سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—درغرب یک از دلائل پیشرفت انان این است که متوجه شدن انسان ها غالباانسان ها به ضعف خود توجه نمیکنند واهتمام بکار تادرجه ممکن ندارند خیلی مسائل درحقیقت سر سری گرفته میشود به خاط روسا وبزرگان ومانندان اهل چالش نیستند لذا دستورعمل سختی را فراهم اوردند بخصوص برای کسانی که مسئولیت تام وتمام دارند ومیایست سنجس خودرا زیر حددقیق تا حدودی بیان کنند گزارش کارهای بسیاردقیق بنویسند ولی برای کسانی که دستی درکارندارند میتوانند سیاست مدارانه بیان کنند- البته درفقه اسلامی دقیقا این مطالب برسی دقیق شده است کجا سهل واسان بیاد گرفت سخت گیری حرام است وکجا بیادسخت گیری کرد سها واسان گرفتن حرام است وغالب جاهای بیشتزر درحدمعتدل ملا ک است که این اعتدال به فرد ویاجامعه باز گشت میکند- درمورد امامت ورهبری اسلام سخت گیری شدید کرده است بطریکه یک رهبر ممکن است یک صدهزارسال درقیامت باشد واز عرق او رودخانه عظیمی جاری شود ولی سرانجام به درجات بسیاربالاتر ازدیگران قرار میگرید کاملانشان میدهد که مسئله بادقت زیادی است زیرا تنها اینکه حکم رابگوید نیست بلکه یک امتحان سخت است از کجا معلوم جواب دیگری نداشته باشد –یک دوی ماراتن است- در اسلام تمام مسائل انتخابی وعبادی وتکلیفی وفرعی توسط افراد ریز شده است وائمه اطهار علیهم اسلام هم تا حدودی که منطقی بوده است استقبال کردند وخودهم بر سئوالات افزودندودر ودر طول جریان امامت مسائل جدیدی مطرح شده است وحتی گاهی از سهل انگاری که بعضی مسائل را سئوال نکردند تعجب کردند-حال امامت که یک مسئله بسیاربا اهمیت است ومیبایست کتاب ها درباره ان بحث شود کمترینرا بحث دارد- قابل قیاس با نماز وحتی وضو نیست-چرادلیل است مشخص است افراد خاصی امام باشند ومردم زیاد سئوال نکردند- واین موضوع بخوبی اثبات میکند که جریان امامت در اختیار افراد نبوده است وهمین ضعف دراهل تسنن بخوبی مشخص است- اکثریت علمای اهل تسن ناز جناب تفتازی- ماوردی-قاضی باقلانی-اما نووی-عبدالرحمن جزری ودیگران توافق دارند—1- امام بایدازنظر فقهی وعلمی از دیگران اعلم باشد- 2-مسلمان باشد-3 مکلف باشد4- ازاد باشد-5-مرد باشد-6-از قریش باشد-7-به استفتاازغیر خودنیاز نداشته باشد-8 ( من اضافه میکنم پاسخ سئوالات موردنیاز را حتما بلد باشد)-دراین موردبحث قریشی باشد اصلا توجه نشده است اگر قر ار غیر قریشی باشد رسول اکرم صلواتهاللهعلیه واله والسلم حتما عمومیت میدادند- به استفتا دیگری نیاز نداشته باشد لازمان این است تمام احکام بداندچنین کسی وجودخارجی ندارد جز امام معصوم علیه السلام وتما سئوالات موردنیاز بداند نه انکه من دراوردی چیزی ببافددراین باره هم رسول اکرم صلواته علیه واله والسلم دستور یندادند وفرمودند اهلبیت من به همه مسائل اگاه هستند-در ثانی فرمودند دوامام اگر بوجود امد- یکی مهدور دم است هم معاویه وهم علی علیه السلام نمیتوانند امام باهم امام باشند وبه اینهم توجه نکردند چهار امامدراهل تسنن رهبری بعهدگرفتند واز همهمتر یک ساختند که رهبر با سلطان یکی گرفتند رهبری که سلطان است ولی اعلم نیست ودو امام هم نمیشود یعنی ایدولوژی بروی هوا استکسانی کبکبه علم ودانش رادراهل تسنن بعهده دارند بجای انکه فکردقیق داشته باشندبرعکس جریانرانحرف میکننددرحدیثیاز رسول اگرم صلواته الله علی واله والسلم است هرچقدر به اخر الزمان نزدیک میشویم در طایفه ای دانشمندترین انها کودکترین وابلهه ترین انها هستند سئوال شدچگونه فرمودند کم سواد مشکل رامیفهمند ولی انها تعصب میورزند وانهارا گمراه میکنند


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99