سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب استادمعزز-حضرت رضاداوری اردکانی رحمت الله علیهدرکتاب گرانسنگ شان":فلسفه دربحران:" یک اصل استراتژیک دین رامطرح کردند وکشاف درباره ان صحبت نمودند-گرچه این چالش درحد واندازه این حقیر نیست گفته های دیگران تجربه شخصی من هم مایل هستم مطرح شود وموردنقد قرار گیرد-ان اصل این است حقیقت دین ثابت است ولی فهم زمانه از این متغیراست وکجا این تغیر درست است وکجا اینتغیر غلط است واین امر بقول خارجی ها وبقول علما از بایگانی ها وکتابخانه هابیرون امده است وروی میز قرار گرفته است که عن القریب بحث کوچه وخیابان شود با اینهمه متخصص خالق ا لساعه ای که هرروزتولید میشود دراخر رژیم منحوس پهلوی تمام سازمانها وارگانهای رژیم حتی ساواک وزندان وغیره بقول سرگروه معزز اینجانب میفرمودند دستگاه واسلام حساب وکتاب دارد- امروزه ایدولوژی ها حتی سازمانها وشرکتهای مشاورهای مانفیست سفت وسختی دارند ودارای اصول معیاربرای اثبات حقانیت خود ورد دیگر ایدولوژی هستند-در اثبات خود ورد دیگران به علوم شناختی مجهز میشوند- که فرد افق لازم بدست بیاورد وقدرک ودرک ظرفیت استدلال به راحتی درک کند که اسم انرامن ": ز اویه نقد :" گذاشتم این مطلب درغرب درحد اعجاز است چه کمونیست وچه لیبرال دمکراسی حتی درسطح دبیرستاندر دانشگاه شیراز وایراناصلا درباره مانیفیست وبحث معیارها کوچکترین مطلبی گفته نمیشد وکتاب نبود وحتی کتاب خارجی نبود وما چسته وگریخته از استادان خارجی   یاد میگرفتیم وندیدهعاشق یکنوع مانفیست غربی میشدیم من اول عاشق منفیست یکی ازدانشگاه کالیفرنیا بودم وسپس عاشق مانفیست دانشگاه کلمبیا شدمویک استادایرانی دراین موردموثربود ودرورد کالیفرینامرحوم استادعلی اکبر حسینی سروی نقشی داست عظمت ایشان اینبود که تا سطح خارج حوزه درس خوانده بود وسپس از غرب دکتری روانشناسی گرفته بود وروزی سرکلاس من ازایشان خواستم که اصول منافیست غربی با اصول اسلامی مقایسه کردند ایشان روییک اصل یک جلسه صحبت کردند وبرتری اسلمی رامطرح کردند ودنشجوئی به ددفتر شکایت کرده بود بحث اسلامی مانع پیشرفت در سروانشناسی میشود وخیلی کم ایاشن اخر زنگ صحبت میکردند وغالبا من وقت اضافی به خدمت ایشان میرفتم ود ردفتر بحث میشد ولی مانیفیستمارکس پیش یکخانم امریکائی تاحدودی یادگرفت روزیدر دبیرسان درلندن متوجه شدم دانش اموزی نقدی به یک فیلم امریکائی براساس زاویه نقد یک کمونیستی خاص نوشته است از ایشان پرسیدم شماحاضر به گفتمان هستید ایباشن فرمودند باکمال میلمنمدتی درجائی درکتابخانه برای همین منظور نشسته ام- هرد دور میز من مقاله انرادیدم من زمانی دردانشگاه شیراز بودم حداقل روزی هشت ساعت لغت انگلیسی درمیاوردم ومقاله انگلیسی از مجلات معتبرعلمیغربی ومداوم از استادانخارجی بریا حل مشکلات کمک میگرفتم کمتراغتی بود درعلوم انسانی یکبارندیده باشم- ولی مقاله عجیب فلسفی وپرازا صطلاحات بود که بگوش من نخورده بود ولی زاویه نقد بسیاربکر وممتاز بود-ن گفتم خلیل اصطلاحات دارد ایشان گفت من کمک میکنم تا شما اصطلاحات یادبگیرد ومن گفتم وقت ندارم ودرثانی این فلسفه رامن اشنائی ندارم- ایشان فرمودند این برامده است پنچاه کتاب که هفده تای ان فرانسوی است بعلاوه جزوات حزبی وبحثهای حزبی است- ومن تمام انها رادراختیار شما میگذارم من گفتم من فرانسه بلدنیستم- ایشان گفت کاری ندارد درهمین مدرسه ظرف دوسال یاد میگرید ومن از ایشان خواستم یک کلیاتی رابگوید وایشان گفت اوائل من بسیار شگفت زده بودم ولی کم کم حس کردم باتمام تفاسیر محدود است افق بالاتری وبازتری ندارد ودرک اسلامی بسیارافق بالاتری دارد وبسیاروسیعتر است بحث ایشان که تمامشد من مطالب خودم بقول خار جیان وعلما درصراط منطقی قراردادم وچنددقیقه ای صحبت کردم ایشان مدتی سکوت کرد وسپس گفت من جوابهای جسته وگریخته دارم ولی اجازه دهید هم مطالعه کنم وهم با اساتید خودم بحثی کنم وسپس واردچالش باشما شوم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0