سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم اللهالرحمن الرحیم-فردیرا درکوچه ای سگی را گاز گرفت-سگرفت د م در خانه ای خوابید- فرد شاکی زنگ خانه را زد واقائی دم درب امد وبه ایشان گفت-سگ شما پای من را گاز گرفته است- اقای فرمودسوما-سگ من پای کسی را گاز نمیگیرد-دوما باید فرد کاری کرده است که پای فرد را گاز میگیرد-اولا من سگ ندارم- اینموضوع چه ارتباطی-باخیابان با بزرگ را نیایش با های وی ستایش دارد؟؟-تابلوی خیالی یک مغازه درشهر لیدرها-بن –ایس رابا تاپ سویت دانمارکی نوش جان کنید-از اقائی سوال شد که خانم شما تقاطع راچگونه فرعی –اصلی میکند-فرمودند هرکدام راسریع میرود-اصلی است!!                                                                                                                             


ارسال شده در توسط علی