سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—صدای امریکا تصور میکنم اقای چلنگر یک کلیب از جناب مستطاب ثقه السلام عالی گذاشتندکه ایشان فرمودند":که عالمی برگ های بوته ریحان راتک تک میکندند فردی تعجب کرد وگفت با دست همه راردیفی بکشید همه انها کنده میشود ایاشان فرمودن که ممکن است یک برگ کنده نشود ود روز قیامت از خداوند سئوال کند که از جناب سئوال کنید چرا من که این همه راه امده ام که میبایست- خوراک یکفرد مومن شوم وشاید تبدیل به یک ذکر شوم ایشان با کمال تعجب نگریستند؟؟!! که نشانه بی اطلاعی ایشان است- نظریه انجناب عالم درست است اولا دراسلام درتمام موارد به اندک ها توجه زیادی کرده است همین اندک ها میتواندوضو راباطل سازد- درغرب به دهمین نتجه رسیدندتوجه به اندک ها کشفیات زیادی میشود ودرضمن تمرینی بر ای ذهن است واز مرض های ام اس والزایمر تا حدودی جلوگیری میکند وذهن راهم تیز میکند وهم اندک ها درنزد الی پرارزش است انسان زمانی که الماس را میتراشد وسایل اندازگیری دقیقی رابکار میبرد اندک همتاثیرات گذار است روح از الماس مهمتر وحساس تر است خداوندمنان میفرماید چشم را کمی تنک کردن مرد به زن ویا بلعکس را من متوجه میشوم ویافردی چشم اش راکمی تنک وباریک کند باز من میفهمم امام صادق علیه السلام کهخ شهادت اش جهان تشیع را برای ابد عزدار کردیک لقمه کوچکی کنار دستشوئی گذاشت وبه غلام خود گفت افتابه رابه شما میدهم اب کن بیار ایاشان اففتابه اراب کرد اوردو داد وان لقمه بسیارکوچک راخورد امام علیه السام بیرون امد فرمودند کهان لقمه کجا است ایشان گفتند من انراخوردم امام فرمودند به کمال رسیدی واز این پس ازد هستی معلوم میشود درابعاد دیگر به کمال رسیده بودولی درامرنعمتها اندک انرا هم دقت کند نرسیده بود- اما مسئله مورد تعجب ایشان- شما باید ذهن را مادی بگیرید مثلا سلول عصبی مغز که از طریق گوش ذکر میشنود ویادمیگیرد وبیان میکند پس مادی است میتواند ان برگ ریحان جزو سلول عصبی مغز باشد ویا معتقد هستید روح ذکر رادرک میکند روح انسان دربدوتولد ذکر نمیداند چیست ازطریق گوش یادمیگرید گوش مادی است وروح غیر مادی است نتجه میگریم ماده به غیرماده تبدیل میشودچه بسا همین برگ ریحان جزوماده ذکر باشد که تبدیل به غیر ماده میشود


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99