سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

- بسم الله الرحمن الرحیم- نقدی بردوست عزیزجناب اقای شاهسوندی- بخش دوم-مقدماتی لازم است تا وارد بحث های بعدی شما شوم وتاحدودی وضعیت ایران را درانشرایط میابیست شناخت- شاه روحانیت مغزز رادرحصاری تاریک محبوس کرده بود ودانشگاهیان را هم در حل مسائل مملکت حق دخالت و اظهار نظر نمیداد وتمام رسانها وارگانها چاپلوسی شاه میکردند وجلوه نمائی کاذب داشتند وازهمه بدتر اخلاق شاه بود که بهمه جا سرایت یافته بود که تاصدسال اینده خواهد بود که خودرا علامه بدان وهرکس مخالف توبود توی دهناش بزن واگر کارمند جز دون پایه هستی از سراتا پای اداره به خاط ندادن حق ات به لجن بکش وهرطوریکه خواستی نسخه بنویس- وهرکس هم مطابق میل توبود به اسمان ببر- روسها در تکنیک ایجاد فشار روانی به صورت ارام بسیار به مهارت رسیدند قبلا درجنگ ها دوطرف جمع میشدند وقوای خودشان به خوبی ارایش میداند بعد باهم مذاکره رو درو میکردند وسپس جنگ شروع میشد تا یکی شکست بخورد ویا هرد بیشازهشتاد درصد تلفات داده بودند جنگ خاتمه پیدا میکردند که مردگان خود را باخودببرند برندهای درکارنبود کم کم شرایط سخت شد جنگ یک هقته طول میکشید وتا امروز که میگویند حداکثر سی درصد تلفات کافی است به شرط انکه که طرف مقابل انرژی روانی خود را ازدست داده باشد وتخلیه روانی شده باشد حال به خطر ترس ویا به خاطر روشن شدن حقایق طرح ریزی برای اعداد درشت نیست بلکه برای عشری از عشار هم است بشرطی که مداوم این اعشار جمع شود طبق یک قومورل های خاصی مثلابه عدد بیست برسد یک حمله کار تمام میکند- درسیاست همین است لذا باید تخلیه روانی کرد که اجازه نداند که طرف مقابل ایجاد فشاری روانی کند لذا شاه امد به دستور سیا یک عده کمونیستها مسن شهرت دار گرد شاه وفرح واشرف جمع کرد که اولا فریب بدهد روسیه بخصوص برژینف را که یک چرخاش به چپ ایجاد شده است ودر ظاهر کمونیست را درایران ارام کند ولی درباطن انها را رشد قارچی دهد نمونه انهامانند جناب دکتر باهری در دادگستری که انها هم شاهد کارحکومت باشند ومشگلات را به جامعه منتقل کنند واز این رشد هیچگونه واهمهای نداشتند بخصوص میدانستند تنها نیروی با ارزش روحانیت وطرفداران خاص انها است که میتوانند زمین را به اسمان رابدوزنند تبلیغات کمونیستی رادیو های وابسته به روسیه طبق همان فورمول شروع بکار متخصص این روش روسیه انگلیسیها هستند بی بی سی به دستور غرب وارد میدان شد نه برای حذف روسیه بلکه برای ایجاد رقابت که در داخل ایران یک چالش های درونی نیرومندی بوجود اید وتا بتوانند هرکدام سهم خود را ببرند- وتخلیه روانی کمک کنند این تکنیک کم کم وارد ارتش ایران شد وحتما وارد سواک شد یک تکنیکی است که ید طولانی دارد ویک دو ماراتن است که نهایت فرد فرسوده وتسلیم میشود ودرگیر امتیازگیری ویاا زدست دادنمیشود به همی جهت به ان لقب بازی دومینو دادند دو نمونه ذکر کنم هرگا ه انگلیسی از گروه روسها دعوت میکردند به اینها میگفتند شمارا بیجهت نسبت به ما پر کردند شما مدتی درلابی هتل باشید تلویزون ببیند با انگلیسی ومردم دنیا صحبت کنید وبعد انها ربه خیابان میبردند وبه بستنی فروشی ومیگفتند کیقیت درچه حد است وبا بستنی قروش صحبت کنید ببینید که از شغل اش راضی هست ویانیست وبامردم عادی خیابان صحبت کنید وکارهای دیگری وسرانجام بریدهائی از روزمانها غرب در باره روسیه نشان میدادند که ایا اینها واقعیت دارد ویا ندارد وانها جواب میدادند امکاناش رادارند بچه های انگلیسی به ان اصطلاح قرنطینه داده بودند- شایعه براین است امریکادی به جاسوسان روسی دستگیر شده مثلا درالمان میگفتند وقتیکه رفتید برگردید وماهی 15000 دلار بگیرید وبا کمونیست المانی محفل داشته باشید ولی به اینها مقاله ندهید وسعی نکیند کسی دیگر کمونیست شود درحقیقت سر اینها گرم کنید- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99