سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-گفتمانی باسفیر محترم کشر معزز لهستان- پس از عرض سلام وتهیت- منسری به سایت سفارت محترم لهستان درتهران زدم- بسیارفقیرانه بود بسیارتعجب کردم-جناب وزیر محترم خارجه محترم لهستان درسفرخودشان به اصفهاندسته گلی بروی مزارلهستانی هائیکه درقبرستان مسیحیان انجاگذاشتند کهخوب است که کشورلهستان درباره سرگذشت انان کتابی رابنویسد که به قبلاز زمان جنگ جهانی دومرخ داده است-  وایشان درقربستان فرمودند-": اینجاافرادی ارمیده اندکه ازمحبت کشوری بی عاطفه خودشان مجوبر به ترک ان شدند- واز این مسافت به خاطر ضعف جسمانی که بعلت فقرنمی تواستند بهجای دیگری بروند ولی انها توسط ملت ایران خوش امد گفته شدکه ماهمیشه ان محبت رابیاد خواهیم داشت-ودراصفهان برای انها بیست مدرسه درست شدهبود که دوهزاوپانصد دانش اموز راتعلیم میدادندکه عمده انها تیم(لتیم- بدون والدین) بود وبعضی یکی از والدین رادارا بودند انها برای انکه از شوروی به جای امنی بروند همراه ارتش لهستان بفرماندهی ": ژنرال اندرس": به ایران امدند—جناب وزیر لهستان از این که این موفقیتدوباره پس از ده سال دوری ؟؟در سطح ممتاز بوجودامد انرا یک موفقیت بیان کردند-جناب وزیر بخوبی میدانند کهدرزمان جنگ ایاران وعراق شماطرفدار امریکابودید واز اهداف انان پشتیبانی میکردید وروزنامه های ایران-مداوم این هشدارمیدادندکه شما دم خودرا به دوم روباه وصل کردید وسرانجام این روباه سرنگون خواهد شد بسیارتعجب اور است که یک کشوری ما نندلهستان  با انهمه تجارب-  نتواند مستقل واگاهانه تصمیم بگیرد-بحث گفتگو درباره پیشرفتکلی منطقه ودور نمای وطرح اتمی ایران بود-که با گروه پنج بعلاوه یک به ضعف کشیده شد؟؟ این ضعف مولود نامبارکی بود که غرب ایجاد کرد وشماحتما مطلع هستید که اهداف ایارن حقیقی وصادقانه ومنطقی وبر اساس قوانین بینالملل بوده است- امروزه طرح جدید یک طرح استحاله شده نیست بلکههمچنان که رهبرمعزز وباعظمت ایران فرمودند –یمنرمش قهرمانه است که باز هم امیدزیادی نیست؟؟!! وایجاد جوادامه بحث علت ان بخوبی درا انتخابات جدیدامریکاهویدا شد-منطقه هنوز پنج درصدرشد نکرده است- بحث دیگر درباره اطاعت ایران از حقوق بشر است-اولا بقول حضرت معمار  انقلاب رحمت الله علیه-ما ازاول بااین حقوق مشکل داشتیم وتا اخرهم مشکل خواهیم داشت-شخص خدمت علی علیه السلام رسید وگفت شما فرمودید کهمن فلانتعداد طرفدار دارم عددی گفتدرحالیکه شمابه مراتب بیشتردارید؟؟حضرت علی علیه السلام قریب به این مضمون فرمودند به الله قسم خدا وندمنان این مشک را بقدری میزند که دوغ  تبدیل به کره ودوغاب شود- واین قانون برای همه زمان ها است وبرای شماهم است-حضرت فرمودند کهمن از خداوندمنان قسم خواستم حال که من معیار هستم مثلا سبک باشد وهدایت کامل باشد پس ایران نمیتواند خودرا جهنمی کند؟؟ودرضمن فریب غرب رانخورید- گویا ایاشن یک وب سایت بنام وبسیایت لهستان کهمن شخصا مترصد همین بودم دراصفهان راه ادختند که گویا سازمان اطلاعات انرا بسته است وایشان سفرخودرا درایران کوتاه کردندووبه ورشورفتند تادرباره کریمه تصمیم بگیرنند واهداف از   سایت ازادی بیان بوده است قانون سیاسی این است اولا به اهداف مشترک پرداخته شود- ایران درجهان اسلام وجهان بهنظرحقیر متاسفانه بجز چندکشور دیگر مانند عراق ولبنان حرفی درتمدن درخشان ومعنویت وشناخت اسلام عزیز بافاصله از زمین تااسمان دارد- یک کشور لج باز وعنود وامپریالیستی وبیسواد نیست-درغرب یک حسنی است-که دانشگاه نحوتحقیقات ونحوچرخش اکادمیک تک تکدانشگا ها ومراکز تحقیقاتی خودرا بهیکدیگر اطلاع میدهند .واگرندهند موردشماتت واقع میشوند وهمین رابطه بایدبین ایران ولهستان باشد وهمچنین بایدفیلم هامعنادارکه امروزه به راحتی میتواند زیر نویس شودبین دوکشورتبادل شود وبیش از این ها استعداد وامکانات دوکشور است نه تنها تعارف درایران بسیار جالب وقوی وچشمگیر است ویاخط قرانی چگونه است؟؟البته دست دستنکاران دردنکند واجرهم الی الله-امیداست باعث کدورت جناب عالی نگشته باشدوالسلام

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99