سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-گفتمانی با سایت کلمه-خانم ":ارمی گود": مشاور ومتخصص سیا- در زمانی که اقای دیک چنی مسولیت داشت- بوده است که اکنون ریس یک تشکیلات برای دمکراسی است- ایشان میفرماید اگر از داعش سئوال شودنظر شما راجع به دمکراسی چیست وحقوق بشر با یایزدیان ودیگر  افاراد عراق وسوریه چه میباشد جواب میدهد ازاین چیز ها صحبت نکنید واز نحوی سربریدن سئوال کنید:" من درباره تحولات جدید ترکیه انشا الله میخواهم اثبات کنم برنامه هائیکه درحال  پیاده شدند هست الگوی امریکائی دارد حتی داعش که مسلمان همدیگر را حذف کنند درحالیکه لائیک ها وسکولار ها بقولی دینا گراها درحال اتحاد ومداوم از مسلمانان ایراد میگیرند مسلمانان تندتراز انها بابعضی از مسلمانان صاحب قدرت درگیر شدند وصاحبان قدرت درکشورهای اسلامی با مسلمانان بیشتر درگیر هستند تا بالائیک ها وسکولاریسم ها- مقدمه دوم- ان است دونوع مذهب یکی افراطی از این جهت بدون مجوز دین مبین اسلام یک استباط ارتجاعی دارد که قرون وسطائی ات دردانشگاه لندن یکدانشجوی ایرانی پیش من امد فرمودند به زودی از شما سئوال میکنند قانون اساسی شما چگونه است ایا قرون وسطائی نیست جواب بده که هست من گفتم درست است قرون وسطائی است- وسپس فرمودند ومنهم همین را گفتم وهمه شاد شدند نزدیک بود برا ی من دست بزنندولی من اضافه کردممن حتی بر قانون اسلام هم انتقادهای سازنده دارم ومن دردل گفتم عجب اتفاقا این سئوالرا کردند- اینهم یک ژست روشنفکری بودکه غرب درکله افراد جهان سوم میکرد اخیرا درترکیه یک دین بسیارمدرن اسلامی بنام گولن که اقای فتح الله گولن انرا ساخته وپرداخته وعجیب دردنیا صدا کرده است ودر154کشور مدرسه ونمایندگی دارد ضد داعش وطالبان وسلفی والقاعده است واخیرا اقا اردوغان یک خبرنگار ایشان زندانیکرده است وجنگ لفظی بین هردو شروع شده است اقای اردغان ادعا کرده است دین پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلامتنها ایشان درترکیه پیاده میکند واقای گولان غیرمستقم فرموده است دست پروده امریکا است زیرا مدتها ایشان روحانی پایگاه هوائی امریکائی ها بوده است وعکسی از ایشان درحالی که کراوات قرمز که با جناب پاپ درفرودگاه درحال خوش امدن گوئی انداخته است مصبیت اسلام این است- هیجکس مانندخلیفه دوم نمیگوید این استنباط من است روش من است تاکتیک استراتژی من است ونحوی عمل من است میگیوینداین همان روش دقیق پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم است-اخیرا اقای گولن فتوادادن طرفدران ایشان حق هیچ نوع وحدت با مذاهب دیگر مسلمانان نداشته باشیدوب رضد سلفی ومانندان مطالب بنویسید زنان درحجاب ازادهستند وبرابر مردان هستند- اخیرا اقای اردوغان حملات  خود رارابه یونانشسروع کرده است که مسلمانان ترک دریونان حقدندارند از یاین پس بگویند مسلمانان ترک یونان بایدبگویند مسلمانان یونان- اقای اردوغان فراموش کردندکه ایشان علویان رابه رسمیت نشناخت کردهرافرمود جزو ترکیه هستند کرد ترکیه هستند ودیگر مسائل ومن نمیدانم چرا از امریکا تقلید میکنند که بعضی مسائل بسیارحساس کنندوسپس روی ان شعار دهند چه نقشهای پشت سران است؟؟ گرچه یک نقد نویس فرمودند امسال اقای بشار اسد قهرمان سال بود سال اینده شایدهم باشد وجناب نخست وزیر تر کیه فرمودند هرکس با ما واردچالش شود میبایست هزینه اش بپردازددرحالیکه مردم مسلماندرحال تظهرات کردن برای مشکلاتی که حکومت ایجاد کردند که انهارا نمی پسندند واسلامی نیمدانند ومتاسفانه در امت اسلامی هرکس تنها به قاضی رفت خندان بر میگردد هیچگونه یک مرکز داوری عقلای بنام دران به موشکافی مسائل  وایر اد حقایق وراه حل نشادن برای معضلات وجودندارد بحثی درگیر شده است که جناب اقای اردوغان میفرمایدمن دکترین جناب مولوی اناطولی دارم اجرا میکنم دوفرد از نسل بیست ودوم جناب مولانا فرمودن که ایشان مخالف مسائل مادی انهم ازنوع چپاول بوده است وشما سماع راهم کلای تجارتی کردید بیادگفت جناب مولانااصطلاح صوفی ودرویشی را به مثابه طلبه دینی گرفته است که انها هم ایرادندارند که واردتجارت شوند بلکه چه بهتر این تیپ افراد درتجارت هم سهم داشته باشند منظور این نیست تجارت وبه معنای دینامداری است وهرکس یاین هدفرابرای مردمتبلیغ کند درحقیقت دکانی درست کرده است بلکه بدنبال دنیای ممدوح باید بودجناب سایت کلمه بادواستاندارد  مانندغرب عمل میکند- جناب اقای اوباما اخیرا فرمودندهرکس روشش خوشایندمانباشد  میتوان انهارا شکنجه کرد واقای دیک چنی مضمون حرف این است هرکس بخواهد مانند برای ما مشکل بزرگ دست کند شایسته است که شکنجه شود- سایت کلمه میفرمایددرجواب انکه شیطان میتواند درپیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم نفوذ کندمیفرمایدبله میتواند چون عصت پیامبر اکرم صلواته االله علیه واله والسلمذاتی نیست بلکه همه جانبه درحفاظت الهی است- سئوال این چه حفاظت الهی است که شیطان میتواند از ان عبور کند وچگونه است که یکفرد عادی درخوداند قران چنین نفوذی دران نمیشود؟؟


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99