سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- فلسفه دربحران- با الهام ازکتاب" فلسفه دربحران:" جناب استاد دکتر داوری رحمت الله علیه-رد جناب پوپر از اینده بشر که توسط مذهب بیان میشود جزو علم غیب است که یک صفت بسیارمهم الهی است که مادرکابرد گرفتن از ان کوتاهی فراوانکردم وبسیاری از ایرادهای غربکه به خداوندمنان نسبت میدهد پاسخ میدهد- ومیبایست جناب اقای پوپر متون دینی ناب را رد میکرد بقول حضرت علامه ایت الله طباطبائی عقل ناب بالاتراز تجربه وعقل نسبی است ومسلم استکه بدیهات عقلی در یک ترکیب عقلانی قابل رد نیستند- بقول غربیان حزو دسته حقایق صلب الهی هسندکه برخورد با انها مانند ان است ماشینی به کوه برخورد کند کوه تغیری میکند ولی ماشین خورد میشود ودفعه میفهمد باید کوه را لحاظ کند خارج شدن از صراط مسقیم ماند ان داست که ماشین یابه کوه برخوردکند ویا به دره بیفتد- بحث دوم اخلاق منبای عقلانی ندارد بقول معروف مبنای بازاری دارد انهم از همان قانون پیروی میکند- من زمانی که دانشجوبودم یک دوست من درتهران جای پدراش دریک شرکتی مدیرعامل بود طبقه بالا یک شرکتی درهمین رشته بود جنس میفروخت ایشان متوجه میشود علت پیشرفت ایشان بحث مارکسیستی است ایشان دوجلد کتاب مارکس به زبان انگلیسی میگذارد رقفسه بالای سرش یک خانم بر خرید میاید که بیشتر کلی فروش بوده است زبان انگلیسی میدانسته است ومیگوید این کتاب را به من قرض دهید- ایشانمی فرماید دستان دراز کنید وبا یک سنجاق به دست میزند ومیگوید چیزه است ان خانم چند مشتری برای ایشان میفرستد- اخلاق از منطق پیروی میکند وفردعامی هم انرابخوبی درک میکند- نبایدفضای سیاسی-اقتصادی وغیره انرامغشوش کنند وحیله بزنند مانند بهائیت فرماسونری – وهابیت مارکسیت وسرمایه داری غرب- وقران دراینموردهشدارهای لازم را داه است وفرموده است به تاریخ مراجعه کنید-انکه میفرایند درعمل نیت مهم نیست- ودرنتجه هم تاثیر ندارد باز هم از دوراه قابل بحث است یکی رای مردم ودیگری دستورات دین وهرد و نمونه های فراوان دارند اما سرانجام هرنتیجه ای میبایست تحلیل شود وبه یم نظ روای صائب تبدیل شود وهمین جا است که شیاطین حتی یک نتجه معقول راتبدیل یک نتجه شیطانی میکنند وممکن است که تاثیر گذارشود وقران میفرماید بر باطل لباس حق نپوشانید وبر عکس-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99