سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-برادران سایت کلمه میفرمانید-که کلمه ثقلین یعنی کتاب الله(قران مجید) وسنت-  وسنت راهم شتردیدی و ندیددرحالیکه تمام علمای اهل سنت میفرمایند بدون سنت قران قابل درک نیست-وخداوندمنان صاحب قران هم بر این امر تاکید کرده- که :"تبین:" یعنی روشن کرد مطالب توسط علوم الهی است که دراختیار پیامبر اکرم صلواته الله  علیه واله والسلم است –هرجاکه درک کامل نشد ویا اختلاف شد بایداز علوم رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم  باید سئوال کرد- باز یکی از علمای اهل سنت میفرماید –ایه ای –نیست جز اینکه بایدسئوال کرد-درعلم قران این ایه صدق میکندکه اگردریاها مرکب شود نمیتواند تمام علوم قرانی شرح دهدکه درزمان امام مهدی علیه السلام به اندازه دریاچه ای گفته خواهد شد- ازا مام علی علیه السلام- روایت شده است یکی از علل وجودامام معصوم علیه السلام تشخیص حدیث وشناخت سنت راستین وتبین اضفاتی بران است ودقیقا این امر اتفاق افتاده است که یکنوع سنت نیست امروزه جنگ بر سرسنتها است ودرطول تاریخ دربین اهل قبله جنگ بر سنتها بوده است نه جنگ بر اصل قران؟؟ یکی از خصوصیات قران معنای کلمات  قران است-که میبایست نص یعنی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم مشخص کند-کلمه –ولی- اقایان بیان میکنندکه به معنای دوست است- سئوال این است ایا دراین مورد اصحاب مسئله ای داشتند؟؟ چنین چیزی نبوده است- ایا برای انکه خداوند بگوید که علی علیه السلام دوست شما است ایشان بایدانگشتری بعنوان ذکات بدهد؟؟چون انگشتررا داد پس ایشان دوست شما است؟؟در حالیکه علما میفرمایند مسئله اقتصاد وعدالت دراقتصاد وکمک درمسائل معیشت مستضعفین که بسیار کار سختی است علی علیه السلام بهترین است درحالیکه این روایت دقیق است که اصحاب نسبت با ابوبکر وعمر بدبین شدند به دلائل زیاددرباره ایشان مسائلی مطرح شد وحتی ایه امد-که  به مردم بپوندید!! اصحاب جرئت نداشتند این مطلب را به انها بگویند- از جناب سلمان رحمت اللهعلیه درخواستند که ایشان بگوید-که- بعضی افعال شما مارادرشک فروبرده است  جناب عظمت حضرت فیض کاشانی رحمت الله علیه  یکی از دلائل ایشان در اثبات شیعه همین موضوع است ولی ایه ای نیامدکه انا نراتایئد کند اصحاب بعضی از انها نسبت به معاویه وابوسفیان وعمروبن عاص وعده ای دیگر مظنون بودنددرحدودسی نفر-چند بارخدمت پیامبراکرم صلواتهاللهعلیه واله والسلم رفتند وجریان راگفتند-حضرت فرمود دراینباره جستجونکنید ولی من مسائلیرا به فلان کس گفته ام-علما خیلی چیز  از این موضوع میفهمند- برای درک بهتر حدیثی جعل کردن درباره فضائل علی علیه السلام که برای این فضائل ایه امده است حضرت فرمودنداین ها فضائل عظیمی هستند ولی من ان هارابه هیچ میگیریم؟؟وفضائل جناب عمر بیشتر است-عجب –مرغ پخته هم میخندند-؟؟!! نکته دیگرمیفرمایند که ائمه اطهار علیهم السلام معجزات نداشتند وفرمودندامامحسین علیه السلام معجزه ندارد-جناب پطروس جانشین حضرت عیسی علیه السلام فراوان معجزه داشته که درکتب انجیل امده است درحالیکه در بهشت درجنت عدن که مخصوص چهارده معصوم است دربخشی ا ز ان به اجازه انان افرادی قرار میگیرند وسیدان بهشت عدن امام حسن علیه السلام وامام حسین علیه السلام هستند واین امر نشان میدهدکه درجات ایشان به مراتب از جناب پطروس بیشتراست چگونه ممکن است که ایشان معجزات نداشته باشد؟؟!!-اما معجزه بزرگ امام حسین علیه السلام زمانی که متوجه شدندحضرت زینب سلام الله علیها بسیار نگران هستند بیاناتی فرمودندکه در این کربلا سرانجام برای ما بارگاه میسازنند وشیعیان دراینجا جمع میشوند واحادیث مارابیان وپخش میکنند درتمام طول تاریخ طاغوتیان سعی کردندکه این امر تحقق پیدا نکند-عالمی میفرمود بیشتر کسانیکه به زیارت امام حسین علیه السلام وصلواته الله علیه واله والسلم رفتند ودست وپادادند اهل کوفه بودند واین امررا چگونه میتوان تفسیر کرد


ارسال شده در توسط علی