سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نکاتی از دین زردتشتی-میفرمایندح-"ک کتاب دینی ما زرتشتیان-اوستا نام داردکه از قسمت های گوناگون به وجودامده است-افسوس قسمت بیش تر ا این کتاب بزرگ بر اثرگذشت زمان وبروزحوادث گوناگون از بین رفته  واوستای امروز تنها قسمت کوچکی از اوستا اصلی است که با فداکاری بیش ازحدنیاکان مان به دست ما رسیده است- -اولین سئوال این است! اگر این کتاب تمام از پیامبر اشو رحمت الله علیه واله والسلم بوده است تمام مطالب این کتاب موردلزوم میباشد-زردتشت به معنای شتر زرد ویاطلائی است- نسبت دادن شترزرد به حضرت اشو رحمت الله علیه واله والسلمجهت خاصی نداشته باشدبی معنا است!! زیرا بسیاری شترزرد داشته اند- ولی چنین مستفادمیشود کهاین شترجنبه اعجاز داشته است- نیازی به خورک نداشته  وخسته نمیشده است!درثانی خداوندمنان عقل کل وحکمت مطلق دارد میبایست درتکمیل دیندرطول زمانی که کتاب از درس مردمان خارج شده باشد انراتدارک کند کهنحوی تدارک ان مشخص نیست چگونه رخ میداده است- متاسفانه دربسیاری از کشورها- یک ناسیونالسیم منفی وجود دارد که خودرا عقل کل میدانند وانسانهای پاک وبی نقص وغرض معرفی میکنند وحاضرنیستند کوچکترین ایرادی به انها واردشود- وزمانی فرانسویان چنین بودند-جناب مرحوم دکترمژده رحمت الله علیه وهمچنین استاد مرحوم رجائی میفرمودند فرانسویان زمانی عیب های جناب ناپئلون را میگرفتند مردم میگفتند علت ان قضا وقدرالهی است-درحالی که ائمه اطهارعلیم السلام کهمعتقدهستیم معصوم هستند مداوم ازخداوندمنان برای بخشش ازگناهان طلب امرزش میکنند کهانجنابان معتقدبودندبرا ی تعلیم انسان از این خطربزرگ است- بزرگان زردتشی وحکمران اریائی که بعدا سندانراخواهم اوردمداوم میفرمودند خداوندمنان این مرزبوم را از قحطی ودروغ حفظ کند- این دروغ کاربرداساسی اشدرباره حکومت ومذهب ورواج خرافات استتجربه نشان داده است خرافات قدرتی بیش از حقایق دارند زیرا بعضی خرافات نبوغ میسازنند که بعدادرباره معاویه علیه العنت خواهم گفت که نمیتوان باهزاردلیل انرا ردکرد- شخصی خدمت امام صادق علیه السلام امد وگفت من در مطالعات اسلامی خودم به تمام قوانینی که احکام بر ان اساس ساخته وپرداخته میشود دست یافتم ومیتوان قوانین واحکام هرمسئله پیدا وحل کنم وشماهم به طریقی دیگردست یاقتید هردودرست هستیم-اجازه دهید من هم بیان احکام کنم؟؟ امامعلیه السلام وصلواته الهعلیه واله والسلم کمی خشمگین شدند وفرمودن اگر عقل تو به اندازه همه کوه هاباشد نمیتوانی بهقوانیثن دست پیداکنی مگر انکه خداوندمنان تورا  اگاه کند-دوم اصحاباز ایاشن پرسیدند چگونه درمذهب عمل کنیم کهدر روز محشرنجات پیدا کینم-حضرت صلواته اله علیه واله والسلم فرمودند- قریب به این مضمون -همچنان کهدرمسائل زندگانی خودتان عقل رابکار میبرید وکنکاش میکنید وتلاش میکنید درامر کشف دین هم  چناچه اگر نکنید وخداوندمنان در روز قیامت همین سئوال رااز شمابپرسد چه جوابی دارید؟؟ ولی اگر سعی خودتان رابکنید اطمینان داشته باشید به هرچه رسید به شمااجرداده خواهد شد_ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99