سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم لله الرحمن الرحیم- عراق عزیز باید بداند اهمال کاری ها نظامی ضربه سختی به اسلام میزند-  75 خودرو داعش نباید ایجاد مسئله کند- یک نمایش پانصد تا هزارخودرو سنگین رابه نمایش بگذارید- شما باارتش ترکیه حداقل روبرو هستید که نزدیک به امریکا است-درجبهه کهبودم متوجه شدم حمل ونقل سپاه فارس را تهران انجام میدهد ارتش سوم که مرکز اش شیراز بود و.پانصد کیلومتراز وسط مرزعراق به سمت خلیج فارس درتحت امرداشت  یک تریلی ویک وانت نداشت استان فارس دنبال یک وانت بود که حاضر باشد تغیرات بدهدکه به احتمال زیادیک ژرانتور بزرک بر ق را به خط مقدم ببرد وتریلی مامور شیراز که دستور باز گشت داده بودمنتظربود رانندان بچهای ماتومبهوت میکرد که خوداش مدتها بدون اجازه تریلی میبرده است به خط مقدم بحث اش به مانند از بس که عراق توپ اورده بود دیگر اجازه رفتن سخت بود این مطلب برای این نوشتم که دلسوزی شاه برای ارتش ایران مشخص شود دران زمان شاه حداقل دواز میلیارد دلاردرحساب ایارن درنیویروک داشت سه میلیارد میداند واین ضروریات براساس یک متخصص ک هحداقل بیشاز هزار صدتابودتهیه کند که درباررا درجریان گذاشته بود ارتش سوم برای انکه بگوید حداقل نزدیک بهترکیه است ساختمان بزرگی را تهیه کردهبود دیگر نمیدانست که بایدحداقل صدوپنجاه اطاق داشته باشد من سری بهانجازدم پی به مسخره بودن انها بردم که بقول استاید مرکز زرهی همهاش دکور است ولی بخش حمل ونقل دیگر بفکرم نرسید که قلابی باشد واقعا خداوندمنان این کشورا راخفظ میکرد اسمائی تخصصی به اطاق داده بودند دونفر بایک میز کوچک که امروزدرمهدکودک نیست دونفر نشسته بودند وچیزی دیگر دراین اطاق نبوددرهرحال  میابیست جنگ راجدی گرفت وباموازین علمی کار کرد ونبایدداعش بیش از پنج درصد شما عرضه نشان دهد-انشالله به زودی پیروز خواهید شد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99