سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای  ":اریاباقری": کهدم از اریائی وتها سایت وکانال شاهنشاهی میداندکه مبارک وجودایشان است-خواستم چند نکته متذکرشوم که حماقت غرب در ایشان اثر نکند وتصور نکنندکه مردم درک نمیکنند- ایدلوژی مجبور شدید مشخص کنید چون بحث فروعات- سرچشمه ازاصول میگرد واصول نیازمند استراترژی استکه بیادتوسط علوم عقلانی وفلسفی اثبات شود تان فروعات سرانجام پذیرفت- که شمابحثی درباره ان ندارید فامیلی شماجناب باقری عربی است که تغیرندادید-درتمدن اسلامی حداقل ده زارنابغه وجوداردکه قبلاز اسلام بوجودنیامده مهمترین درکشان  اثبات":جن": البته :"جن": درشرقملائکه باشد ولی اینطورتصور میکردند که ملائکه دیده نمیشود  ولی جن دیده میشود اینارم شما ":جن": است بغلط یکدانشمندالمانی انرافرشته انذا میداند که انشالله بحث اش خواهد امد ولی درغرب جن وجودندارد بجای ن فرشته بوجود دارد که بصورتاانسانهم میتواندظاهر شوداخیرا چون فرهنگ جن درشرق بسیارعظیم است-خانمی فرموده است ماهم بایداین فرهنگ راداشته باشیم چون جن به افرادخوداش کمک میکند تخیل کرده است-که این جن ها بسیارکوجک هسشتند حداکثر ده سانتیمیترهسشتند وده ته خانه ویاباغ سکنی میکنندوحکومت پگادشاهی دارندوبه افرادخانه کمک میکنند وبهترین داستان ها درباره جن ایشان نوشته ا ست- تنها شاپوردوم درنقش رستم فرشته ای بسبک رومی زیر پای اسب است- تصور میکنم که مادراش رومی بوده است واین فرشته بعلت تحقیران درزیر اسب نیست منظور مخفی بودن ان است-درباره معجزلت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بخصوص درباره شق ال قمر شعاری نمیشود-رد کر د وهیچکسش هم تا امروز نواتنسته است انرارد علمی کند کشورهای اسلامی یابقول موردتهاجم وحشیانه اعراب بودند ویاانکه حکمرانهای ظالمی برانها حکومت کردند نه دانشمندان انها ونهمر دم دست از اسلام برداشتنددرمالزی واندونزی بقول استاد مرحوم عظمت ایت الله زبرجدرحمت الله علیه قران خوداش خودر ا پیش برد استدلال انها کردندمخصوص خودشان است وخدمت عرض کنم ژاپون مغرورمانند انگلستان مغرور اخیرا که مسائل اخلاقی ایجادشده است میخواهد از فرهنگ مالزی استفاده کند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی