سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-دمکرات کردستان-خانه تیمی یک ضرورت بود درشرایط خوداش موردنیاز بود بخصوص زمانیکه فردی راساواک دستگیر میکرد ومیفهید که به گروهکی ویاگروه ایوابسته است ولی اطلاعاتی حتی باشکنجه نمیتوانست بدست اورد زیرامداک زیادی از انهابدست نیاورده بود ازاد میکرد تا باتعقیب ومراقبت اطلاعات بیشتری بدست اورد درنتجه انها به مسافرت میرفتند در باز گشت به خانه تیمی میرفتندحضرت ایت الله شهید عظمت اسلام حضرت ایت الله دستغیبرحمت الله علیه وهمچنین مرجع عالیقدرحضرت ایت الله بهاادین محلاتی رحمت الله علیه میفرمودند خانه تیمی باشرایط اسلامی باشد وزیادروی ان تبلیغات نشود وکشت کسی هم اجازه از مرجعیت معزز اسلام دارد- ولی باب شده بودمهمترین کار ان زمان شناخت دقیق محل بود که افراد مطمن را شناسی شوند برای پخش اعلامیه ونوار زعیم والقاعد ومعمار انقلاب رحمت الله علیه وساواک بعدا زمدتی متوجه میشد که درمحلی اعلامیه پخش میشود وسعی میکرد ان افراد را شماسی کند ونیروها هم سعی میکرد فرد ساواکی را شناسی کنند-که شایع بود درشهربانی شیراز مسول ان شخصی بنام سروان احمدی بود- درخانه تیمی از رادیوهای خارجی اعلمیه امام را استخراج میکردند- تیارندزای بصورت مجاز با کلت رایادمیگرفتند دربیرون شهرتمرین داشتند جوشکاری ساخت بعضی وسایل ومانند ان- چون بسیاری از جوانان به انقلاب نرسیدند وانقلابی نشده بودند یک کمبود درخود احساس میکردنددانشگاه قبل ازانقلاب بورس ایدولوژی هابود مثلا در دانشگاه شیرازیک دانشجو از خارج کتب های .وجزوات ایدولوژی سه جهانی فرستاده بودند وایاشن مطالعه کرده بود وترجمه کرده بود وتشخیص داده بود بهترین ایدولوژی برای ایران وکلا ده نفر بودند وتبلیغ میکردند یک خانمی برای بخش زنان وفردی برای بخش دانش اموزان وغیره موردنیاز است وجالی هم جناب اقای مخبر وجناب اقای معدنچی از دانشچویان فعال سیاسی دانشگاه شیراز ودیگران که افراد بعداز انکه به زندان میافتادند وبیرون می امدند انشعاب میدادنددر یک خانه به دستور سرگروه برای موردی رفتم سه فرزندایشان یکی چریک فدای ویکی چریک منافقین ویکی حزب الله بود وهرسه درخانه تیمی بودند-دانشجویان بعداز انقلاب نامهای به معمار انقلاب رحمت الله علیه نوشتند که بعضی دانشچویان واساتید از ازادی سو استفاده میکنند اجازه دهید به انه هشداربدهیم وسپس تصفیه حساب کنیم که ان زمان این روش معمول بود امام علیه السلام فرمودن دانشجویان دوستان شما هستند واساتید- استاد شما هستند این کار را به مردم وابگذارید ومردم دانشگاه را تسخیر کردند ودانشگاه تعطیل شد وانقلاب فر هنگی رخ داد ونیورهای مضر از دانشگاه اخراج شدند وچون بدنبال مبارزه تمام عیاربودند ومیدانستند ساواک وشهربانی وبچه ها انها میشناسند به خانه تیمی رفتند وهرکس که مایل بود باانهاهمکاری کند باید به خانه تیمی میرفت وتاحد تقدس انرا ارتقادادند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99