سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- گفتمانی بااقایان": سرزمین من":یک جناب فیلسوف انگلیسی- میفرمایدشناخت هستی عمق اش ناشناخته است وبسیار پیچده است انهایکه انرا ساده وکم ارزش میدانند کسانی هستند که درطول ساحلدرلبه اب دریا پا گذاشتند انها بیادبه سمت مرکز دریا حرکت کنندتاعمق دریا را درک کنند- شخص خدمت امام صادق صلواته الله علیه واله والسلام رسید با تعبیر من گفت یکی از اشنایان ما میگوید داین اسلام مطلب های ش ساده وپیش افتاده است وانرا سبک میگیرد امام خشمگین شدند وفرمودند چناچه تااخرعمر چنین فکر کند اهل جهنم است احکام رابیادمحکم گرفت وانهادارای حکمت های پیچیده زیادی هستند- این ایه قران که اگر قران رابر کوه نازل میکردیم وکوه پاره پاره میشد که حاکی ازان است که قران محکم بگیرید ویک بعد دیگراش دارای حکمت های سنگینی است ودر غرب اثبات شده است که پیچیده ترین موجود این جهانی روح انسان است- اسلام اقیانوسی است که عمق اش ناپیدا است کوه هیمالیا هم دران غرق میشود- درطول تاریخ اسلام باوجودانکه شیعیان درزمانی درضعف شدیدبودند برادرانسنی بشدت ازانهاهراس داشتند که امروزه هم چنین است غرب پشت داعش وداعش برای برگرداندن دین سنی درعراق است یعنی حس میکردند دردریای شیعه درحال غرق شدن هستند- زما ن رضا شاه با این دیکتاوری وقدرتی بدست اورد که چه درداخل وچه درخارج سرانجام بدنبال نابودی کامل دین برامد درحالیکه بحث بسیارساده بوددرغرب درباره سکولار حداقل سالانه 600 کتب نوشته میشود این روشنفکران ایرانی چه در ایران وچه درخارج چون میدانستند دین پنبه انها میزد یک کتاب که اندکی از مسائل دینی زیر سئوال ببرد ننوشتن وحتی یک حکومت سکولار ابعادان کدام است انهم ننوشتندفقط شعاغر ازادی وخرده گیری دارند وتا قیامت هم چنین است- اقایان میفرماید که ریشه روشنفکری درایران زمانی است که جناب الاحمد مسلمان شد وچند نکته گفت که بسیارهم ساده است نه امام ونه دیگران دربحث های سیاسی مطالب بسیارساده فرمودند اله حتی رژیم پهلوی هرنوع روشنفکری در ایران بود دران غرق میشدند اگر مطالب اسلام مطالب ازحوزه علم وعقل بیرون است وبسیار ساده است خوب شمادرغرب ازادی دارید 600 جلد کتاب هم شمابنویسید- در یک سخنرانی جناب حضرت مرحوم محمدتقی جعفری دردبیرستان عشایری شیراز انجام داداین دبیرستان نبوغ عشایر بود ودزمان سخنرانی این چنینی تمام دانشجویان عشایری از سراسرایران می امدند ویک اقای بامام-ب غول حزب کمونیست توده بود واین بچه هاراتعلیم میداد که جریان بعدا خواهم گفت جناب استاد درباره توحید صحبت کرد ولی هرحدیث وهرنکته من میفهمدم به کجا میزند ومات بودم که اسلام چه احادیثیدارد وان زمان من فهمیدم ایاشن چه گرگی است بعد ان اقای فرمودکه من به ایشان خط دادم جلسه تمام شد من دیدم دانشجویات تعدادزیادی گریه میکنند چون ایشانفرموده بد فرصت سئوال وجواب ندارم ومن پرسیدم چرا گریه میکنید گفتند به این علت تا امروز ما گول خورده ایم- بهتر است که اقایان کارعلمی بکند ومطالبی شسته ورفته تحویل دهند وفکرنکنند که مردم سابق هستند باچند شعار وکمی اخم وتخم مردم شیفته میشوند-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99