سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای هاشمی از شماتنها به قاضی رفتید وخوشحال بازگشتید- شما بهتر از من میدانید که درچه گردابی هستید- برای خودتان راه نجات- میتراشید وهچگونه سرنخی که شمارانجات دهد وجودندارد –درامر پلیسی کسی را ربودن وایشان هیچگونه اطلاعی برای انروز که بیرون رفته است-نداده است چناچه سرنخی بدست نیاید بایدسه روز صبر کرد- زیرا مکن است سرنخی بدست اید-هرکه رغیر علمی به نفع افراد رباینده است انگاه کدام تاکیتک رابایدانتخاب کرد شناخته میشود ولو یک سرنخ کوچگ برای پلیس های حرفه ای کافی است- یک پلیس حرفه ای امریکا- ریس تحقیقاتی پلیسی بوده است مدتها نقشه میکشد یک فرد ثروتمند را بکشد وپول انرا تصاحب کند ظرف زمان کوتاهی این کاررا میکند بدون کوچکترین جای پا- .ریس گروه تحقیقات بوده است درتحقیقات متوجه میشوند کار خیلی حرفه ای رخ داده است وچنین چیزی دران شهر وجودنداشته است- جناب ریس هم تائید میکند- در امر پلیسی درامریکا ایالت ها مکتبهای مختلف دارند بخصوص درامر بازجوئی- یک گروه  تصمیم میگرنند تمام افراد پلیس ان شهر را باروش مکتب دیگری تست کنند- تنها کسی  کند عمل میکرده است وکمی حالت تعجب داشته است ریس بوده است به گروه او دستور میدهند بعضی اطلاعات را به ایشان غلط بدهید که بنفع ایشان باشد وایشان انهارا تصدیق میکرده است خانه ایشان بارها میگردنند تا سرنخ بدست میاید-خداوندمنان در سوره بقره به دشمنان خوداش میگوید که خداوندمنان حکیم وعزیز است حکیم بسیاردانا وبسیارباتدبیر عزیز یعنی دراقادمات خوداش شکست نمیخورد وضعفی نخواهد داشت همه چیز درست است یعنی حکمت باقدرت غالب عمل میشود اما اجازه بعضی ازادی هم داده است وفرموده است دقت کنید ازمایش است برای ازمایش ودرک انسانهای فرهیخته وخودجوش چنین ازادی داده است تا درجات مشخص شود- درکتابی میخواندکم که حضرت عیسی علیه السلام به اذان الله قدرت زنده کردن مردگان داشته است پس قدرت ائمه اطهار علیهم السلام الله اجمعین مشکلی ایجاد نمیکند- فردی را زنده کرد ان فردباوحشت گفت قیامت شده است؟ وقتیکه جریان رافهمید همه گفتتند علت ترس از قیامت چیست- ایشان فرمودند بر اساس حافظه کهشخصی بهمن امانتی داد ومن درحفظ ان کوتاهی کردم وبه ان اسیب رسید ودروغی گفتم وتاوان پس ندادممن در قبر مدتها سیم وجیم کردند ومنراگناه کار شناختند ومداوم عذاب میکردند وگفتندعذاب سختر برای تودرقیامت است حضرت مسیح علیه السلام فرمودند من نسل امروزی  ان فردرا میشناسم- حاضر هستی کهدراین دینا کار کنی  وتاوان بدهی ومن از خداوندمنان طلب امرزش تووجلب رضایت انفرد را خواهم گرفت ایشان گفت ولو با چشمانم خار بکنم این کارا خواهم کرد وزمانی که تاوان پس داداز حضرت مسیح علیه السلام خواست زمانی دراین دینا درنگ نکنم- زمانی که حضرت فاطمه سلام الله علیها سوار برشتر به منزل بخت میرفتند وسط راه حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام افسارشتر به علی علیه السلام داد مینویسند رنگ علی علیه السلام پریدمدتی مکث کرد وبرگشت حضرت فاطمه سلام الله علیهانظاره کردلبخند ایشان رادید وحضرت سول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام به علی علیه السلام دلداری دادندکه شمابرامرتقویث باشید خداوندمنان شمارا کمک میکند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99