سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-داستان کشته شدن جناب عثمان وغالیان شیعه-فیلم سرتاپا سیاسی- امام حسن وامام حسین علیهم السلام- اقایان چه از روی عمد ویاجهل درست برخلاف حقایق تاریخ است- قران میفرماید- منافقین حیله ای که میزنندکوه ها را جابجا میکند  خداوندمنان که اهل غلونیست اهل صداقت است- قران نفرموده استکه چنین میجنگند بلکه برعکس فرموده است درجنگ پایداری ندارنند وفرموده است دین ثابتی هم ندارنند ودین انها اساسی ندارد- وزود تغیرات در انها ایجاد میشود- به جان هم میافتند تا ریشه هم را نکنند دستبردارنیستند ولی درمقابل منطق  شماشوکه  میشوندزیاد نمیتوانند پایداری کنندبخصوص که من جواب انهاراخواهم داد- وبه همین دلیل است که تا امروزنتوانستند – ریشه شیعه دراورند وشیعه درمیان عقلادرحال پیشرفت است جناب عثمان  درمراحل اول حکومت خودخوب عمل کرد-چهره هائی مانندابوهریره وچپاول گران دیگر افشا وباانهابرخورد کرد وفردی دراینموردافراطی وبسیارسخت گیرمشهورشد- ولی کم کم تحت تاثیرحقه بازان- که مهمترین انها مروان بن حکم است  ومیزانی هم جناب عمروبن عاص ومعاویه- راه چپاول واجحاف را درپیش گرفت درزمان جناب خلیفه دوم مسائل اقتصادی حاد شد بخصوص برای زمینهای کشاورزی ومراتع دامپروی وخلیفه دوم با شوراکه به صاحب نظری علی علیه السلام تصمیماتی گرفته شد وهمان الگوی کوفه هم شد جناب عثمان انرا بنفع دوستان وبنی امیه تغیردارد بازور  وقلدری ان را به پایان برد هم درمدینه وهم درکوفه این امر اتفاق افتاد -درکوفه فحاشی برعلیه جناب عثمان رایج شد معصومین علیه السلام عمق تاریخ رامیدانند وبعلم غیب اگاه هستند- اصحاب معاویه به خدمت ایشان امدندوگفتند حضرت علی علیه السلام اثبات شده است علم غیب دارد- ایشان فرمودند که اینعلم غیب ایشان دونوع است اولی از رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم رسیده است- که من توسط جاسوس خودم حضرت ام حبییه علیها السلام همه رابدست اوردم وفاش کردن  ان موجب مجازات الهی است که کمترین ان ازدست دادن حکومت است مگرزمانی خاص بیان شود ودومی الهام است که من هم به همان شدت دارم- یک جوانی تیز هوش رادریکی ازتجارت خانه ها ی معاویه هم درس تجارت میخواند وحساب رسی وهم معاون حساب داربود به ایشان گفت شما روزی بعداز نماز جمعه یقه منرامیگیری طبق دستور عمل میکنی- این جریان رخ داد اصحاب خواستندجوانرابکشندایشان گفت خیرمن باید بفهم جریان چیست-جوان گفت جناب خلیفه شما چهارصد زن دارید ولی من یکی راه هم ندارم وحتی قدرت مالی اش هم  ندارم این چه حکومتی است واین چه اسلامی است- ایشان فرمودند من سعی وکوشش کردم مجانی به این ثروت نرسیدم- شماهنوز کاری نکر دی ولی من درشمافراست عجیبی میبینم که خودخبر نداری- شما استعداد بازرگانی وحساب رسی داری وبه یک شرکت –من-مراجعه کن روز ی میتوانی باهوش وعلم خود-چهار زن بگیری که همین اندازه برای شما کافی است- اصحاب به ایشان گفتند اگر این الهام درست از اب نیاید  شما ممکن است باز نده باشید وایشان فرمودنداین علم غیب است- همین طورهم شد- برای انکه تاریخ راخوب درک کنید  این روند به کجا رسید!! درزمان امام صادق علیه السلام غالیان بوجودامدندکه مانند ایرانیان داش مسلک سر مانند ان میزنندکه از وسط یک راه درست میکردند حرکت داشی بود وسه نفرباهم حرکت میکرد-و میگفتند علی خدا است هرکس ی به انها پرخاش میکرد ویازباله بر سرانها میریخت بلافاصله جواب دادنشکن .ضربه مهلک میخورد ومیگفتند علی علیه السلام امروزه کمترین وجه ای برخورد دار نیست وشما حضرت عیسی علیه السلام بیش از حضرت علی علیه السلام احترام میکنید وبحثی از شرک نیست وعلی علیه السلام هم خداوندمنان روح الهی-به ایشان- داده است ولی جناب معاویه ازعظمتی برخوردار است کم کم تعداد طرفداران  انها زیاد شدند- حتی از طرفداران امام صادق علیه السلام هم بیشتر شدند- دراوائل امام صادق علیه السلام صلواته الله علیه اله والسلم اینان رابنام شیعه راه به منزل نمیداد ولی بنام محبین راه میداند که درانهاشوک ایجادکنند انها بعد باشیعیان درگیر شدند وانهارا نفهم وساده لوح واحمق صدا میکردند واما علیه السلام به ستوه امد ودستور داد همان القاب رابه انها بگویئد وبا غالیان چون ناصبین عمل کنید وچالش های سنگنینی بین غالیان وناصبین درگیر میشد که بنفع حکومت بود وناصبیان اندک بودند وکم کم نهضت  غالیان هم فروکش کرد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0
اردیبهشت 0
خرداد 0
تیر 0
مرداد 0
شهریور 0
مهر 0
آبان 0
آذر 0
دی 0
بهمن 0
اسفند 0
فروردین 1
اردیبهشت 1
خرداد 1
تیر 1
مرداد 1
شهریور 1
مهر 1
آبان 1
آذر 1
دی 1
بهمن 1
اسفند 1
فروردین 2
اردیبهشت 2
خرداد 2