سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-امریکا نظریه جدیدیدرباره شکنجه دارد- افراد پس از تحقیقات دقیقی درلیست سیاه قرارمیگیرند- امریکاکسی که برده بودند- برده جهل خودشان بودند به امریکا اوردند تا ازاین بردگی نجات پید کنند امدن به امریکا خود یک موهبت الهی است- ولی اینان برده شیطان شده بودندکه خود خبرنداشتند وجان انها درخطربود وما میخواهیم اول جان انها را نجات دهیم- کسی از سیا این سئوال را نکرد چگونه جان انها درخطر بوده است وچگونه ازاین خطرنجات پیدا میکنند-تمام مردم دینا میدانندکه درامریکا هرکس حق دارد دارای اسلحه باشد که از خوداش دفاع همه حق دارند که وکیل برای خود داشته باشند ولی زمانی که تفیهم اتهام میشود ومعلوم میشود که حرفی دقیقا برای گفتن ندارند وقت تلف میکنند یکسری اقدامات میشودکه نام ان شکنجه نیست وگذاشتن نام شکنجه    یک دروغ شاخدار هست ویک تبلیغات مضحک – اینها مسلماغسل تعمیدنشدند - رنتجه سه فرشته سه خداوند منان که بر حضرت ابراهیم علیه السلام وارد شد همراه اینها نیستندکه همراه اقای اوباما وسازمانهای امریکاهستند-جلوهای الهیندارند پس جلوه شیطانی دارند- این نوع برنامه ها هم دراسلام هست وموردتائی هست به داستاه حضرت یوسف علیه السلام درقفران مراجعه کنید داخل زندان شکنجه میکردندحضرت یوسف علیه السلام ساکت بودند ودوم به فردی فرمودند چون شما دزدی کردید بایدسر داربروید تا کلاغان سرشما که زنده هستید بخورند تا ادم شوید تمام نماینده گان مجلس ما درهر یدوان عالی هرکشوری بروند میتواند دیوان عالی انهارا توجیه وحتی درانجا بخوبی قضاوت بکنند-حال این جانیان بخوبی اسلام ناب را شناخته  وبخوبی استراتژیک وتااکتیکهای صحیح را انالیز میکنند وتشخیص میدند به جای انکه به امریکا مسیژ خطرناک بفرستند از امریکا به جهان مسیز صلح ودوستی میفرستند-ان ششصدصفحه ای که کم شده است به ضررانها بوده استکه حذف شده است- جناب اقای بوش سه روز تحول داد وتاریخ را پشت سر گذاشت وتنبیه را موقوف کرد ولی بعد متوتجه شد بایدهمراه تاریخ باشد واز تاریخ جلونزند- اگر زودتر اقدام نکرده بودیم افریقادرشعله های اتش میسوخت وبسیارجای دیگر مااز پرهابردرس اموختیم سهل انگاری درمقابل تروریستها چه عواقبی میاورد ارامش جهان مدیون ما است که به موقع عمل میکنم- شمادرانجیل کلمه تثلیت را پیدا نمیکنید وضشمادرتورات کلمه شما یعنی توحید را پیدا میکنید ولی درانچیل عدد سه تاحدودی تکرارشده است پس شما به تثلیث میرسید وپس بایدبگوئید خدا –پدر- برای جسم حضرت مسیح علیه السلام وخدای مسیح علیه السلام برای روح حضرت علیه السلام وخدای حضرت جبرائیل علیه السلم که طبق یک قراردادبعنوان یک واسطه بین دوخدا عمل میکند ماهم چنین درکی را از شیاطین داریم- دنیائی که متوجه نیست ما بیدار واگاه هستیم- ما این اگاهیرادرزندان ابوغریب بخوبی بدست اوردیم ودرعراق بخوبی لمس کردیم بلکه چشیدیم- حال یک سئوال شیطانی وبیخردانه مطرح میشود-که اگر کشوری دیگر مانندامریکاعمل کند-امریکا اوراقبیح میکند-دلیلاش این است ما میفهیم که درمغز انها چه میگذرد – میدانیم که میخواهند در امر یکا رنگین کمان بوجود اورند- بیادبچذریم که جناب اقای اوباما چون یک غسل تعمید که سه فرشته همراه ایاشن بوده است بخوبی درتحقیقات شکنجه فهمید که یک نوع روح سازی وتصفیه قلب وبه سازی ذهن بعمل است که هرگز شکنجه نام ندارد- خطراینجا است که مسلمان میخواهد فوبیا راباحیله پاک کنند با ورود دمکراسی به سیا – سیارا خلع سلاح کنند وما با بعضی روش های روانی وبعضی خصوصیات میخواهیم این حیله وفوبیارادر افراد ازبین ببریم- ما اگر تاکتیک های خودمان را ازدست بدهیمدقیقا به اینمعنی هست که اجازه دایم کله مارابزنند- پس ایا شکنجه درمریکا یک ارزش مثبت شده است؟ایا اقدامات شمادراین زندان ها ارزش جهادی دربین مسلمانان زیاد نکرد وسرکوب تظاهرات مسلمانان بدر از شکنجه نبود – خیربرعکس ماجلوی اقدامات بیشتر راجلوی را گرفتیم وجهان به سمت ارامش رفته است                                                                          


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99