سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- گفتمانی با اقای سجودی-از سایت کلمه-ایشان بیان کردندکه وهابیت کتاب بخاری راچون قران صحیح میداند ومابقیه کتب امکان داردکه احادیث ضعیفی داشته باشد-درچه استباط خوداش راهم بخوبی نشان دادکه فرمودند ": اینطور میگویند؟!! من به ایشان میدهم که نه وهابیت-هیچفرقه سنی درگذشته وحال واینده ازدرونکتاب بخاری بیرون نخواهدامد وکتاب بخاری نمیتواند یک سیستم منظم حجتی مانند سیستم دین سیک رابوجوداورد- یک دکوری است حتی به اندازه کتاب :"لمعه ": شیعه انسجام وحدت وجامعیت نداردهرگوشه اش چند ساز میزند- کتاب بخاری حتی بدردصوفیان هم نمیخور درساده لوحی  وساده نگری تمام عیاربعضی مطالب ان جهانی بنشسته در گوشه ای است موتوری ایجاد نمیکند موتوروهابیت تمام سیاسی ای غربی است که بنفع غرب وبه ضرر حتی کشورهای مولد وپشتیبان اش واقع شده است یکجناب اقای البرت کامو فرانسوی کهبتواند نقاط ضعف فرهنگ وتمدن فرانسه وجهان انروز راتشخیص دهد   بوجود اورد هنوز درک نمیکند وهابیت بزرگترین بلا ومصبیت بیسوادی است ونداشتن نیروهای موتور که جامعه رابه پیشرت برساند – بقول عرفان مذهب سیک جهان قبلاز خلقت این جهان- هستی حکم است که همه چیزتوانوقدرت وبخت یعنی معنویت وسرنوشت دائم داده شده است ودراین جهان خرد رحمانی روانشده بایدباهمت انساندردوجهت ای که باهم به هماهنگی میرسدموقت بدست اوردن قدرت وبرای ابد معنویتی که غوطورشدن درصفات کمالیه اله ای است که مداوم حلول جدید میدهد بدون این حلول بهشت مانند جهنم انسان دراسارت است-  بهترین موتور دردوبعد شناخت فلسفه وحقایق کربلا است کهجناب اقای کامو بایددرانجا شاگردی کند-


ارسال شده در توسط علی