیست- بیان کردن که ارتش حزب الله جهانی تشکیل شده است کهبخشی از انها ایرانی هستنددروغ هائی ساختند کهایرانیان هادرارژانتین با اسلحله فروشها وموادمنفجره رفیق شده بودنداین جناب بعداز انتخاب خانم کریستین که ریاست این تحقیقات رابعهده گرفت ومشاور اصلی مسئولهدایت این گروه کردکه همه مسائل انهارا حل کندسرانجام بهاینتجه رسید این ادعای بیخود  بسیارمزخرف ومسخره است وحتی ایران در این کمیته همکاری زیادی کرد- من مقدمه ای بگویم جهان فکر نکند درتمام جنایات خوداش وسگزنجیرهای اسرائیل هرنوع همکاری بکند ولی خود چون درجنگ شرکت مستقیم ندارد مبرا بداند ولی اگر روسیه به سوریه وحزب الله وایران کمک کند انواع تهمت وفشارها برعلیه او ایجاد کند سه احتمال برای کشته ایاشن است اول گفتند- دروغ گو هم حافظه است ایشا ایران راتبرئه کرده است بقول معروف سنگ مفت گنچشگ مفت- دوم بدستور ریس جمهور محترم ارژانتین بعلت فشارهای زیاد غرب به اایشان گفته است که خودکشی کند وسوم که ازهمه مهمتر است کار امریکا واسرائیل است اقایان وقاحت به اوج رساندن- مدوام به جناب اقای بشار اسد ریس جمهمور محترم سوریه تهمت ها ناسزاها بیان میکنند وجنایات درغزه وتو میکنندومسلم است این جنایت به بخواهد به لاهه برود انها وتو خواهند کرد ولی بدانند ابی لهب فکر میکردد هرنوع تهمت وناسزا وازار واذیت پاسخی نخواهد داشت ولی خداوندمنان پاسخی درخورداد که جوانان مکه به نزد او گفتند گفتند یک لعنت معجزهمند برای خود خواستی حال جواب بدهد ودیگران باز ادب یادنگرفتند- باز انها هم به مشابه ان دچار شدند


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99