سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—نگاه مدرنیته واسلام-دبیری محترمی بامن همکاربود بهمنگفت بودکه کمونیست است ولی همیشه دم از حقوق مستظعفین میزند- پس ا زانقلاب یکروز ماشین ایشان بوق زدمن سوار شدم- پرسیدم که شماهنوز کمونیست هستید ایاشن گفت خیر ان مال  کم اطلاعی من بود- امروز همه تاریخ بگوید هستم هرچهمردم قبول دارند تاریخ بگوید  داریوش شاه من هم میگویم داریوش شاه-مقدمه دوم- سربازان متفقین-که اسیرالمان های نازی میشدند اول زیادشکنجه میشدند دیدنداثری ندارد وحتی بامهارت دروغ میگویند-عده ای کارشناس اوردند-انها بعداز مطالعه گفتند این راه صحیح نیست طرحی دادند که مثلا انگلستان بیش ازانکه به ماضربه بزند به مردم خودا ش ضربه زده است این راتوانستد اثبات کنند همه شروع کردن به دادن اطلاعات  دونفر اطلاعات ندادند یکی یک الوار درست میکرد که فرانسوی ودیگری تصور میکنم بلژیکی بودایندو گفتند هرچه شما میگوئید درست است ولی چون ما مذهبی متعصب هستیم به کشور متجاوز سکولار اطلاعات نمیدهیم-اول خواستندانهارا بکش دیدن خطرناک است اندورا بصورت ساختگی فراری داند وجناب اقای هیتلر یک اسقف راوارد کابیته کرد وادعا کرد که مسیحی شده است انگلستان بعداز جنگ متوجه قضایا شد به سمت شفاف سازی ازادی  یک رقابت سازنده بین سکولار ومذهب ایجاد کرد وهرکدام دلیل درست یا مردم پسند داشت انراتقویت میکرد- مقدمه سوم- سیستم اجتماعی مانند باطری عمل میکند بایداین باطری همیشه خالی باشد که اگر دوسر سیم رابهم بزنند جرقه نزد- قانون این است کهاول هویچ وبعد چماغ واگر هویج دادند باز مسئله ایجاد شد اول چماغ بعد هویچ خداوند منان هم همین روش رادارد- باطری ملت خوداش راخالی میکند وباطری دشمانانش را پر میکند همین کار هم خداودمنان انجام میدهد وای درطول ای سیاست بلدنیستبا انسان چگونه معامله کند درحالی که خداوندمنان بخوبی بلد است

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99