سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- شبهه فیروز ابولولو- سریال جناب اقای عمرسرتا وپا ساختگی است- وحقایق رابه نفع بنی امیه تحلیل کرده است-زیرا سه خلیفه اول راشدین از بنی امیه یامیترسیدند- ویا از گروه انها بود جالب ان استکه در اخر الزمان ندای حضرت جبر ائیلعلیه السلام میفرماید امروز پیروزی با علی علیه السلام است شیطان بافریاخفیفی میگوید طرفداران عثمان جمع شوند وحق باانها است-درفیلم ابولولو ایرانی است درحالیکه ایرانیان سالهای بعد لقب پیدا کردند وتعدادانها بسیارمعدود ومحدود است- ومعلوم میشود که فردی که لقب ابولولو داشته باشدباید سیاه  باشد وعبد باشد زیرا عرب به کسی موی  وچهره سیاه داشته است –نام انرا کافور میگذاشتند وکس که زشت بوده میمون میگفتند یعنی بسیار زیبا- این عبد که اسم اش فیروز است که معرب پیروز است نمیتواند باشد پس فیروز کسی دیگر است غیر از ابو لو لو است  فیروز ابولولو یعنی شخصی ایرانی که دراختیار ابولولو است رسم بوده است-از زمان جناب ابوبکر مسائل سیاسی اغاز شد وحتی جاده ها امن نبود دزدان به افراد هجوم میاوردند ومداوم فرقه گرائی درحال شدت بود که مهترین انها باند ابوسفیان بود که حاضر به دادن زکات به خلیفه نبودند وجناب اقای عمراول این امرا تائید کرد ولی پس از انکه مدینه بافقر وفاقت-فرمودند تمام قبالئل باید زکات راطبق الگوئی ایشان معین میکندسهم مدینه رابدهند ودرمدینه دو سرکرده مهم بودندکه طرفدار بنی امیه بودند یکی عبدالرحمان عوف ودیگری شعبته بن مغیره- وصراحتا گفتن ما زکات شمانمیدهیم وجناب عمر فرمود من باشمشیر گردن را شمافرود میاورم- ایرانیهادرمدینه هیگونه ابهعتی نداشتند بجزفیروزان که فراماندار یمن بود واز طرف درباره ساسانی ماموریت پیدا کردکه درباره حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تحقیق کند وچناچه حضرت اشصلواه الله علیه واله والسلم  رابرای برای دربار ایران خطرناک میداند ورابقتل برساند وبادیدن معجزه ازرسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وبیان ماموریت ایشان ونظمی که درمدینه بود وبسیاراثار به پیامبر ارکم صلواته الله علیه واله والسلم ایمان اورد ومیگویند گفت یا پیامبر صلواته الله علیه واله والسلم من نگران زن وبچه خودهستم وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند دیشب فرزند خسرو –پرویز شیرویه شکم پدراش را درید وخطری تورا تهدید میکند ایشان به یمن امد وعیال وفرزندان ایشان  اورلعنت کردندکه به پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم ایمان اورده است وفیروزان باز گشت وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم از علوم ایشان درنظامی  وامورمالی واطلاعاتی کسب علم کنید وایشان رابزرگ بدانید—هیچ ایانی درمدینه جرئت نمیکرد که جیک بزند وعلت ماندن انهادرمدینه به درخواست علی علیه السلام بود- جناب فیروز هنرهای زیادی داشت ازجمله خنجری میساخت که یکنوع هلال داشت که به راحتی دربدن فرو میرفت وکنار لبه خنجر یک کانال ظریفی به موازات لبه خنجر میتراشیدکه دران کانال زهر وارد میکرد وخشک میکرد وبا یک صمغ گیاهی ظریفی روکش میساخت-ابلولو چه کسی تحریک مسلماعلی علیه السلام نبوده است نه نفر از مصر به مدینه امدندجناب اقای عثمان که دراوائل-عمالش مردم رابزور به بارعام میبردند وبه حرف های انها گوش میکرد وصل میداد ولی دراخر هرکس اعتراضی داشت به سختی به نزدعثمان میرسید وبالگد بیرون میرفت زندگانی رضاشاه ومحمد رضا شاه مطالعه کنید وحضرت به ایننه فرمیرومودند دندان بر رو جگر بگذارید- تانفر دهم که همین وضع جناب اقای عثمان تکرار کردبه خدمت علیه اللام رسید وگفت یاعلی علیه السلام باور بفرمائید حوصله مردم مصر تمام شده است واگر وضع تغیر نکنید تمام مسلمانان را یامیکشند ویاخراج میکنند وبه حکومت فرعونی باز میگردند-علی علیه السلام حرف ایشان تصدیق کرد وحق با شما است ولی کار رابدست من بسپاریدوفتنه نکنید ومن مسئله را حل میکنم-ام المومنین ودیگران فهمیدند کار عثمان تمام شد- ام المومنین بلافاصله در گرمائی که سابقه عربستان نداشت- یک شتر مرده بود وشتران بی حال بودند توسط برادراش عبدالرحمن روانه مکه شدوقتیکه به مکه رسیدند همه تعجب کردند که چکار احمقانه ای بوده است وگفتند شانس اوردی به راهزنان برخورد نکردی وحال علت چیست حج اسلام است برای خود ویا پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم- گفت هیچکدام گفتند پس عمره است وایشان تصدی کرد گفتند در زمستان میامدید چرا عجله کردید فرمودند امدم در ضلع     مستجارکه مقابل درب کعبه است به سمت عراق که درانجا دعامستجاب میشود- عثمان را نفرین کنم یاعزل شود ویا کشته شود وبسیاری این امر دعای حضرت ام المومنین که در جنگ جمل ازحضرت علی علیه السلام شکست خورد ومشخص شد که بخاطر دعای ایشان نبوده است ومکه وعربستان یک پارچه پشت ایشان بودند- لذا این مسائل درسیاست امری طبیعی است-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99