سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحن الرحیم—بخش دوم استدلال نقدپذیریی- بخش دوم-بهترین عمل در دنیا یادیگری علمی از استادبرجسته است- استادی که تمام مشکلات شناخت را بخوبی حل میکند- بهترین استاد درهستی خداوند منان است وپیامبران صلواته الله علیهم اجمعین همیشه نقش استادی وشاگردی با یاران وطرفداران خود داشتند- وحی بر پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلمدرهمه جا نزول میکرده است یعنی همه جا میبایست تعلیم گرفت وفرمودند از هرکس چیزی یاد گرفتی وبه اوعمل کردی اورا پرستش کردی اگر از جانب الهی باشد الله را پرستش کردی  وگرنه ا زجانب شیطان است اورا پرستش کردی- رمودند ایا زمانی بوده استکه بدون دلیل چیزی را قبول کردی-فرمودندبله درعصر جاهلیت فرمودند از زمان شما مانند یهود ومسیحیت بودیدکه معادل بت پرستی هست ازمطالب من جدا نشویدکه باشیطان درجهنم جمع خواهید شد هرگاه درمطالب من دچار تفرقه تفسیری شدید از خداوندمنان ومن سئوال کنید مطابق میل خودتفسیر نکنید وهمه ائمه فرق تسنن فرمودند اهل تحقیق باشید چناچه بحقیقت رسید انرا عمل کنیدجز اهلبیت مکرم رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلمفرمایش رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم راتکرار کردند کهاز دستورات ماکنارگیری نکیند وگرنه اهل جهنم خواهیدبود- استدلال نقدپذیری جناب اقای کارل پوپر همچنان که منقدین ایشان بیان کردند- ایشان نظریات خودرا مطلق میداند یعنی باقواعد ایشان فرد پرونده تحقیقات را درموردها برای ابد میبندد وضد نسبی گرائی است- بخصوص باپست مدرن ها وتحقیقات نسبی جامعه شناسی درتضاد قرار میگیرد- وعلم به عینیت میرسدواین علم درتمام زمینه هادر روح جمعی است نه فردی- به نظرحقیر اساس اینرای از زمانی که درجوانیدرغرب بخصوص درافکاردست راستی ودست چپی این اندیشه رسوخ داشت بخصوص دراندیشهای کمونیستی که ایشاندرجوانی جزو جوانان کمونیست وین بود حزب کمونیست چون توسط عوامل دولتی بشدتسرکوب میشد دستور تظاهرات جمعی داد وچناچه پلیس مخالفت کند وارد نبرد فیزیکی شود خونریزی زیادی ایجادشد ومردم حزب کمونیست متهم کردند برای ایجادغرور وخودخواهی مردم رابکشتن میدهد وایاشن تحت تاثیر مردم از حزب بیرون امد وبه سمت لیبرال دمکراسی کشیده شد درطول تاریخ روح جمعی ملاک حقیقت شناخته شده است ولی اسلام بخصوص ائمه اطهار علیهم السلام به درک شخصی بهای عظیمی دادند که تفکر مستقل داشته باشدوقران هردونظریه رادقیقا درجای خوداش بیان میکند وبهدرک شخص اهمیت زیادی میدهد کهغرب بعداز طی  زمانی زیاد درتحقیقات علمی به اینتجه اسلامی – شیعی رسید که میبایست فرد استقلال فکری داشته باشدوخوداش بادرک عمی دقیق با استنباط برسد که امام صادق علیه السلام تاکید زیادی داشتند استنباط یکی از شاگردانرا شاگرد دیگری استنباط خوداش تلقی نکند انجا مقلد است نه مجتهد وان استنباط راقبول کردن بعنوان مقلد  دارای شرایطی است ولی متاسفانه تاریخ تا امروز چنین رقم نخورده است وبسیاری که الگوئی را انتخاب کردند تحت تاثیرات عده ای واقع شدندکه انهاهم به حقیقت واقع مطلب پی نبردند وتحت تاثیرات معجزه کلام واقع شدند وسحرشدند مانندبت پرستان ودر اسلام علم فرد مورد سئوال وجواب وکنکاش قر ارخواهد گرفت ویک دلیل پیشرفت سابق اسلامت ا حدودی به همین علت بوده است-امروزه غرب دربعدی خرافات راتشخیص میدهد ودرابعادی تولیدخرافات میکندمانند داعش وبهائیت ومحافظه کاران وغیره-همه دانشمندان غرب به نسبی بودن علم معتقد هستند وسعی میکنند مداوم باتحقیقات وضعیت علم را روشنتر کنند-متاسفانه درغرب علوم انسانی که تاریخ اثبات کرده است به دلائل زیادیبسیارپیچیده است میخواهند باهمان روش علمی کلی به ان دست پیدا کنندکه درحقیقت از شناخت ظاهر جلوتر نمیروندزیرا به دریای متافیزیک برخوردمیکنند ودران میمانند که واقعیت ان چیست وانرادست نیافتنی میدانند-در غرب برای سه مورد- طلاق- خودکشی – ارتکاب جرایم بیش از هزار فاکتور را ازمایش کردند که مثلا علت طلاق شاید به اب وهوا ارتباط داشته باشد مثلا مردی از شرایط گرم با ز نی از شرایط سردازدواج کرده باشد این مشکل رابوجوداورده باشد وغیره به هیچ نیجه مطلوب نرسیدندقران میفرماید از روح که اساس انسان است اطلاعات کمی دارید-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0