سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-

نیم نگاهی به سیاست امریکاو کانادا- اقایان در باره حقوق بشر-بهتراست درباره دوازده خصوصیت که گربه باید داشته باشد-تا انراانتخاب-کنید –فکر کنید-شمابرای  حقوق بشر-درجنگ جهانی دوم-بمب اتمی د ر روی ژاپون- انداختید-تاا مروز هم معذرت خواهی هم نکردید- مردم جهان راباشایعه برانکه نقشه خطرناکی برای شمادارند-میبربائید شنکمیکند بعضا میکشید بعدا میفرماید گه عامل اطلاعاتی ما اشتباه کرده بود-بامواد –مواد مخدر-مبارزه نمیکنید-چون میدانید که تمام پلیس شمارا میکشند-تمام- سناتورهای شمارا میخرند سناتور شمااین همه پول وسهام در کارخانجات را ازکجا میاورد-در ایران صاحبان موادمخدرکمر به نابودی – ملت ایران بستند-مسئله مالی-بهانه است- همانطور درشیوخ سنی عراق- تبعیض بهانه است- اخیراگفته اند عدم قدرت در دست اهل سنت باعث سر شکستگی اهل سنت درجهان میشود- ما زندانی سیاسی نداریم ماتروریست سیاسی داریم-


ارسال شده در توسط علی