سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 -بسمالله الرحمن الرحیم–نظریات شخصی است-درلندن بچه ها گفتند که از یک محله عبور کن هنرهای ساختمانی وغیره را ببین وهرکس درایران گفت هنر درنزد ما است بگو:"  زکی":-من رفتم واقعا چشم گیر بود- یک خانم امریکائی داشت از ساختمان فیلم داری میکرد- کنارنرده یک قاب نوشته سیاهرنگ که یک صفحهزرو متمایل بهاجری خیلی زیبا نام صاحب خانه رانوشته بود- من فکر کردم که این خانه یک فرد مشهور است- از خانم پرسیدم- گفت نه من بخاطر زیبائی درنرده وباغچه ونمای ساختمان بکاررفته است فیلم بر داری میکنم گفتم شما فیلمبرداری خواندید گفت نه تصور کنید سلول شناس است ولی دردانشگاه به بخش هنری خیلی علاقمندبودم- اینفیلم اول به فامیل ودوستان نشان میدهم ویکنسخه به هالیوود میرفستم ویکنسخه به دانشگاه ونسخ دیگر به مجلات ومراکز هنری میفرستم- دانشجویان دانشگاه لندن انها میگفتند فیلم وعکاس خود وسناریوه وغیرع برای هالیوودمیفرستیم تنهامرکزهنری دنیا است وانها ویرایش میکنند وبه ما اطلاع میدهند- من درشیرازپس از بازگشت علاقمند به عکاسی هنری شدم- وکتاب میخواندم وبا دوستان بحث میکردم وعکس میگرفتمروزی به عکاسی نزدیک منزل رفتم  یک جوان شیرازی دیگری هم بود یک عکاس ضدنور منکهدر بیابان زرقان گرفته بودم موردپسند جناب صاحب عکاسی بود- جناب جوان داشت فنی باجناب عکاس صحبت میکرد واصطلاحات انگلیسی بود ولی بیان فارسی بود وعکس های جالبی گرفته بود من از ایشان پرسیدم شماعکاسی درایران یادگرفته اید گفت نه درامریکا یادگرفته ام من پرسیدم چقدر زمان میخواهد جناب عکاس چندترم میخواهد-ایشان فرمودندددرامریکا هرعکاسی بیاددوربینی کهمیفروشدبه افراد تعیلمات کامل رابدهدتا حد سطزحی مشتری خواست اورا راهنمائی کند-ومن از انجا شروع کردم وجایزه ان عکاسی رابردم ودرنزدیک خانه ام یکخانی بودکه حتما اسم ایشان راشنیدید گفت کی – ایشان گفت همان خانمی گربه ای سیاه تعلیم داده است کنار دیوارحرکت میکندمواردخانه میشودومیپرد روی صندلی چراغ خاموش میشود واویک صدا میکند ایشان گفت انخانم کارگردان برجسته ای هم است از همان عکاسی من درامریکاشروع کردبه یادگرفتندوهرگز دانشگاه نرفت وباان عکاس ومطالعه به ایننتایج رسید ولی فقط برای کارالکترونی چراغها وپرده بهم بخورد ودرب –باز وبسته شود چندواحد الکترونیک خواندوبایک متخصص الکترونیک ومطالعت زیادی درمعماری وساختمانهای قدیمی ثروتمندان کهانخانه خیلی زیبا به نحو ساخت ومن مدتی باایشان کار کردم وگربه ایشانراهالیوودکرایه میکند یکفیلم اش بسیارخوب از ابدرامد ودومی جالب نبود ولی ایشان مشاورهالیوود است-جناب عکاس فرمودندایشان درست میگوید-منهم عکاسی را درامریکاخواندم- به ایران امدم- این عکاسی راه انداختم که بسیارشیک وبزرگ بود وطبقه بالا برای تعلیم گذاشتم وپرده میکشیدمکه باعث حواس پرتی نشوداز شانس بدمن بیشتردخترخان هابودمداوم کمیته بهمن گیردادپرده نکش پسر ودختر باهمنباشد واخرفرمودنشمامجوز ندارید ومن هم قیداش رازدم یکدخترخانم بسیاربااستعدادبودجوان شیراز  چندفیلم من برنده جایزه ازدانشگاه شد- دانشگاه چند کپی بر داشت وفیلم من رابه من دادروزی از هالیوود نامه ای برای منامد که فیلم شماتوسطدانشگاه به ما رسیده است- وشمادر رده سوم پذیرفته شدید- سهروزمهمان ماهستید وبرایمن بلیط همه چیز فراهم شد ومن رفتم- درانجا من فهمیدم که پنجاه گروه؟؟ فیلم هارا نگاه میکنند وفقط میگویند هنری است ویا نیست وانها که نیستند-تحلیل میکنندبرای افراد میفرستند ومابقیه گروهای تخصصی روی ان کار میکنند وانهارابه سه رده تقسیم میکنندچندگروه حدس هائی میزنند وسپس فرد را تخلیه اطلاعاتی میکنند وهمچیز رادرمیاوزرنند وسپس فیلمهای برجسته که مطابق ذوق وسلیقه فرد نشان میدهند وراهنمای میکنند- بایک داستاندیگر شمابخوبی متوجه میشویدکه هالیووود این پول وحشتناک ندارد بی شک کمک دولت است حتی دانشگاه-جز انگشت شمارمابقیه هم چنین پولی هم -ندارند

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99