سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- گفتمانی با اقای سجودی-از سایت کلمه-ایشان بیان کردندکه وهابیت کتاب بخاری راچون قران صحیح میداند ومابقیه کتب امکان داردکه احادیث ضعیفی داشته باشد-درچه استباط خوداش راهم بخوبی نشان دادکه فرمودند ": اینطور میگویند؟!! من به ایشان میدهم که نه وهابیت-هیچفرقه سنی درگذشته وحال واینده ازدرونکتاب بخاری بیرون نخواهدامد وکتاب بخاری نمیتواند یک سیستم منظم حجتی مانند سیستم دین سیک رابوجوداورد- یک دکوری است حتی به اندازه کتاب :"لمعه ": شیعه انسجام وحدت وجامعیت نداردهرگوشه اش چند ساز میزند- کتاب بخاری حتی بدردصوفیان هم نمیخور درساده لوحی  وساده نگری تمام عیاربعضی مطالب ان جهانی بنشسته در گوشه ای است موتوری ایجاد نمیکند موتوروهابیت تمام سیاسی ای غربی است که بنفع غرب وبه ضرر حتی کشورهای مولد وپشتیبان اش واقع شده است یکجناب اقای البرت کامو فرانسوی کهبتواند نقاط ضعف فرهنگ وتمدن فرانسه وجهان انروز راتشخیص دهد   بوجود اورد هنوز درک نمیکند وهابیت بزرگترین بلا ومصبیت بیسوادی است ونداشتن نیروهای موتور که جامعه رابه پیشرت برساند – بقول عرفان مذهب سیک جهان قبلاز خلقت این جهان- هستی حکم است که همه چیزتوانوقدرت وبخت یعنی معنویت وسرنوشت دائم داده شده است ودراین جهان خرد رحمانی روانشده بایدباهمت انساندردوجهت ای که باهم به هماهنگی میرسدموقت بدست اوردن قدرت وبرای ابد معنویتی که غوطورشدن درصفات کمالیه اله ای است که مداوم حلول جدید میدهد بدون این حلول بهشت مانند جهنم انسان دراسارت است-  بهترین موتور دردوبعد شناخت فلسفه وحقایق کربلا است کهجناب اقای کامو بایددرانجا شاگردی کند-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99