سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-بحث توحید دردین زردتشتی-مقدمه اول تمام پیامبران صلواته الله علیه واله والسلم ب براساس خداوندمنان بوده است- تمام پیامبران ایرانی هم بر همین اساس بودند- وتمام پایمبران یونانی همین بر همین اساس بوده اند وتمام پایمبران چینی بر همین اساس بوده اند ولی مورد پذیرش مردم نشدند- هم درتوحید وهم دراخلاق- وهم دراحکام دراین سه مورد- باپیامبران اختلاف پیداشد تحقیقات جدید دربرای توحیددریونان حاکی ازان است کهعدهای به خدای واحد معتقدبودند-ولی میگفتندنمیتواینم انراتوصیف واثبات کنیم- این خداوند بسیارنیک است ونیک مطلق است وباز نمیتوانیم انرا اثبات کنیم—ولی بینش مردمان جهان انروز بدودسته تقسیم میشد- یک تکخدائی توام باشرک- یعنی یک خدای واحدچندین خدای واسطه خلق کرده است که جهان را اداره کنند-دوم چندخدائی  این چندخدائی هم بدودسته تقسیم میشود 1-خدایان از هم جدا ومستقل هستند-2- خدای مرد باخدای زن ازدواج میکند وخدای فرزند پسر میافریند که به ان سیستم گنئوسی گفته میشود ویک نظریه این است که ین سیستم وارد دین مسیحیت میشود- اعراب عربستان دردسته تکخدای –شرک بودند- ولی ایرانیان دوخدائی بودند-دلیل اول اعراب حیره که درعراق بودند وجزوقلمروی ایران بودند- بسیاری از انها زردشتی متعصب تر از ایرانیان بودند وتعدادی از اعراب مکه هم زردشتی متعصب بودند- اینها به ثنویت شهرت داشتندیونانی هم به چند خدائی شهرت داشتند-2تا زمان امام صادق علیه السلام زمانی که ایرانیان به مدینه میامدند انهاربعی نجس وثنوی میدانستند- -3- زمالن حضرت علی علیه السلام عده ای از ایرانیان نزدایشان رفتد وگفتند ما باید جزو اهل کتاب محسوب شویم مسلمانان فکر میکردندامام علی علیه السلام انهارا تکذیب خواهد کرد-درحالکه امام علیه السلام انهارا تائید کرد وجریان حضرت اشو علیهالسلام بیان کرد که شتری انجنان داشت وکتابی در دوازده هزار پوست گاو کهاینعددرا فقط حضرت علی علیه السلام فرمودند وخیلی زود بعلت انکه ازدواج خواهر بابرادر حرام است وانزمان برای حفظ نژاد پادشاهان برای خفظ خون چنین میکردند شهید شد پس تا زمانی که پاشاهان باخواهرشان ازدواج میکنند به دین زردشت نیستند- در قران اسمی از پیامبرمجوس امده است که امام صادق علیه السلام ایشان را پیامبر ایرانی میدانند  از قران میشودفهمید که غیراز حضرت اشوعلیه السلام است-1- عمرایشان طولانی بوده-است-دوم ایشان کتابت رایادداده است ویاتولیدکتاب را یاد داده است وکتاب های زیادی را ایشان نوشته است-توسط شاگردانش نسخه بر داری رایاد داده است وتولیدکتاب زیادکرده است ومجوس یعنی دانشمند علامه- ولی پیروان ایشان مجوسیان بهنظرمیرسد با پیروان زردتشتیان فرق داشته باشد ولی متاسفانه انهاهم ثنوی بودند-عدهای اعراب مجوسی بودند ولی باوجودانکه مسلمان شده بودند به بعضی احکام مجوس عمل میکردند-امام صادق علیه السلام انهارا مجوس امت نامید-نکته میفرمایند-": جالب اینکه درمعانی ( صفات الهی)حتی یکبارهم دیده نمیشود-که از او به عنوان تنبیه کننده- مجازات کننده-ازبین برنده وکلنا منفی؟؟نام برده شده باشد-او دوست داشتنی است- پس جهنم معنای ان چیست- پس ارتش وپلیس دوست داشتنی نیستند؟؟


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99