سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسمالله الرحمن الرحیم-اهنگ پشه میاید وپشه میره ازمنخون میخوره –پشه از جان من چه میخواهی- قریببه این مضمون حرف اول هنری ایران رازده است؟؟ با دویست وهفتادوپنج هزار رای انترنتی-درسرکلاس دینی دریک دبیرستان بودم- اخر زنگ زنگ اخر روز بچه ها یکی اخر کلاس زمزه میکرد گفتم چی میگوئی فرمودند برا یرفع خستگی اجازه بدهیدیک ترانهبخوانید بچه هادستجمعی هندونه ا ی هندونه- یکی از بچه ها گفت مادربزگ من گفته است من درقیامت سپر میشومکه توبهجهنم نروی مغز شما رامترکانند با جهنم این مسائل  بروید خوش هم باشید- انسان درزیر فشارمعنویت رشد میکند بقول بچه ها رزمنده درسینه کش تیر ساخته وپرداخته میشود- صدراسلام  ان معنویت وان جانبازی انهارا ساخت- ماابتذال غرب را گرفتهایم درحالیکه غرب کارهای درخشان زیادارد یک اعتراض درسازمان یک قطار دریک شهری درامریکا شد- هفده محفل شعری درباره ان شعر سرودند یکی رفت حقوق خواند ویک پرونده هزار صفحه در دهسیط شعری نقد کرد یک سبکی انمحفل داشت زبان فاخر سیاسی امریکا باز بان فاخر سیاسی سیاهپوستان خاصی را ترانه کرد که جزو شاهکارهای امریکاست ولی دانشگاه هادرمکتب شعری حاضرنشدند یک کنفرانس درباره ان بهند و یاان شعر راچاپ کنندگفتند دراینحدنیست ودرضمن پول نداریم غرب اینراسینه کش جهان میکند-حال چگونه میتوان حضرت قاسم علیه السلام راالگوی جوان کرد؟؟


ارسال شده در توسط علی