سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-علم امام علیه السلام بر اساس یکی علممای شیعه الجزایر- علم امام علیه السلام علم وجودی است یعنی تمام موجودات در ذهن امام علیه السلام انچنان که هستنددرحد مستحیل واغراق یعنی تمام وکمال حضور دارند این علم همه اجزای ان موجود دقیق وروشن وبین اشکار است  درحالیکه درنزدما موجودات شناخت معنائی داریم که از طریق اکتساب بدست میاید- هرکس شاید وغم ومیزان یقین ومیزان شک رابخوبی درک میکند زیراحضوری است ولی دیگر ابعاد ذهن را بخوبی درک نمیکندچون ازذهن مخفی است ولی دیگری شادی فرد دیگر را مانند ان فرد درک نمیکند زیرا شادی ان فرد درذهن ان فرد حضوری نیست وعلم امام از راه فقط لدنی یعنی از طریق فیض الهی بدست اورده است واز هیچ طریق دیگری قابل بدست اوردن نیست وبقل یک شخصیت کربلائی امام علیه السلام فرمودند که امام مانند افتاب است- همانطور که افتاب وقتی کرد تمام تاریکی را ازبین می برد وجائی تاریک باقی نمیگذارد- امام علیه السلام باهرکس بحث کند تاریکی های انفرددرا متوجه میشود وتمام انها را باعلم خوداش روشن میکند تا فرد کاملا روشن لذا اگذ  کسی با امام بحث کرد وگفت روشن نشدم دروغگو ومنافق است که بحث اش بماند- وتا اخرین لحظه حیات این هوشیاری است – اما مسئله اصحاب که برادران اهل سنت فرمودندهرکدام نوری بودند ویپامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام فرمده است از هرکدام خواستید پیروی کنید درحالی که تاریخ اسلام درست برعکس ان است به احادیث شخص پیامبر  اکرم صلواته علیه واله والسلم رجوع میکنیم- اول فرمودند هیچ پیامبری به اندازه من اذیت وازار نشد یعنی از حضرت موسی علیه السلام واز حضرت عیسی علیه السلام بیشتر ایشان اذیت شد وبقول ان شخصیت کربلائی اخبار از اینده هم است واحدیث دیگر فرمود شمابه هفتادسه دگروه تقسیم میشوید که یک گروه شما اهل نجات است ببعدفرمودندپس از رحلت من عده ای مرتد میشوید- عدعای اهل جهنم میشوید من اضافه کنم حضرت شبی به بقیع رفتد وناله کردند وبه انها فرمودند خوش به حال شمازودتر مردید ودچارفتنه نشدید ودرجائی فرمودند که فتنه هائی خواهد امدمه فرد دست اش را بالابگیرد نخواهد دید- یعنی انقدر درگناه وشهوات ودنیامداری وقدرت طلبی فر و خواهید رفت که حقایق مسلم رانخواهید دید- بحث گروه مسئله پنچشنبه سیاه بود چگونه باید تفسیر باید کرد- حضرت رسول اکرمصلواته الله علیه واله والسلم درخدیرخم مسئله را روشن کردند- تمام صحابه طبق گفته اقایان همگی دلسوز اسلام بودند وهمگی مطیع رسول اکرمصلواته الله علیه واله والسلم.بودند که میبایست چنین باشند حرف هائی شدند که بعضی ها مسئله درست نفهمیدند شک هائی ایجاد شده است- خدمت رسول اکرم صلوته الله علیه واله والسلم مسئله این است لطف کنید مکتوبی را بنویسید که مسئله حل شود این راه حل درست بود- با چنین وانمودی هم امدند ولی زمانی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم قلم ودوات وکاغذی بیاورید گفتند اعوذبالله ایشان هذیان میگویند اوردند کاغذ ودوات مسئله را روشن نیمکنددیگر نمیدانستند که هیجکس جز منافق هذیان گفتن رسول اکرم صلولته الله علیه واله والسلم قبول نمیکند درثانی هذیان جملاتی استکه معنی ندرد وجواب درست همان بودکه رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند که کاغذی بیاورند که مطلب را روشن کند

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99