سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-تحلیلی با نظریات شخصی درباره مسعود رجوی-مهمترین عامل جذب رجوی تبدیل به پارامتر سیاسی سرنگونی حکومت ایران بود عدم درک از انقلاب ایران که بزرگترین وقویترین انقلاب تاظهور حضرت مهدی علیه السلام خواهد بود که مبارزه باان ازعهده امریکا درسایه اش اروپا بر نمیاید ودرچالشاش با زیربنای های غرب رسیده است وتوان مبارزه رانها را درحال فرسوده کردن اسن ونخ نمائی بافت سیاسیانها را درحال اشکار ساختن است- به همین علت است که امریکا پس از شکست فروغ جاویدان بدنبال سلطنت طلبان میرود- دومی عامل جذب رجوی حکومت خلقی دست چپی- مارکسیستی- حتی ده صفحه علمی که این حکومت دارای چه .ویژه گی است ندارد ونمیداند که درعرف اکادیمک غرب انها در حد احساسی است وسرانجام انها پادوی احزاب های بلوک ها شناخته شده میدانند- هماهنگی کامل رجوی با صدام معرف نوع حکومت او خواهدبود که ههردو هم افق هستند باشکست صدام ومنفور شدنش درسطح جهانی شکست دیگری به رجوی وارد شد گرچه رجوی کوشید خودرا مستقل نشان دهد ولی درسیاست ودراستراتژی نظامی شاخصهای پیشین به سادگی زدودن از صحنه های اکادمیکی نیست درحالیکه صدام حسین بیشتر درمقابل غرب ایستادگی کرد تا اقای رجوی واورا یک فرصت طلب همیشه برنده سیاسی با روش سیاسی باری به هرجهت وبه هر قیمت وبه نرخ روز خور معرفی کرد که این روش در سیاست غرب عامل شکستهای بسیاری شده است- وعدم استحکام انیشه ای استوار سیاسی را بخوبی نشان میدهد- انقلاب ایدلوژیکی اقای رجوی که ایشان رافوق قانون قرا میدهد که کسی حق سئوال وپاسخ ندارد ایشان را درردیف حکومتهائی مانند ملکه ویکتوریا- ناپلئون- هیتلر- استالین – چرچیل- رضا شاه ومحمد زضا شاه قرار میدهد که امروزه نه تنها غرب از ان فاصله گرفته است بلکه جهان هم درحال فاصله گرفتن است وان دوران به عنوام دوران تاریخی عدم بلوغ سیاسی بشر شناخته شده است گرچه غرب میکوشد ایدولوژی جهان در سطح دمکراسی با متد پراکماتیسیم نتجه خواه درامر رفاه محدود کند که کاملا درحوزه سکولار گام زند ایران اسلامی از دمکراسی عبورکرده است وارد دوران علمی ایده هاشده است که دراین چالش حتی جناب رجوی یک نقطه هم نتوانست است بر جمله ای بگذارد- ونشان میدهد که این رهبر از عمق تفکر خلاق سیاسی بهرهای چندان ندارد- عدم توجه به روانشاسی وجامعه شناسی عربی ورود انان به درای سیاسی که میبایست تنوع نوع زندگانی هارا وارد سیاست خوداش بکند وهر فرد مستقلا در زندگانی خوداش تصمیم بگیرد وعدم توجه به هزاران سئوال های که درجامعه غربی مطرح است که از زندگانی سگ .گربه شروع میشود وتا انتها پیش میرود تنها علت سکوت جامعه غربی به خاطر منافعی است که ایشان باید برایغرب تهیه کند- وهمفکری با رهبران سیاسیغرب که باشکستهای مفتضحانه صحنه سیاسی را ترک کردند ایشان راه جزورهمان قالطلقها رنده بندی میشود- که به خاطر منافع کلان فردی وحزبی عمل میکند- ایجاد طبقات حزبی که به تقسیم افراد حزبی منجر میشود ایشان را ازیک طبقه بودن در درون حزبی جدا میسازد وارد طبقه توتالیتر ایل گاریشی رم باستان میسازد- که درکل حقوق بشر به خاطر منافع های دربگیرندهاش پایمال میشود شکست درجنگ فروع جاویدان تمام پیروزهای جنگ چلچراغ وافتاب را به زیر سئوال برد که انها باتوان بیشاز حد نظامی توسط عراقیان بدست امده است وخلاقیت وشجاعت ومهارت واز خودگذشتی را به طرف مقابل یعنی ایران بخشید وغرب خود راناتوان ازان میداند که بتواند دیگر درایران ارحکو.متهائی مانند پهلویها حمایت و دفاع کند- با انعطاف سیاسی به امپریالیسم غرب وصیهونیست پرچ ضد امپریالسیم ایران رادرخشانتر وسر فراز تر کرد ویک عامل جدب قوی خود را ازدستداد و خودرا در سطح لمپن وبرده حزبی صیهونیست نشان داد که باچپ نمائیهائی میکند سرپوش براین حقیقت بگذارد وهمچنین ادعای حقوق گارگر که توسطصدام حسین هیچگاه مطرح نشد وهیچ برنامه مدون ازجانب اقای رجوی هم ارائه نشد وجملاتی به پایمالشدن حقوق گارگر درغرب واسرائیل به میان نیامد اناربعنوان یک شعار جذب ارا تلقی میگردد- عدم پاسخگوئی منطقی با خبرنگاران جهانی وباخنده ومسخره کردن ولودگی سیاسی وهم چیز رامطلوب نشان دادن وهمه چیز رابه ایندهای که هیچگاه طلوع نمیکند ومداوم ایرادهای فرعی به ایران گرفتن بدون دادن برنامه متقابل ایشان را درسطح دلقک سیاسی مطرح کرده است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99