سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم اللهالرحمن الرحیم-نئو پوزتویسیم-بخش دو-اختلاف سیستم نئوپوزتویسیم- باسیستم هیوم- دراین است-درسیستم هیوم ذهنیت هیچ نقشی ندارد- فقط مشاهده حسی بیان ان مشاهد حسی موردی است-ولی درنئوپوزتویسم فراتر از مشاهده تجزیه وتحلیل اجزا واندازه گیری دقیق ان وحل منطقی مسائل متد-وروش که در علوم مدردرصورت سازی نقش دقیقی بازی میکند-در مدل شناخت پوزتویسیم- ازنماده وسمبل هائی برای پدیده هابکاربرده میشود که تفکر علمی رابوجود میاورد-بدنبال یک ذهنیتی برای تبین تبین ساختارکلی پدیده بر میاید که درارتباط بایافته های مادی تجربی پدیده است- که شناخت خصوصیات پدیده وعملکرد ان توسط ریاضی وفرمول شدن شناختبدست میاید-که سعی شده است-توسط صورتبندی های منطقی-بوسیله نمادها واندازه گیری دقیق بسیاراز خصوصیات پدیدهکه بوسیله متدشناسی تبین شود-ولی ذهنیت باید یک درک ایده الی از تجربیات خودرا بدست اورد- این تعریف خاص ایده الیبه یکنوع فلسفه زبانی  نزدیک میشود- که یکنوع ریاضی احتمالاتی است که دریک زبان تخصصی علمی بیانگر حقایق پدیده است-درحقیقت نئو پوزتویسیم ترکیبی از یک زبان منطقی وتحلیلی تخصصی که تجربیات عینی راکه بسیارپیچیده هستنددر یک روح ذهنیتی قراردادی قابل شناخت عمومی میباشد-نکته حائز اهمیت ان است که نئوپوزتویسم-یادگیری فلسفه برای بیا ن حقایق تجزیه وتحلیل ازاد از قوانین فلسفی ومتافیزیکی برای بیانیک زبان تجزیه وتحلیل پدیده استکه یک تحول درفلسفه علم میباشد-حلقه وین میخواست کهپوزتویسم را ارتقا دهد وسعی شد که فلسفه تبدیل به مدلهای منطقی شود-واصول تائید پذیری باهرنوع درک ذهنیتی میبایست وام دارتائیدپذیری تجربی باشد- وتفسیرمنطقی وریاضی باید توسط زبان تخصص علمی باشد- وتمام فلسفه ها میبایستاز فیلترانالیز انتقادی عبور کرده باشد- این دیدگاه هااساس -درک وفهمعلمی – وتجربیات علمی وسامازندهیکه باهم به وحدت میرسد اساس نئوپوزتویسم است-کهدرسال 1930 بتکامل رسید-ولی هنوزبه موفقیت دلخواه رسیده بود وتعهد داده شدکه موانع رابراصلاحات بطرف نمایند وپوزتوئسم را ارتقا دهند-درعلوم انسانی بحران درشناخت پدیده هایان رو به افزایش گذاشت-واعتبارنئو پوزتویسم درغرب درفلسفه وایدولوژیروبه کاهش نهاد-دور ی مسائل حیاتی ومهم اجتماعی وایدولوژیاز تنه اصلی ان وتحلیل های غیرفلسفه ایدولوژی از انهاوهمچنین از بحث های خاص اکادمیکی ومطلق کردن منطق ومسائل زبانیباعث افت محبوبیت نئوپوزتیویسمشد-در همان زمانجریان فلسفه های ضدپوزتیویستیمانند اگزیتانسیالیسم وفلسفی انسان شناسی رشد قوی تر پیدا کرد- ودیگاه مارکسیستی فیلسوفان شوروی دراین امرنقش عمده وسهم قابل ملاحظه ای دربی ارزش کردن نئوپوزتویسم بعنوان یک فلسفه مدرنعلم راداشتند—درتحت این شرایط جریان اصلی تحول نئو پوزتویسم به سمت ازاد گذاشتن وضعیت ان وخود داری از وسعت دادن به ان وباریک کردن مسائل فلسفی ان است از سال 1950 مفهوم نئو پوزتویسم به سمت تحلیل فلسفه علمی رفت-ازسال 1960تا1970 فلسفه های جدیدعلمی رشد کردند-گرچه بصورت جامع برای شفاف کردن نئو پوزتیویسم ارتابط تنگاتنگی وجود داشت- ولی جریان ضددرک وظایف تجزیه وتحلیل علمی هم رشد کردپیش اهنگان جریان اخیرمطلق گرائی روش ومتدفرمول سازی منطقی رارد کردند-باتاکید براهمیت تاریخ علم وروش های متدشناسی علمی وهم چنین ارزش درک ومفهومی متافیزیکدرتوسعه علم را بیان کردند- که تاحدودی اقای –ک-پوپردرتاثیر گذاری ان نقش داشت- که ایشان از نئوپوزتویسم ارتدوکسی جدا شد-تمام این مسائل گواهی میدهد که بحران درک عمیقی گربیانگیرنئو پوزتویسم را امروزه شده است که اساسی است- که درزمانینه طولانی بصورت کلی معمول شامل همه مکاتب خواهد شد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0