سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نقدی بردوست عزیزجناب اقای شاهسوندی- مقالات شماراتازه گی خواندم مقلات بسیار جالب وروشنگر بودوبعضی نکات را بانظر کامل شخصی میخواهم به چالش بگیرم- جناب اقای رجوی به قول ظریفی تاریخ مبارزاتی مهم ایران به نفعرا خوداش مصادر کرده است که هیچگونه سنخیتی باانها ندارد مانند جناب دکتر مصدق- سردار جنگل – رهبران مذهبی مشروطیت – ایا انصافا انها اجازه میدهند که منافقین دنباله روی انان باشند؟- دوم درکجای دنیا اجازه میدهند که حزب ارتش داشته باشد وقانون جنگل بر پا کند- روزی در دانشگاه لندن یک دانشجوی ایرانی به من گفت تو که سینما میخوانی فلان نقاد برجسته فیلم که غول هست مقلات ایشان را بخوان من دریک مدرسه هم درس میخواندم از یک دانش اموز برجسته سال اخر دبیرستان که نقد فیلم میخواند پرسیدم فلان غول ایا مقلاتی هم در روزنامه دارد ویانه ایشان بشدت عصبانی شد وفرمود اگر پدر جد غول هم در نقد فیلم شود نمیتواند در روزنامه مقلهای داشته باشد گرچه سی جلد کتاب درنقد فیلم دارد بعد بهمن گفت من صد فیلم را براساس علمی نقد کردهام که همه انها نمره صد گرفته اند اگر خواستی برای توی میاورم تا راه بیفتی- حق این بود مثل تمام احزاب دنیا اقای رجوی جلسات عمومی رامیدانداخت درباره اساسنامه حزب مشورتهای زیادی میکرد که اقلا گه مشکلاتهای احزاب زیادی که دنیا کردهاند تا حدودی بری باشد- ایشان درمقابل امام رحمت الله علیه ایستادن را درک نمیکرد که یکمن دوغ چقدر کره دارد ایشان که سرنوشت دکتر شریعتی را بعینه دیده بود شاید شما ندانید که بازاریهای شیراز خدمت ایت الله العظمی مرحوم بهاالدین محلاتی رسیدند که نظر شما درباره کتاب های ایشان چیست اگر مضر است همه بخریم واتش بزنیم وحساب ایشان راهم برسیم- فرمودند کتاب فاطمه فاطمه است کتاب بعدی نیست بخصوص جوانان به ایشان رغبت پیدا کردهاند- اصل که شما به ان معتقد هستید یکی از انها عدالت رادر سوسیالیسم است امروزه در غرب هرکس بکوید که سوسیالیسم تنها راه چاره است ایشان را فیلسوف نمیدانند- انگلستان تا85 در صد سوسیالیسم پیاده کرد وسرانجام شکست این برنامه را اعلام کرد که بازار باید راحل نهائی رابدهد وامروزه ترکیبی است این هم سرش به سنگ خواهد خورد هرانتی تزی ویا بعد سنتزی راه بکارببرد باز سرش به سنگ خواهد خورد- امانکته مهم این است که حضرت علی علیه السلام وقتیکه به به امامت مردم پذیرفتند ایشان به تعبیر من فرمودند که من انچه راکه خداوند میخواهد ازدرون قران ودرضمن احادیث خواهم گفت ولی شما میخواهید انچه دلتان میخواهد من از درون قران وضمن حدیث به شما بگویم سرانجام شما هلاکت است وراه من تنها راه بهشت است شما باید داده های علمی غرب را از صافی دین یگذارنید نه انکه دین را مطابق درک علمی غربی ها کنید یک استادجوان درحوزه به من فرمودند فلانی من درتحقیقاتم به این نتجه رسیدم خداون مخصوصا دین را بسیار پیچیده کرده است که عقل هیچ موجودی به ان نمیرسد مگر خداوند اورا اگاه ساخته باشد تا بدین وسیله شناخته شود وقدرت اش درک شود هر راه بروی به دیوار بن بست خواهید رسید وه باسر شکستن باز نخواهد شود بلکه مشتی از دیوار بیرون میاید که سر میشکند- وائمه اطهار تما مسائل حل نکردند که یاددیگیری دین اسان باشد باید باسعی کوشش انرا حل کرد که عقل مسلمان پیچیده شود ودرضمن هم نگویند اخوند مفت خور- درتاید حرف ایشان درحدیث است که خداوند میفرماید هرچه که خواستم به کسی بدهم همه اگرجمع نشوند نمیتوانند انرامانع شوند واگر ازکسی دریغ کنم کسی نمی تواند انرا به ایشان برساند پس درمسائل هدایتی همین طور است- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99